Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Osie, dnia 11.01.2013 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki: URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

2. Określenie stanowiska: młodszy referent ds. gospodarki odpadami i promocji gminy

3. Wymagania związanych ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a) niezbędne:
- posiada obywatelstwo polskie,
-     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku ,
- posiada wykształcenie wyższe o kierunku:  administracja lub ochrona środowiska ,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

b) dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności :
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku publicznego,
- ustawy o odpadach i aktów wykonawczych,
- działalności regulowanej,
- ustawy prawo ochrony środowiska,
- ustawy ordynacja podatkowa,
- ustawy o finansach publicznych
2) podstawowa  znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excell, Power Point, obsługi aplikacji php,
3) obsługa systemu zarządzania treścią Joomla w języku php
4) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność, odporność na stres
5) posiadać prawo jazdy kat. B.
6) staż pracy na podobnym stanowisku pracy

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:
1) wdrożenie systemu informatycznego do obsługi bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
2) zbieranie i analiza danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) przygotowywanie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat, albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem:
    a) współuczestniczenia w opracowywaniu aktów, w tym aktów prawa miejscowego w zakresie prowadzonych spraw,
    b) współuczestniczenia w przygotowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej w/w zagadnień,
    c) kompleksowego zarządzania systemem gospodarowania odpadami,
    d) sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
6) prowadzenie ewidencji naliczeń,
7) sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
8) współpraca z Referatem Finansowym w zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
10) prowadzenie strony internetowej,
11) promocja gminy Osie

5. Warunki pracy na stanowisku:
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, na piętrze,
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z klientami oraz z różnego rodzaju  powiązanymi instytucjami,
- praca przeważnie siedząca jednakże wymagająca wyjazdów w teren.
- stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony , z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

6. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

7.     Wykaz wymaganych dokumentów:

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
-  dokumenty potwierdzające staż pracy ,
- podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
d) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

8. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,    ul. Dworcowa, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:    “ Nabór  na  stanowisko ds. gospodarki odpadami i promocji gminy” w terminie do   22  stycznia 2013 r. godz. 15.15
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje

Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią   wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej  www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w
Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


* druk kwestionariusza można otrzymać w
Urzędzie Gminy Osie lub pobrać ze strony  BIP  TUTAJ >>> (38kB) word

* Zarządzenie nr 144/13 Wójta Gminy Osie z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Osie  TUTAJ >>>

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (11 stycznia 2013)
Opublikował: Marek Lejk (11 stycznia 2013, 14:31:13)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:35:34)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545