Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Osie.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
być osobą pełnoletnią,zamieszkiwać na terenie danej gminy,posiadać co najmniej średnie wykształcenie,posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.


5.Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)  Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2)  Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń:
Urząd Gminy Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

9. Dodatkowych informacji w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 29 540.

 
Pliki do obrania :

Ogłoszenie.docx (14kB) word

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty-1.odt (7kB) plik

Informacja dotycząca prztwarzania danych osobowych.odt (11kB) plik

Zał 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy na rachmistrza spisowego do PSR 2020.odt (6kB) plik

Zał 2 Oświadczenie o niekaralności.odt (6kB) plik

Zał 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.odt (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Michał Grabski (18 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (18 czerwca 2020, 10:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327