Protokół nr XX/13 z dnia 20 marca 2013 r.

Protokół nr XX/13


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 20 marca 2013 r. w godz. od 15.15 do 16.45   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny- usprawiedliwiony: Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku w punkcie 6 o podjęcie uchwały:  lit. l) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
c)  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2013 roku,
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
f) Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2012-2015   z perspektywą do 2019 roku,
g) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,
i) zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Osie,
j)uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy,
k) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/128/12  Rady Gminy Osie  z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013,
l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie  za 2012 r.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2013 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
10. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami poza- rządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2012 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2012 roku.
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.12.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Wojciech Kater zgłosił następującą interpelację – w imieniu mieszkańców ulicy Tleńskiej w Łążku oraz mieszkańców osady Szarłata wnosi o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70km/h  na drodze powiatowej Tleń-Łążek na odcinku Szarłata – Łążek ; uzasadniając to zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu oraz rowerzystów.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XX/133/13 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.  Poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

b)Uchwałę nr XX/134/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c)Uchwałę nr XX/135/13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie 
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag  i przyjęli go  jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XX/136/13 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2013 roku
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

e) Uchwałę nr XX/137/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwałę nr XX/138/13 w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2012-2015   z perspektywą do 2019 roku
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

g) Uchwałę nr XX/139/13 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

h) Uchwałę nr XX/140/13 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały w wersji przegłosowanej przez większość radnych na posiedzeniach komisji tj. „nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Osie na rok 2014”.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem przestawionej uchwały opowiedziało się 9 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

i) Uchwałę nr XX/141/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej członkowie nie zostali powiadomieni o zmianie w/w projektu uchwały. Wyjaśnił, iż polega ona na wykreśleniu części tekstu w §7 pkt 5 oraz zamianie numeracji punktów 6 i 7.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

j) Uchwałę nr XX/142/13 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Poinformował obecnych, że Wójt Gminy oraz pracownik Urzędu Gminy na posiedzeniach komisji szczegółowo omawiali projekt w/w uchwały.  Dodał, że podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszarów w granicach administracyjnych gminy nie wpłynęła żadna uwaga.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

k) Uchwałę nr XX/143/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/128/12  Rady Gminy Osie  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

l) Uchwałę nr XX/144/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że poprzednia uchwała wymagała zmiany, ponieważ ostatnia nowelizacja  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła gminie przejęcie obowiązków wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem przestawionej uchwały opowiedziało się 11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 7.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji  o przedstawienie sprawozdania z działalności za 2012 r.
Do przedłożonych sprawozdań radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. 
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy Osie kolejno przedstawili plany pracy. 
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski w związku z uwagą Pana Wójta sprostował zapis w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Stwierdził, że w §6 należy dodać zapis, że  „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega ogłoszeniu”. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany. Za przyjęciem zmiany Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 9.
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
pobierz>>> (211kB) pdf

Ad. 10.
Wójt Gminy Michał Grabski omówił sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2012 r.
Pan Wójt wyjaśnił, że ustawodawca zezwolił na dokonywanie wieloletnich programów, jednocześnie nakładając obowiązek corocznego przedstawiania sprawozdania z wykonania tego zadania.
Następnie Wójt Gminy przedstawił wykonane działania przez organizacje, które złożyły wnioski tj. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Osie Grom Osie, Bractwo Czarnej Wody oraz Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
pobierz>>> (148kB) pdf

Ad. 11.
Następnie Pan Wójt Michał Grabski przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2012 roku.
Do w/w przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
pobierz>>> (99kB) pdf

Ad. 12.
W tym punkcie obrad przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał pismo, które wpłynęło 4 lutego 2013 r. do Rady Gminy Osie od p. Doroty Konieczka z Miedzna – „ prośba o podjęcie skutecznych działań zmierzających do 
1) odprowadzenia i uregulowania odpływu wody spływającej z pobliskich pól i dróg, 
2) naprawę powierzchni drogi biegnącej obok mojej posesji,
3) wypłacenie odszkodowania za wieloletnie zaniedbania w tym względzie powodujące niszczenie ogrodzenia.”
W związku z tym, że Rada Gminy nie jest stroną w sprawie, nie posiada takich kompetencji  do rozpatrywania tej sprawy – Przewodniczący Rady Gminy według właściwości przesłał to pismo z mapkami do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Sprawa jest w trakcie załatwiania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poruszył sprawę przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Gminy Osie. Na podstawie art. 253 kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków organy samorządu obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach   i godzinach. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków powinno  odbywać się co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w Urzędzie Gminy Osie. 
W związku z tym, że Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek w Urzędzie Gminy Osie to zaproponował,  aby wyznaczyć go do przyjmowania skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy Osie we wtorki  w godz. od 1200 do 1300 .Powyższą propozycję radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący posiedzenia  Roman Waśkowski przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

Głos zabrał Sołtys wsi Brzeziny Dariusz Bocian – zaproponował, aby w przyszłym roku przed podjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego zaprosić do dyskusji sołtysów. Pan Dariusz Bocian wyraził swój żal, że pominięto sołtysów w tej kwestii. Według niego  fundusz sołecki to duża forma aktywizacji sołtysów, rad sołeckich oraz mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski stwierdził, że jeżeli będzie taka wola ze strony Państwa Sołtysów to można zorganizować spotkanie, na którym radni i sołtysi wyrażą swój pogląd na ten temat. Dodał, że na posiedzeniach komisji jedna z dłuższych dyskusji była właśnie na temat funduszu sołeckiego. Były wypowiadane różne stanowiska radnych  za i przeciw wprowadzeniu w/w funduszu, jednakże większość radnych opowiadała się pozytywnie co do aktualnie istniejącej formy finansowania różnorodnych działań w poszczególnych sołectwach na rzecz tamtejszych społeczności.  Stąd też znaczna większość radnych zadecydowała, żeby na rok 2014 nie wydzielać jeszcze funduszu sołeckiego.

Sołtys wsi Tleń Teresa Szamocka – uważa, że przydałoby się przeszkolenie sołtysów odnośnie funduszu, aby przyjechała osoba, która  wyjaśni na czym to dokładnie polega. Pani Sołtys zaproponowała także, żeby raz do roku zorganizować zebranie z sołtysami, Radą Gminy i Wójtem.

Radny Łukasz Sowiński zwrócił uwagę, że na żadnym z zebrań sołeckich nie był poruszany temat funduszu sołeckiego. Jego zdaniem na tych właśnie zebraniach w pierwszej kolejności powinien być omawiany temat funduszu sołeckiego.

Radny Janusz Porożyński – proponuje nie tylko wynająć fachowca, który by przeszkolił, ale żeby zaprosić kilku sołtysów z ościennych gmin, w których istnieje fundusz sołecki. Według Radnego wyodrębnienie funduszu sołeckiego daje niezależność sołtysom i pobudza do aktywności. Uchwałę w tej sprawie podejmuje się na rok, jeżeli fundusz sołecki by się nie sprawdził to można zrezygnować z niego w kolejnych latach.

Ad. 13.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

   Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

Michalina Wiśniewska                                                                 Roman Waśkowski

Protokół nr XX/13 (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 kwietnia 2013, 13:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310