OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 26.04.2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: 1. Regionalnego [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 18.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r. decyzji nr 93/2021 zmieniającej decyzję własną nr 717/2019, znak AB.6740.1.O.1708.2019 z dnia 18 października 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. o wszczęciu postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Obwieszcznie Starosty Świeckiego z dnia 08.09.2020

Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu decyzji nr 3/2020 w dniu 4 września 2020 o zezwolenia na lokalizację inwestycji drogowej pn." Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska" ,gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie. [...]

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na [...]

Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia - inwestor Prosiaczek Sp. z o. o.

Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez Inwestora dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną... w miejscowości Buczek - inwestor Prosiaczek Sp. [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Osie, dnia 18.02.2020 r.ROŚBiGK.7226.2.2020.MLZawiadomienieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, niestanowiących własności osób fizycznych [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Obwieszczenie z dnia 30.07.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z 24 lipca 2019 r

Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach zawiadamia się i podaje do publicznej [...]

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Osie, 26.07.2019 r. WYKAZ Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych [...]

Wnioski o szacowanie szkód w związku z suszą w 2019 r.

Zgodnie z nowym komunikatem nr 7 IUNG w Puławach za okres od 21.V - 20.VII Gmina Osie została uznana za teren objęty suszą. Uprawy, które kwalifikują się do szacowania to: zboża jare, kukurydza na kiszonkę i na ziarno, rośliny [...]

Zawiadomienie o przedłużenie terminu „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno - II etap”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez [...]

Informacja o uchwale antysmogowej województwa kujawsko-pomorskiego

Informujemy o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XIII/l36/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 10 lipca 2019 r.

Świecie, 10 lipca 2019 r.AB.6740.2.O.1127.2019O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego Nr AB.6740.2.O.1127.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

WYBORY ŁAWNIKÓW 2019

Wybory ławników 2019Rada Gminy Osie informuje, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym wybierany jest 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Świeciu  na kadencję 2020-2023.Zasady i tryb [...]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 20.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, żę na podstawie przeprowadzonych w dniu 15.11.2018r. badań jakości wody z wodociągu publicznego w Tleniu, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny ul. Dworcowa 6, 86-150 [...]

Komunikat Państwowe Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 9.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ŚwieciuInformuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznym w Tleniu w punkcie poboru Dom Seniora „Tucholanka”, ul. Bydgoska 4, Tleń, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

Osie dnia 6.04.2018 r.OGŁOSZENIEWójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały [...]

Ocena jakości wody w wodociągach gminnych

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 13.03.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. [...]

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osie w 2017 r.

Wójt Gminy osie podaje do publicznej wiadomości Ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osie w 2017 r. [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 01.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Osie, dnia 01 marca 2018 r.ROŚBiGK.611.1.2018.MLOBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasówNa podstawie art. 21 pkt. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi        Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2017 r.

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu w dniu 5 września 2017 r. decyzji nr 557/2017 zmieniającej decyzję własną nr 638/2013 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na dz. nr 554 [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

  Osie, dnia 29 maja 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORASzkoły Podstawowej w Brzezinach, Brzeziny 40 A, 86-150 OsieI. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora: 1) Przedszkola Publicznego w Osiu 2) Szkoły Podstawowej w Osiu 3) Szkoły Podstawowej w Wierzchach

Osie, dnia 9 marca 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie2. Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Ogłoszenie o wyborach na ławników

Ogłoszenie o wyborach na ławników31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Gminy Osie  z prośbą o dokonanie naboru [...]

metryczka