Protokół Nr XXIII/09 z dnia 31.08.2009 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXIII/09
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  31 sierpnia  2009 r.  w godz. od 15.15  do 16.35  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu gminy Osie za I półrocze 2009 r.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok
b. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
c. przystąpienia Gminy Osie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia „ Wieś aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA III”.
d. Wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009-2012
e. Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osie publicznych przedszkoli,
f. Opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osie.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.06.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radny Michał Dombrowski zgłosił następującą  interpelacje:
Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość wydzielenia ścieżki na dojazd po kajaki do przystani kajakowej przy restauracji „Samotnia nad Wdą” w Tleniu.
Głos  zabrał również Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, dodając, że miał zgłoszenia w tej samej sprawie od osób zajmujących się spływami kajakowymi, którym niedogodnie jest  stawiać samochód na drodze i nosić kajaki z przystani do oddalonego od niej samochodu. Stwarza to również pewne niebezpieczeństwo na bardzo ruchliwej drodze.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Złożył także informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Wypowiedział się w sprawie ostatnio podjętych uchwał dot. planów miejscowości i związanym z nimi Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy zabrał także głos w sprawie tegorocznych dożynek, dziękując tym samym Radom Sołeckim oraz sołtysom.


Ad. 6

W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nie przysłała jeszcze opinii dot.  w/w informacji, a do 31 sierpnia br. należy podjąć uchwałę w tej sprawie. Jednocześnie dodał, że informacja RIO  nie jest wiążąca dla Rady Gminy przy głosowaniu nad informacją.
Następnie głos  w sprawie zabrał Wójt Gminy Osie- Michał Grabski omawiając zgromadzonym informację z wykonania budżetu, stwierdzając jednocześnie, że w tym roku budżet jest wyjątkowo trudny, na co ma wpływ ogólny kryzys ekonomiczny widoczny w państwie.  W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej Informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.


Ad. 7

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:.

a. Uchwała  Nr XXIII/138/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok
Wójt Gminy przedstawił radnym zmiany w budżecie tj. zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2009 r. Nawiązał także do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Osia oraz do programu e-VITA.
Następnie powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXIII/139/09 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski, szczegółowo omawiając radnym projekt uchwały.
Następnie z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXIII/140/09 w sprawie przystąpienia Gminy Osie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia „ Wieś aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA III”.
Powyższy projekt wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XXIII/141/09 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009-2012
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XXIII/142/09 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osie publicznych przedszkoli.
Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy dodał, że powstał oddział zerowy w Szkole Podstawowej „Jutrzenka” w Osiu, ze względu na zbyt dużą liczbę dzieci.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f. Uchwała Nr XXIII/143/09 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osie.
Wójt Gminy Michał Grabski udzielił wyjaśnień dot. powyższej uchwały. Poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Świeciu po dokonanych analizach uchwał dot. opłaty za świadczenia w przedszkolach wystąpiła z pismem również do Naszego Samorządu, aby podjąć uchwałę, w której szczegółowo zostaną określone opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Osiu. Dodał, że cena za te świadczenia nie zmieniała się od 2002 r. i czas najwyższy, aby ją zmienić.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  poddał pod głosowanie uchwałę w danej sprawie. Radni zaopiniowali powyższą uchwałę pozytywnie i w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
                                                             
Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował zgromadzonych o zakończonym konkursie pt. „Estetyczna zagroda- ładna posesja”, podał listę laureatów i  otrzymane nagrody – talony, oraz podziękował komisji zajmującej się tym konkursem. Nawiązał do podziękowań Pana Wójta w sprawie dożynek – dodając, że trzy sołectwa  nie brały udziału w dożynkach, ma nadzieję, że w przyszłości nie dojdzie do zaprzestania organizacji uroczystości dożynkowych tylko ze względu na brak uczestnictwa w nich poszczególnych sołectw. Jednocześnie zwrócił się z apelem do tych sołectw, które nie wzięły udziału w tegorocznych uroczystościach o wykazanie większego zaangażowania w przyszłym roku.

Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXIII/09 pobierz>>> (112kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (15 września 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (15 września 2009, 13:03:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1470