Protokół nr XII/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Protokół nr XII/12

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 r. w godz. 17.00 do 21.00               w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu

XII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny: Dawid Warzyński. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W pierwszej części sesji radni udali się na objazd gminy w celu obejrzenia trwających oraz zakończonych niedawno inwestycji. Obecny na sesji Pan Wójt przedstawiał i omawiał kolejne inwestycje: wymiana okien w Szkole Filialnej w Łążku, budowa drogi przez wieś Pruskie, budowa chodnika przy ul. Nowy Świat w Osiu oraz budowa parkingu przy Gminnej Przychodni w Osiu.
Radni uznali, że inwestycje prowadzone są zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, a ich przebieg nie budzi zastrzeżeń.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 rok,
   b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
   c) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
   d)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia jej spłaty,
   e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.03.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a) Uchwała Nr XII/79/12 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 rok 
Wójt Gminy Osie wyjaśnił radnym, że potrzeba  podjęcia w/w uchwały wynika ze stwierdzonego błędu pisarskiego w uchwale.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b)Uchwała Nr XII/80/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Projekt powyższej uchwały omówił Wójt Gminy Michał Grabski.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał w/w projekt uchwały po czym poddał go pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwała Nr XII/81/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Treść zawartą w powyższym projekcie uchwały omówił Wójt Gminy Osie, wyjaśniając radnym z jakimi działaniami związane są poszczególne zmiany w budżecie. 
Radni nie wnieśli  zastrzeżeń do projektu uchwały zatem Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie,  w wyniku którego Rada  jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

d) Uchwała Nr XII/82/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia jej spłaty 
Wójt Gminy Osie wyjaśnił radnym, potrzebę  podjęcia w/w uchwały, która ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatu Świeckiego i Chelmińskiego w Sulnówku.”
Następnie Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.             Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwała nr XII/83/12 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
W/w projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego związana jest z przebudową drogi powiatowej Osie-Tuchola (etap II Tleń-Trzebciny). Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał w/w uchwałę. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. 
W tej części obrad głos zabrała Kierownik GOPS-u Mirosława Felczykowska, która przedstawiła radnym dane zawarte  w ocenie zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Radni zapoznali się z powyższą oceną i przyjęli ją jednogłośnie, nie wnosząc do przedstawionego materiału uwag.
Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie (566kB) pdf

Ad. 8.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Janusz Porożyński – podziękował Pani Mirosławie Felczykowskiej za pomoc udzieloną osobom zamieszkałym w miejscowości Grabowa Buchta, podczas awarii  pompy dostarczającej wodę. Pan Porożyński dodał, że Kierownik GOPS-u okazała pełne zrozumienie problemu  i nie pozostała obojętna na potrzeby innych ludzi. 
Radny Wojciech Kater – zapoznał zgromadzonych ze  sprawą dot. automatów do gier, ponieważ dzwonił do niego mieszkaniec z zapytaniem, czy są one legalne.  Pan Kater uzyskał informację na Komendzie Policji w Świeciu, iż są to automaty niskich kwot i mogą być użytkowane. 
Następnie radny Wojciech Kater przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej, której jest Przewodniczącym. 
Rada Gminy powyższe sprawozdanie przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag.
Radny Łukasz Sowiński – nawiązał do przeprowadzonego remontu toalet w Zespole Szkół w Osiu. Jego zdaniem nie należałoby pochopnie dawać nadziei ludziom, na inwestycje związane z budową nowych sanitariatów. W tym miejscu nawiązała się dyskusja na temat aktualnego stanu sanitariatów w Zespole Szkół w Osiu i ewentualnego bezpośredniego przejścia do nich z budynku szkoły.
Następnie Wójt Gminy Osie nawiązał do oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu, którą on jako bezpośredni przełożony przygotowuje. Przedstawił również pojawiające się jego zdaniem w tej kwestii zastrzeżenia dotyczące pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu. 


Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Krasucka 

Do pobrania:
pobierz>>> (116kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (15 maja 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (15 maja 2012, 13:42:18)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (16 maja 2012, 13:32:38)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1422