Protokół Nr VIII/07 z 30.10.2007 r.


Protokół Nr VIII/07 z 30.10.2007 r.

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 października 2007 w godz. od 15 15 do 18 20 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy Osie.
Nieobecni radni : Nikel Wiesław , Kozłowska Irena
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad w punkcie 7 lit. l .Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”, który był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Wybór ławników na kadencję 2008 - 2011
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku ,
b. powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku,
c. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
e. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
g. regulaminu wynagradzania nauczycieli
h. wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
i. nieodpłatnego nabycia na własność gminy Osie części działki nr 48/14 położonej w miejscowości Pruskie
j. nadania nazwy ulicy w Osiu
k . obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego
l. wyrażenia opinii na temat projektu planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Martwe”.
8 Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.08.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Deinowski Mariusz - zgłosi następujące interpelacje:
- umieści znak „P” – parking na parkingu przy Stolarni K. 0tlewski w Osiu na ul. Ks. Semraua , a przy Szkole Podstawowej na tej ulicy zakaz parkowania od godziny 7 30 do 14 30,
- prosił o umieszczenie na zapleczu pawilonów handlowych znajdujących się na targowisku gminnym w Osiu dodatkowej lampy,
- poruszył sprawę rozważenia możliwości dofinansowania rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku „Perła” w Tleniu przez samorząd, sprawa ta była poruszana na spotkaniu przedstawicieli „Caritas” i GOPS.
- aby na Święta Bożego Narodzenia przystroić rynek w Osiu , poprzez umieszczenie na drzewach lampek.
Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6

W tym punkcie Rada Gminy przystąpiła do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008 -2011.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – wyjaśnił, że z naszej gminy Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę ławników: do Sądu Rejonowego w Świeciu - 5
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Poinformował, że 4 kandydatów otrzymało opinię pozytywną, natomiast jedno zgłoszenie nie spełniało wymogów formalnych.
Dodał, że wybór ławników odbywa się w głosowaniu tajnym.

W związku z tym, że wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym Rada w tym celu wyłoniła Komisję Skrutacyjną do jego przeprowadzenia.

W skład Komisji weszli:
Radna Halina Malinowska,
Radna Manikowska Justyna,
Radny Kater Wojciech
Radni w głosowaniu jawnym powyższy skład Komisji przyjęli jednogłośnie.
Przed głosowaniem wyjaśniono technikę głosowania: jeżeli, jesteśmy „przeciw” kandydatowi to skreślamy jego nazwisko i imię, jeżeli „za” to pozostawiamy je bez skreślenia. Ławnikami zostaną tylko ci kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 7 głosów ( 13 radnych obecnych na sesji).
Następnie przystąpiono do głosowania. Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządziła protokół, z którym obecnych zapoznała radna Justyna Manikowska.
Protokoły i kartki z głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Po ogłoszeniu wyników z głosowania Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał treść Uchwały Nr VIII/41/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008 – 2011.
Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie ze zmianą ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów sekretarz i skarbnik gminy mają obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego. Właściwym organem do ich powiadomienia jest rada gminy i w związku z tym należy podjąć odpowiednie uchwały.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

b. Uchwała Nr VIII/43/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku
Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy w/w uchwał przyjęła jednogłośnie.
c. Uchwała Nr VIII/44/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
W/w projekt uchwały poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Przekazał uwagi Komisji Rady Gminy, aby powyższy regulamin przekazać do każdego gospodarstwa domowego w naszej gminie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.

e. Uchwała Nr VIII/46/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku ,

Do powyższego projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły następujące propozycje :
- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w:
§ 1 pkt 4 zmienić stawkę podatku z 3,15 zł na 3,50 zł,
§ 1 pkt 5 zmienić stawkę podatku z 2,90 zł na 3,00 zł
§ 1 pkt 9 lit. a zmienić stawkę z 3,30 zł na 3,50 zł
- Komisja Kultury, Sportu i Porządku Publicznego – zaproponowała przyjąć w/w projekt uchwały bez zmiany
- Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponowała takie same zmiany jak Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa – zaproponowała przyjąć w/w projekt uchwały bez zmiany

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmiany zaproponowane przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisję Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:
- W § 1 pkt 4 zmienić stawkę podatku z 3,15 zł na 3,50 zł,
Za głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
- W § 1 pkt 5 zmienić stawkę podatku z 2,90 zł na 3,00 zł
Za głosowało 7 radnych, 6 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
- W § 1 pkt 9 lit. a zmienić stawkę z 3,30 zł na 3,50 zł
Za głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod glosowanie przyjęcie uchwały z przegłosowanymi zmianami.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie

f. Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku ,
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie
g. Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h. Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ,

Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

i. Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Osie części działki nr 48/14 położonej w miejscowości Pruskie,

Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.
j. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Osiu ,

Także projekt powyższej uchwały był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które zaproponowały nazwę nowej ulicy – Lipowa.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie
k. Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Do powyższego projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły następujące propozycje :
- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- Komisja Kultury, Sportu i Porządku Publicznego
- Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponowała obniżkę do kwoty 40,00 zł za q natomiast
Komisja Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa do kwoty 35,00 zł
W związku z tym, że większość Komisji była za kwotą 40,00 zł Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej stawki.
Za przyjęciem powyższej propozycji głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod glosowanie przyjęcie uchwały z przegłosowaną propozycją.
Za było 10 radnych , 3 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
l. Uchwała Nr VIII/53 /07 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie Komisje w powyższej sprawie wydały opinie pozytywne.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod glosowanie przyjęcie uchwały.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie
Ad. 8

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się istotnych uchybień. Te, które był, zostały poprawione przez zainteresowanych.
Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.
Następnie przedstawił informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego. Z przedstawionej informacji wynikało, że oświadczenia zostały przekazane w ustawowym terminie i Wojewoda nie dopatrzył się nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wszyscy zainteresowani oświadczenia złożyli w terminie, natomiast drobne uchybienia zostały usunięte przez zainteresowanych.

Ad. 9

Sołtys wsi Brzeziny Dariusz Bocian – poruszył sprawę planowanej budowy kanalizacji, zwrócił uwagę aby przy tej okazji wybudować przepust.
Zwróci uwagę także, że podatek rolny w 2008 roku wzrośnie o 33 % w stosunku do roku ubiegłego.
Radny Michał Dombrowski – prosił, ąby na zebraniach wiejskich odczytać regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie oraz skserować go i przekazać mieszkańcom gminy Osie.
Pan Stanisław Chabowski – zwrócił uwagę, że lampa znajdująca się na targowisku służy do oświetlenia targowiska, a dodatkową lampę można zamontować do oświetlenia zaplecza pawilonów.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zaprosił wszystkich na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowskimetryczka


Wytworzył: Beata Jagła (11 listopada 2007)
Opublikował: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 09:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722