Protokół nr XXI/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Protokół nr XXI/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 czerwca 2017 r. w godz. od 15.30 do 17.05   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny –  Różyński Krzysztof.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Ślubowanie radnego
4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
5.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.  Informacja Wójta Gminy Osie
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu                                      
8.  Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2016 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o  przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
     b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
     c) zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
     d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Osie,
     e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla  Gminy Osie
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad .

Ad. 3.

 W tej części posiedzenia zgodnie z art. 23a. 1. Ustawy o samorządzie gminnym nowo wybrany w wyborach uzupełniających radny Pan Marcin Warzyński przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożył  ślubowanie odczytane przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana Waśkowskiego następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Pan Marcin Warzyński wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad.4.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.03.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Irena Kozłowska- wnioskowała o:
1) ustawienie znaku informującego o znajdującym się przystanku kolejowym „Kwiatki”. Znak powinien zostać umiejscowiony przy figurze w Jaszczu.
2) interwencję w sprawie żywopłotu w miejscowości Jaszcz w pasie drogi powiatowej nr 1215C. Powyższy krzew sięga do połowy jezdni i utrudnia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Radny Pan  Robert Bocian wnioskował o:
1) wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzezin.
2) wystąpienie do kierownictwa Enea Operator z pilną prośbą o wymianę żarówek oraz konserwację latarni drogowych od skrzyżowania na elektrownię Żur w stronę zapory. Według Radnego brak oświetlenia realnie zagraża bezpieczeństwu zarówno mieszkańców jak                        i turystów.

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o wystąpienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o ustalenie spadkobierców budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łążku i wszczęcie procedury związanej z rozbiórką w/w budynku mieszkalnego (niezamieszkałego od kilku lat).

 Radna Pani Katarzyna Górecka wnioskowała o utwardzenie przejścia pomiędzy ulicami Młyńską a Sienkiewicza w Osiu oraz o doświetlenie tego miejsca.

Ad. 6.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji.
W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Roberta Bocian, który wnioskował   o zamontowanie luster na drodze powiatowej nr 1213C (Osie-Drzycim) naprzeciwko wyjazdu ze stacji paliw Eko-Tank, Wójt Gminy poinformował, że lustra zostały ustawione.
W odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Wojciecha Kater dotyczącej wzmocnienia sygnału w rejonie Łążka, Wójt Gminy odczytał pisma operatorów telefonii komórkowych. Natomiast w sprawie kolejnej interpelacji Radnego Katera dot. umieszczenia informacji na stronie internetowej gminy w sprawie dotacji dla stowarzyszeń Wójt Gminy stwierdził, że informacja ta zgodnie z prawem umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak dodatkowo została wprowadzona na stronę internetową gminy.
W odpowiedzi na interpelację radnego Pana Dawida Warzyńskiego, który prosił o podjęcie próby skanalizowania spływu wód deszczowych z budynku Gminnej Przychodni w Osiu   w stronę ul. Mickiewicza na tereny wolne od zabudowań, Wójt Gminy wyjaśnił, że istnieje problem techniczny. Przez kratkę ściekową woda nadal będzie się przelewać. Studnia chłonna byłaby lepszym rozwiązaniem, jednak trzeba by ją umieścić na terenie prywatnym. W sprawie kolejnej interpelacji Radnego dotyczącej podjęcia rozmów z pracodawcami naszej gminy zatrudniającymi obywateli Ukrainy w kwestii pomocy tłumacza w gminnej przychodni i innych instytucjach Wójt Gminy poinformował, że agencja pracy zatrudniająca obywateli Ukrainy posiada tłumacza. Według Pana Wójta agencja ta winna udzielać pomocy zatrudnianym obcokrajowcom  w dostępie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.


Ad.7.

W tej części  obrad Rada Gminy podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXI/153/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2016 r.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 8. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych  z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 14/S/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24  kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok, a także uznał sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2016 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 rok                         i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za  2016 rok.
3) Uchwałą Nr 8/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2016 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Po przedstawieniu powyższych dokumentów Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania i otworzył dyskusję. Dodał, że sprawozdanie z wykonania budżetu było analizowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Osie. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który w skrócie przedstawił realizację budżetu w 2016 r.
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XXI/154/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXI/155/17 w sprawie absolutorium dla wójta gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę, a także pracownikom Urzędu Gminy Osie z sekretarz gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych  w tym dyrektorom szkół, którzy przyczynili się do zrealizowania  zadań budżetowych.

Ad. 9

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwała nr XXI/156/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag  i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXI/157/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXI/158/17 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

d) Uchwała nr XXI/159/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXI/160/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad.10.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla  Gminy Osie była szczegółowo omawiana przez Panią Mirosławę Felczykowską – Kierownika GOPS-u na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie poprosił Pana Wójta o zabranie głosu  w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Wójt Gminy do przedstawionej wcześniej oceny dodał krótką informację koncentrując się na stronie finansowej dot. pomocy społecznej udzielanej przez GOPS w roku 2016.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag bądź zastrzeżeń.
Ocena zasobów GOPS (626kB) pdf

Ad.11.

W tym punkcie posiedzenia Pani Mirosława Felczykowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu w 2016 roku.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Pan Bogusław Wiśniewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach wyraził swoje zaniepokojenie tak dużymi wydatkami na świadczenia związane z pomocą społeczną.
Wójt Gminy wyjaśnił, że z kwoty 7 mln zł wydatków - 3,2 mln stanowi świadczenie „Rodzina 500 plus” a 2,7 mln zł przeznaczone zostało na wypłatę zasiłków rodzinnych. Dodał, że dawniej zasiłki rodzinne wypłacane były przez ZUS, co nie wpływało na wysokość budżetu gminy.
Sprawozdanie z działalności GOPS (4671kB) pdf

Ad. 12.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował nowego radnego Pana Marcina Warzyńskiego  o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Ad. 13.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył         XXI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.        Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

   (-) Michalina Wiśniewska                                         (-) Roman Waśkowski


Do pobrania:
Protokół nr XXI/17 (2348kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (17 lipca 2017)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (17 lipca 2017, 14:03:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352