Protokół Nr XXVIII/10 z dnia 30.03.2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXVIII/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 marca  2010 r.  w godz. od 15.15  do  16.10 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący posiedzenia- Roman Waśkowski zgłosił wniosek o  rozszerzenie go w punkcie  6 lit. m o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osie ;  a także o wykreślenie z porządku obrad punktu 7, tj. informacji Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Osiu z działalności podległej mu jednostki, ponieważ ze względów osobistych Dyrektor nie mógł przybyć na posiedzenie Sesji Rady Gminy.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy,
b. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Brzeziny i Tleń w gminie Osie,
c. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 103/5 o pow. 0,03 ha KW 33076 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie,
d. zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Wałkowiska, gmina Osie,
e. przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 190 o pow. 2,31 ha KW 19666 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie,
f.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. nr ewid. 205 położonej w Osiu,
g.  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osie,
h. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osie,
i.  nadania nazwy ulicy w Osiu,
j. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
k. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
l. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok,
m. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osie.

7.  Wolne wnioski i dyskusja
8.  Zakończenie obrad sesji. 


Ad. 3

W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.01.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4

Podczas obrad XXVIII Sesji Rady Gminy radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Henryk Jędryczka - skierował zapytanie czy jest możliwość, aby zamontować lustro na skrzyżowaniu ulic Dolnej i Nowy Świat, ponieważ jadąc samochodem jest tam bardzo słaba widoczność , stwarza to niebezpieczeństwo.
Radna Halina Spychalska – zwróciła się z wnioskiem, aby naprawić chodnik w Tleniu przy ulicy Czerskiej, ponieważ powstały na nim spore dziury.
Radny Mariusz Deinowski – zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość, aby  w przyszłości na posiedzenie Sesji Rady Gminy Osie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Gmina Osie. Dodał, iż raz w roku podejmowana zostaje uchwała dot. tejże współpracy, następnie wpływają wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć tych organizacji. Stwierdził, ze przydatne byłoby, aby na sesji przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili swą działalność.
Radny Jerzy Spychalski – skierował wniosek, aby na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Tleńskiej w Łążku zamontować znak STOP, ponieważ doszło tam do kilku stłuczek i jest to niebezpieczne miejsce.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .


Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXVIII/174/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie

b.  Uchwała Nr XXVIII/175/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Brzeziny i Tleń w gminie Osie,
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

c.  Uchwała Nr XXVIII/176/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 103/5 o pow. 0,03 ha KW 33076 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie,
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr XXVIII/177/10 w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Wałkowiska, gmina Osie,
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Radni do w/w projektu nie wnieśli uwag . Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało.

e.  Uchwała Nr XXVIII/178/10 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 190 o pow. 2,31 ha KW 19666 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie,
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny.  

f.  Uchwała Nr XXVIII/179/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. nr ewid. 205 położonej w Osiu,
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski poinformował, iż nastąpiło wykreślenie z projektu uchwały nieprawidłowej części dot. wielkość działki. Odczytał poprawiony projekt oraz poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

g. Uchwała Nr XXVIII/180/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osie,
Przewodniczący obrad wyjaśnił, iż projekt w/w uchwały, jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy. Projekt poddał pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

h. Uchwała Nr XXVIII/181/10 w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osie,
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, wyjaśnił, że na posiedzeniach Komisji doszło do obniżenia poszczególnych stawek. Ponieważ nie było pytań, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.


i.  Uchwała Nr XXVIII/182/10 w sprawie  nadania nazwy ulicy w Osiu,
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący obrad.
Radni wymienioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.

j.  Uchwała Nr XXVIII/183/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

k.  Uchwała Nr XXVIII/184/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
Także w/w uchwałę radni w głosowaniu jawnym przejęli jednogłośnie.

l. Uchwała Nr XXVIII/185/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował radnych, że projekt uchwały uległ drobnej zmianie od treści przedstawianej na posiedzeniach komisji, ponieważ zwiększyły się dochody o 1 zł z tytułu podatku dochodowego;  następnie odczytał projekt w/w uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

m. Uchwała Nr XXVIII/186/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osie.
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych ze skierowanym do niego pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zawierającym skargę Pana Edmunda Rocławskiego na działanie Urzędu Gminy w Osiu. Pan Waśkowski poinformował, że skargę tą badała Komisja Rewizyjna, omawiana była także na poszczególnych posiedzeniach pozostałych komisji stałych. Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Radna Irena Kozłowska zwróciła uwagę na zapis w projekcie uchwały, dot. miejscowości Jaszcz, tłumacząc iż skarga powinna dotyczyć Nowego Jaszcza. Głos w tej sprawie zajęła Pani Sekretarz Gminy-Beata Jagła wyjaśniając, że w skład miejscowości Jaszcz wchodzi miejscowość Nowy Jaszcz. Udział w dyskusji wziął Wójt Gminy – Michał Grabski, który zaznaczył, iż zgodnie z nomenklaturą Nowy Jaszcz leży w obrębie geodezyjnym Jaszcza.
Przewodniczący obrad – Roman Waśkowski dodał, iż w ostatecznym zapisie uchwały zostaną uwzględnione wnioski z dyskusji, natomiast treść merytoryczna pozostanie bez zmian.
W dalszej części Wójt Gminy zaproponował, aby w uzasadnieniu do tejże uchwały dodać  zapisek mówiący, że sprawa której dot. skarga była wielokrotnie wyjaśniana skarżącemu, ciągnie się od dłuższego czasu, zgromadzono w tej sprawie 2 teczki dokumentów,  p. Rocławski  zwracał się w tej kwestii do prokuratury, sądu, gazety a także do Wojewody.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że treść uchwały pozostanie bez zmian, jedynie rozbuduje się treść uzasadnienia; następnie poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 7

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący posiedzenia przedstawił zgromadzonym pismo Poczty Polskiej, informujące iż od 1 kwietnia br. Urząd Pocztowy Osie nie będzie czynny    w soboty.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił także pismo od Organizacji Ligii Krajowej, która planuje zorganizować pielgrzymkę samorządową na Jasną Górę, jednocześnie oferując, że jeżeli będą chętni to zorganizuje ten wyjazd w formie zbiorowej.
Następnie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski przypomniał radnym o corocznym obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, którego termin upływa 30 kwietnia.

Ad. 8

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

 (-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXVIII/10 pobierz>>> (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (26 kwietnia 2010, 12:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1741