Protokół nr XXVI/09 z dnia 29.12.2009 r.

P r o t o k ó ł    Nr  XXVI/09

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 grudnia 2009 r.  w godz. od 11.00  do 12.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Henryk Jędryczka i  Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na rok 2009; w punkcie  7 lit. b.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu gminy Osie  na 2010 rok:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) odczytanie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w tym komisji stałych,
   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz na rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
     b. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok.                                        c. Dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 7.12.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał    i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do interpelacji z ostatniej sesji Radnego Henryka Jędryczki w sprawie zamontowania progów zwalniających w miejscowości Radańska. Stwierdził, że na razie wstrzyma się z montowaniem progów, uważa, że najpierw należy zbadać sprawę przez służby policyjne. Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2010r.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.

b) Następnie Przewodniczący posiedzenia poprosił o przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych.
Głos w sprawie zabrał Przewodniczący  Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa - Pan Przemysław Siekierkowski, informując, że jego komisja podczas posiedzenia jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na 2010 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego – Pan Lech Różyński dodał, że podczas posiedzenia jego komisji zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu na 2010r.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – Pan Jacek Bocian poinformował, że jego komisja podczas posiedzenia przyjęła projekt budżetu gminy na 2010 r. przy jednym głosie wstrzymującym.
Następnie Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - Pani Halina Spychalska – przedstawiła pozytywną opinię  na temat powyższego projektu budżetu. Dodała, że wpływ na „nasz budżet” będą miały wydarzenia w polityce i gospodarce państwa.  Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c)  Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXVI/164/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Ad. 7

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a.  Uchwała  Nr XXVI/165/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały  Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu   polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz na rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Do  projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły opinię pozytywną.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z taką opinią
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

b. Uchwała Nr XXVI/166/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.
 Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.
 Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Gminy   Roman Waśkowski
Radni w/w uchwałę przyjęli  jednogłośnie.

Ad. 8

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski przypomniał Przewodniczącym komisji stałych o przygotowaniu na następną sesje sprawozdań z działań komisji oraz planów pracy na 2010 rok.
Następnie Przewodniczący posiedzenia podziękował obecnym sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.

Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr XXVI/09  pobierz>>> (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (13 stycznia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (13 stycznia 2010, 10:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447