Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 czerwca 2020r.


Osie, dnia 10 czerwca 2020 r.
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 
I. Nazwa i adres jednostki: URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6
II. Określenie stanowiska:   - ds. płac i księgowości budżetowej
III. Wymagania związane ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                         o pracownikach samorządowych,
2) znajomość przepisów prawa: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
2) doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,
4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,
5) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
7) posiadanie prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie dokumentacji płacowej Urzędu Gminy Osie, rachunkowości jednostki oraz organu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:
a) prowadzenie obsługi księgowej, wykonywanie dyspozycji dotyczących wypłat kasowych oraz obiegu bezgotówkowego, sporządzanie przelewów w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy,
b) prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy Osie oraz innych osób,
c) prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, składek od nich naliczanych, zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym,
d) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych pracowników i innych osób do ZUS w programie Płatnik,
e) sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT,
f) wystawianie miesięcznych faktur za czynsze lokalne,
g) prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminy Osie (m.in. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, planowanych dochodów i wydatków budżetu, środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz lokat) w programie FKB+,
h) sporządzanie sprawozdań budżetowych organu,
i) dokonywanie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz weryfikacji stanu księgowego kont księgowych,
j) sporządzanie prognoz, analiz, ocen i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
2. W zakresie gospodarki finansowej jednostki:
a) sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, itp., składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy w programie PŁACE+,
b) dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
c) przekazywanie dokonanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika zgodnie ze złożonymi deklaracjami, oświadczeniami oraz otrzymanymi zawiadomieniami,
d) przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań z zakresu zatrudnienia i płac,
e) egzekwowanie zamieszczania na dowodach księgowych odpowiednich adnotacji i opisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f)wnioskowanie o zmiany w budżecie w części dotyczącej wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, itp. oraz odpisów na ZFŚS,
g) zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania czynszów lokalowych,
h) rozliczanie czynszów oraz sporządzanie kwartalnych zestawień należności, zaległości i nadpłat na potrzeby sprawozdawczości,
i) sporządzanie przelewów oraz nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań,
j) prowadzenie spraw dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych,
k) naliczanie innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom,
l) rozliczenia z PFRON,
3. W zakresie gospodarki finansowej organu:
a) dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie Skarbnika Gminy o stopniu realizacji dochodów i wydatków,
b)bieżące księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, planowanych dochodów i wydatków budżetu, środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz lokat w organie,
c) uzgadnianie ksiąg rachunkowych,
d) uczestniczenie w sporządzaniu bilansu organu.
4. Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej i na stanowisku ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne.
5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy Osie,
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,  I piętro.
VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
- o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia                         21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282 z późn. zm.).
 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,
ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “ Nabór  na  stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej” w terminie do
23 czerwca  2020 r. godz. 13:00.

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie,
ul. Dworcowa 6.

Michał Grabski
Wójt Gminy Osie

Pliki do pobrania :

Kwestionariusz_osobowy (55kB) plik

Klauzula_informacyjna_RODO (130kB) pdf

Ogloszenie_o_naborze (1479kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Michał Grabski (10 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (10 czerwca 2020, 12:41:46)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (10 czerwca 2020, 13:32:59)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1217