WYBORY ŁAWNIKÓW 2019

Wybory ławników 2019

Rada Gminy Osie informuje, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym wybierany jest 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Świeciu  na kadencję 2020-2023.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników ?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t.).

2. Kto może zostać ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3. Kto nie może zostać ławnikiem ?

Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)duchowni;
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników ?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia pobierz>>> (107kB) plik

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2 )oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników ?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników na karcie zgłoszenia  do dnia 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6 (pokój nr 10).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 Rada  gminy dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (29 maja 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (29 maja 2019, 09:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246