Protokół Nr IX/11 z dnia 22 listopada 2011 r.

Protokół nr IX/11


z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 22 listopada 2011 r. w godz. 15.15 do  16.20 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


IX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Pan Roman Waśkowski w imieniu Wójta Gminy Osie zgłosił wniosek rozszerzający porządek o podjęcie dodatkowej uchwały - w punkcie 6 lit. h    uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016.
W związku z tym  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.  Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok ,
     b)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym                   podatku,
     c) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia
         podatku rolnego,
     d) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego                  podatku,
     e) wzorów formularzy na podatek od nieruchomości,
     f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
     g) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntu położonych w                         miejscowości Osie i Miedzno, gmina Osie.
     h) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016.
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i            kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie 
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesjiAd. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 4.10.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych  za okres między sesjami.
Pan Wójt odniósł się do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez Pana Dawida Warzyńskiego w sprawie korekty oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza i ul. Polnej w Osiu. Pan Michał Grabski stwierdził, że na ul. Polnej oświetlenie jest wystarczające, natomiast na ul. Mickiewicza zainstalowano większą lampę na dłuższym wysięgniku. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a) Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.               Poinformował, że projekt powyższej uchwały , jak wszystkie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.   
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwała nr IX/57/11 w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) Uchwała nr IX/58/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

g) Uchwała nr IX/59/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Osie i Miedzno, gmina Osie
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.

h) Uchwała nr IX/60/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad.7.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski odczytał pisma:
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Następnie Pan Roman Waśkowski poinformował, że w pismach nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, a drobne uchybienia zostały skorygowane w trakcie przeprowadzanych analiz. Jednocześnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie oświadczenia wpłynęły w terminie, zarówno do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jak i Urzędu Skarbowego w Świeciu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 8.
W kolejnej części obrad  głos zajął Pan Marek Sobczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie.
Pan Sobczak wypowiedź rozpoczął od poinformowania obecnych, że 2011 rok decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest Międzynarodowym Rokiem Lasów. 
Następnie Pan Nadleśniczy przystąpił do omawiania tematyki odnośnie lasów, obrazując swą wypowiedź wyświetlanymi na scenie slajdami. 
Nadleśniczy przedstawił krótką prezentację na temat roli lasów, zadań gospodarki leśnej oraz udostępnienia lasów dla społeczeństwa i współpracy z lokalnym samorządem.
Na zakończenie obecni mogli podziwiać kilka fotografii obrazujących z lotu ptaka lasy  Gminy Osie.
Głos zabrał Radny Henryk Jędryczka, który zwrócił uwagę na kłopoty z pozyskaniem drewna opałowego, które jego zdaniem jest zbyt drogie.
Pan Marek Sobczak w odpowiedzi poinformował, że ilość pozyskiwanego drewna wynika z Planu urządzenia lasu. Plan ten określa maksymalną ilość drewna do pozyskania w okresie dziesięciu lat. Nadleśniczy dodał, że ilość drewna jest większa niż kiedyś. Stwierdził, że może presja ludności z sąsiednich gmin wywołuje braki. Poinformował, że 5 % stanowi drewno martwe, które powinno zostać do naturalnego obumarcia w lesie. Zwrócił także uwagę na występujące kontrolę, które sprawdzają sytuację związaną z pozyskiwaniem drewna.
Na zakończenie wystąpienia Pan Marek Sobczak podziękował za współpracę Panu Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy, a także podziękował Dyrektorowi GOK za udostępnianie sal podczas trwającego remontu w Nadleśnictwie. W ramach podziękowań wręczył obecnym drobne upominki-gadżety promocyjne.
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski w imieniu Rady Gminy podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem Gminy Osie.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy  w ramach przypomnienia poinformował Przewodniczących Komisji stałych, że na kolejną sesję powinni przygotować plany pracy komisji stałych na rok 2012. 
Radny Wojciech Kater zwrócił się z wnioskiem do radnego powiatowego Pana Andrzeja Kowalskiego o przedstawienie Radzie Powiatu następującego zakresu spraw:
- zabezpieczenie krawędzi jezdni Tleń-Łążek-Łąski Piec, ponieważ coraz więcej tirów uczęszcza tą  wąską drogą, krawędzie się wyłamują. Należałoby przed zimą zabezpieczyć to metodą mechaniczną, uzupełnić poboczy tłuczniem.
- ponowny wniosek o ustawienie znaku drogowego w kierunku miejscowości Osie na drodze wojewódzkiej Warlubie-Kościerzyna. Poprzedni wniosek mylnie zinterpretowano, nie chodziło o znak na autostradzie, ale o znak kierunkowy po wyjeździe z autostrady na w/w odcinek drogi.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 
  (-) Roman Waśkowski


Protokołowała
(-) Michalina Krasucka


Do pobrania:


metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (21 grudnia 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (21 grudnia 2011, 12:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1165