Obwieszczenie z dnia 30.07.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania;
- art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo,
że w dniu 30 lipca 2019 r., na wniosek z dnia 11 marca 2019r. (wpływ: 13.03.2019 r.), bez sygnatury, uzupełniony w dniu 21.03.2019 r., Gminy Osie, reprezentowanej przez Pana Macieja Wojnowskiego, została wydana decyzja nr 72/2019, znak: W00.420.59.2019.JW.17, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno - II etap”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Pobierz pełną treść obwieszczenia >>> (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (31 lipca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (31 lipca 2019, 15:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275