Protokół nr I/14 z dnia 28 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14

z sesji Rady Gminy  Osie odbytej w dniu  28 listopada 2014 r. w godz. 15.15 do  16.20  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym i Wójtowi
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Osie
6. Powołanie składów osobowych komisji
7. Zamknięcie Obrad Sesji

Ad. 1.

Pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom najstarszy wiekiem Radny Roman Waśkowski.
Powitał przybyłych gości oraz zgromadzonych radnych; wyróżniając przy tym czterech nowych radnych. Następnie poinformował o liczbie radnych, którzy biorą udział w kolejnej już kadencji Rady Gminy Osie. 
W tym punkcie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

W tym punkcie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osiu -  Magdalena Orłowska wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Panu Michałowi Grabskiemu zaświadczenia o wyborze.

Ad. 3.

W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 23a. 1. Ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli  ślubowanie następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", które odczytał przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, natomiast najmłodszy wiekiem radny Jakub Adrich kolejno wywołał radnych:
1) Jakuba Adrich, który wypowiedział słowo „ślubuję”
2) Jacka Bociana, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
3) Roberta Bociana, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
4) Mariusza Deinowskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
5) Katarzynę Górecką, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
6) Wojciecha Katera, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
7) Irenę Kozłowską, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
8) Kazimierza Nastóżnego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
9) Michała Reckiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
10) Krzysztofa Różyńskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
11) Lecha Różyńskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
12) Przemysława Siekierkowskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
13) Daniela Siewert, który wypowiedział słowo „ślubuję”
14) Dawida Warzyńskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
15) Romana Waśkowskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Następnie prowadzący posiedzenie Radny Roman Waśkowski zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu przed punktem „zamknięcie obrad sesji” dot. powołania składów osobowych komisji uzasadniając tym, że łatwiej będzie pracować radnym nad uchwaleniem budżetu na 2015 r. spotykając się na posiedzeniach komisji. 
W związku z tym przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie w/w zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4.
W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radny Przemysław Siekierkowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Waśkowskiego, powołując się długoletnim stażem i doświadczeniem w roli przewodniczącego, dodając, że jeśli coś do dzisiaj funkcjonuje bardzo dobrze, to nie warto tego zmieniać. Roman Waśkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
W świetle powyższego prowadzący obrady zarządził wybory, podając propozycję sposobu głosowania, co przez Radę w głosowaniu jawnym zostało zatwierdzone jednogłośnie.
W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Dawid Warzyński    - przewodniczący
2. Katarzyna Górecka  - członek
3. Robert Bocian          - członek
W/w kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.
Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił techniczny sposób głosowania. 
Następnie rozdano opieczętowane karty i przystąpiono do głosowania. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół podając wyniki głosowania. 
(Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Roman Waśkowski.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i  zaufanie, którego postara się nie zawieść. Dodał, że wzorem lat ubiegłych liczy na dalszą konstruktywną współpracę z radnymi, sołtysami oraz Wójtem Gminy Osie. Wyraził nadzieję, że przez najbliższe cztery lata dalej Rada będzie działać tak solidnie jak dotychczas.

Ponieważ uchwała dotycząca wyboru przewodniczącego rady gminy ma charakter stwierdzający wybór ( na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej) prowadzący obrady Roman Waśkowski odczytał Uchwałę Nr I/1/14  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osie.

Po odczytaniu uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy, Pan Roman Waśkowski dalej poprowadził obrady sesji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

W kolejnej części Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna (w składzie jak wyżej)  przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radni w glosowaniu jawnym powyższą propozycję przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zaproponował kandydaturę radnego Lecha Różyńskiego uzasadniając tym, że dotychczasowa współpraca z Panem Różyńskim układała się bardzo dobrze.
Radny Lech Różyński wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Podczas przeprowadzenia głosowania zastosowano taką samą procedurę jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Osie.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Lech Różyński.  
(Protokół i kartki do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Różyński podziękował za wybór i kredyt zaufania; obiecując godnie pełnić powierzoną mu funkcję. Dodał, że jego praca będzie łatwiejsza przy pomocy doświadczonego Przewodniczącego.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr I/2/14  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.


Ad.5

W tym punkcie posiedzenia zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Michał Grabski przed objęciem obowiązków złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Osie 
o następującej treści : 
"Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ." Z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Ad. 6.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do powołania komisji stałych Rady Gminy.
Na wstępie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, w celu przypomnienia radnym przedmiotu działania poszczególnych komisji, odczytał Uchwałę nr I/3/10 Rady Gminy Osie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia przedmiotu ich działania. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny na podstawie zapisów Statutu Gminy, może być członkiem najwyżej dwóch komisji.

Jako pierwszych (zgodnie ze Statutem Gminy Osie) Rada powołała przewodniczących poszczególnych Komisji.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radna Katarzyna Górecka zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Kozłowskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Powyższą kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej radna Irena Kozłowska zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Katera, który ją przyjął. Innych kandydatur nie zgłoszono. Za przyjęciem powyższej kandydatury radni głosowali jednogłośnie.
Natomiast na Przewodniczącego Komisji Społecznej radny Michał Recki zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bociana, który zgodził się na kandydowanie.
 Za przyjęciem w/w kandydatury głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

W dalszej kolejności przewodniczący komisji przyjmowali zgłoszenia radnych do składów osobowych poszczególnych komisji. Po wykonaniu tych czynności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały nr I/3/14 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Po powołaniu składów osobowych komisji Pani Janina Zielińska - Prezes Banku Spółdzielczego w Osiu, w  imieniu zarządu oraz pracowników złożyła gratulacje Wójtowi Gminy i Radnym wyrażając nadzieję, że  dalsza współpraca będzie bardzo dobra.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia ślubowania.

Ad. 7.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zakończył I Sesję Rady Gminy Osie wypowiadając formułę „Zamykam Sesję Rady Gminy”.

Na tym protokół zakończono.      Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Magdalena Orłowska                                                               (-) Roman Waśkowski


Protokół nr I/14 (207kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (28 listopada 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (11 grudnia 2014, 08:37:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811