Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych.

Ogłoszenie o naborze
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych.


I. Wymagania niezbędne do  pracy na stanowisku realizatora świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu:
1.    Wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze.
2.    Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu :
a) kodeksu postępowania administracyjnego,
b) ustawy o samorządzie gminnym,
c) ustawy o ochronie danych osobowych,
d) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
e) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
f) ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
g) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,.
3.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
     publicznych,
4.  kandydat nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia   
     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym
   stanowisku,
6. posiadanie umiejętności pracy w zespole,
7. być samodzielnym i komunikatywnym,
8. posiadanie umiejętności obsługi urządzeń informatycznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1.    być dyspozycyjnym,
2.    być gotowym do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
3.    posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4.    posiadać odporność na stres,
5.    posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, systemu dziedzinowego Sygnity
6.    posiadać możliwość zdrowotną do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    przyjmowanie wniosków,
2.    kompletowanie dokumentów i opracowanie wniosków, wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego,
3.    wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z w/w ustawami,
4.    prowadzenie teczek osobowych świadczeniobiorców,
5.    tworzenie bazy danych świadczeniobiorców,
6.    przygotowywanie akt świadczeniobiorców do archiwizacji,
7.    prowadzenie niezbędnej korespondencji w celu szybkiego rozpatrzenia wniosków,
8.    udzielanie wszelkich informacji prawnych i technicznych dotyczących realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
9.    ciągłe monitorowanie i dostosowanie się do zmiany przepisów prawnych.


IV. Warunki pracy :
1.    budynek Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6 – nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu,
2.    stały i bezpośredni kontakt z interesantami, zmienne tempo i obciążenie pracą,
3.    praca przy komputerze, w pozycji siedzącej,
4.    czas pracy, 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
5.    umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
6.    zatrudnienie przewidujemy od 25 marca 2016 roku.

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił 0,0%.

VI. Wymagane dokumenty:
1.    podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2.    życiorys (CV),
3.    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz świadectwa pracy potwierdzające  staż zawodowy w administracji,
5.    oświadczenia :
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych
-  o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
-  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
    potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
   1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,    
   poz.926 ze zm.).

VII.  Termin i miejsce składania dokumentów:

        Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach  
        wraz z dopiskiem :

„ Nabór na stanowisko realizatora świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
  Społecznej w Osiu „

  w terminie do 11 marca 2016 roku do godz. 15.00:
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu pokój nr 18
- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150Osie.

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

VIII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osie, na stronie internetowe GOPS Osie oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS Osie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie, lub mailem.
     


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Felczykowska

=================================================

Osie, dnia 04.03.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie
 ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych


Zmiana dotyczy pkt VII, który otrzymuje brzmienie:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko realizatora świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu”
w terminie do 14 marca 2016 roku do godz.10.00
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu pokój nr 18
- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

Mirosława Felczykowska
metryczka


Wytworzył: Mirosława Felczykowaska (3 marca 2016)
Opublikował: Marek Lejk (3 marca 2016, 14:43:59)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:40:27)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 933