Protokół Nr I/06 z 27.11.2006

z Sesji Rady Gminy w Osiu
odbytej w dniu 27 listopada 2006 w godz. od 15.15 do 17.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w OsiuPorządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Ślubowanie radnych
4. Zgłaszanie interpelacji
5. Wybór przewodniczącego rady gminy
6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy
7. Powołanie stałych komisji rady gminy
Przerwa w obradach
8. Powołanie składów osobowych komisji
9. Dyskusja i wolne wnioski
10. Zakończenie obrad sesji

Ad.1

Pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom najstarszy wiekiem Radny Roman Waśkowski.

Ad.2

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 3

W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie.
następującej treści "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" , które odczytał
przewodniczący obrad Roman Waśkowski, natomiast najmłodsza wiekiem radna Justyna Manikowska kolejno wywoływał radnych (na podstawie listy obecności), którzy wypowiadali słowo „Ślubuję”, z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – poruszył następujące sprawy:
1) konieczność usunięcia krzewów na poboczach drogi Tleń – Łążek,
2) ujednolicenie oznakowania drogi na zakręcie mostu w Tleniu w stronę Łążka i Czerska
3) ustawienie znaku z oznaczeniem nazwy miejscowości „Pruskie”.
Radny Michał Dombrowski – prosił, aby przygotować legitymacje dla radnych obecnej kadencji.
Radny Waśkowski Roman odpowiedział , że są przygotowane legitymacje i na koniec dzisiejszej sesji zostaną wręczone radnym.
Radny Waśkowski Roman – zwrócił się do radnych Rady Powiatu, aby poruszyli sprawę ustawienia znaku „zwężenie drogi” na końcu poszerzenia drogi Laskowice – Krąplewice,

Ad. 5

W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy .
Radny Henryk Jędryczka zgłosił kandydaturę radnego Romana Waśkowskiego. Radny Roman Waśkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
Następnie w celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Halina Malinowska - przewodniczący
2. Justyna Manikowska - członek
3. Lech Różyński - członek
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób głosowania i wyczytał kolejno radnych z listy obecności.
Następnie po przeliczeniu głosów odczytała protokół podając wyniki głosowania.
(Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokółu).
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został radny Roman Waśkowski.
W związku z powyższym prowadzący obrady radny Roman Waśkowski odczytał Uchwałę Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osie .
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór go do pełnienia tej funkcji, za kolejny mandat zaufania. Ma nadzieję, że jego współpraca będzie się układa pomyślnie z wszystkimi radnymi, nie zależnie z jakiego komitetu wyborczego startowali w wyborach. Dodał, że nowi radni wniosą inny zasób informacji. W obecnej kadencji trzeba będzie kłaść nacisk na zdobywania środków unijnych, których ma być jeszcze więcej. My musimy wykazać dużo inicjatywy jako radni. W poprzedniej kadencji inicjatywę wykazali np. radny Kater Wojciech i radna Irena Kozłowska, którzy w swoich środowiskach wykazali się dużą aktywnością na rzecz mieszkańców swojej wsi. Przy zdobywaniu środków z zewnątrz dużo wkładu pracy jest urzędników , który także dziękuje, dobra praca Urzędu Gminy także kształtuje wizerunek samorządu gminnego.
Ponieważ radny Roman Waśkowski został Przewodniczącym Rady Gminy , w związku z tym prowadził dalej obrady sesji.

Ad. 6

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną (w składzie jak wyżej) do przeprowadzenia głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Radna Halina Malinowska zaproponowała kandydaturę radnego Mariusza Deinowskiego.
Radny Mariusz Deinowski wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Podczas przeprowadzenia głosowania zastosowano taką samą procedurę jak przy wyborze przewodniczącego rady gminy (zgodną z Regulaminem Rady Gminy) .
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Mariusz Deinowski. Protokół i kartki z głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.

Ad 7

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do powołania komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały przygotował Wójt Gminy , obligatoryjną jest Komisja Rewizyjna. Pozostałe komisje ilościowe i nazwy ich ustala Rada Gminy. Zapoznał obecny z zapisami statutowymi dotyczącymi komisji. Poinformował, że radni mają prawo zgłaszać inne propozycje nazw komisji, niż te które zawiera projekt uchwały.
Radni nie zgłosili innych propozycji i w związku z tym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr I/3/06 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
Następnie zgodnie ze Statutem Gminy Osie Rada powołała przewodniczących poszczególnych Komisji .
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Guzman Henryk zgłosiła kandydaturę radnej Kozłowskiej Ireny.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Powyższą kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Na Przewodniczącą Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego radny Nastróżny Kazimierz zaproponował radną Halinę Malinowską.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za przyjęciem powyższej kandydatury głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał. .
Natomiast na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa zgłoszono kandydaturę radnego Przemysława Siekierkowskiego. Zgłosiła go radna Kozłowska Irena. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za kandydaturą radnego Przemysława Siekierkowskiego było 14 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radnych się wstrzymało.
W dalszej części obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.
Radny Spychalski Jerzy zgłosił kandydaturę radnego Lecha Różańskiego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Powyższą kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Na Przewodniczącego Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych radny Siekierkowski Przemysław zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bocian.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za przyjęciem powyższej kandydatury głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.
Po wyborach Przewodniczący obrad ogłosił 20 minutową przerwę , aby zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Przewodniczący poszczególnych komisji mieli czas na zaproponowanie kandydatów na członków swoich komisji.

Ad. 8

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr I/4/06 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 9

Radny Rady Powiatu Belt Józef – zaproponował, aby Wójta Gminy Michała Grabskiego zgłosić do konkursu „Wójt Roku”. Propozycję swą uzasadnia tym, że obecny Wójt osiągną w wyborach wyjątkowo duże poparcie (92.61 %) wyborców .
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz mają obowiązek do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.
Podczas sesji radni otrzymali przepisy dotyczące w/w oświadczeń oraz druki oświadczeń.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski wręczył legitymacje radnym.

Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył I Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski


metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (5 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Lejk (10 stycznia 2007, 14:42:37)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (12 stycznia 2007, 14:58:47)
Zmieniono: korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2307