Protokół nr XXI/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Protokół nr XXI/13

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. w godz. od 16.10 do 18.00   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny- usprawiedliwiony: Jacek Bocian.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku w punkcie 8 o podjęcie uchwały:  lit. i) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu „Miedzno”. Przedmiotowy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniach komisji odbytych przed dzisiejszą sesją.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2012 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2012 rok
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie
3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
4)  Dyskusja
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem       z wykonania budżetu za 2012 rok
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
c)  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie,
d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia jej spłaty,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
f) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie,
g) statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
h) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2013-2015,
i) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20.03.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Dawid Warzyński  wnioskował o usunięcie pomnikowego dębu w miejscowości Stara Rzeka na rzece Wdzie. Wnosi o złożenie wniosku do Nadleśnictwa Trzebciny o usunięcie drzewa. Uzasadnia to tym, że dąb zagraża życiu uczestników spływów kajakowych poprzez częste wywrotki kajaków. 
Przewodniczący Rady dodał, że ta sprawa była już poruszana na komisji gospodarczej i należałoby w trybie pilnym ustawić na brzegu rzeki tablice ostrzegawcze, które informowałyby  uczestników spływów kajakowych o grożącym niebezpieczeństwie.

Radny Janusz Porożyński zgłosił następującą interpelację – wnosi o utwardzenia (na odcinku 6-10 m) dwóch dróg gruntowych w miejscu łączenia się ich z drogą asfaltową, powiatową w miejscowości Brzeziny. W pierwszym przypadku chodzi o drogę naprzeciwko Szkoły Podstawowej prowadzącej na tzw. Brzeziny -Pisaki. W drugim przypadku chodzi o drogę naprzeciwko byłej Szkoły Podstawowej prowadzącej na tzw. Brzeziny – Rajbruchy. W tych miejscach drogi gruntowe położone są poniżej poziomu drogi asfaltowej i opady deszczu wypłukują grunt a tym samym obniżają poziom tych dróg w stosunku do drogi asfaltowej. Sytuacja  ta sprawia, że wjazd na drogę powiatową jest znacznie utrudniony. Wg radnego należałoby utwardzić drogę kostką brukową lub asfaltem.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do uchwały z ostatniej sesji dot. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie – poinformował, że o dofinansowanie zgłosiło się dużo chętnych osób, z którymi zostały już podpisane umowy i niedługo zostaną wypłacone środki finansowe.  Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXI/145/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2012 r.
Przewodniczący posiedzenia odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXI/145/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2012 r. Poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XX/146/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXI/146/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2012 r.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7
W kolejnym punkcie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił wydatki i dochody budżetu Gminy za 2012 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonanych inwestycji. W tym miejscu poinformował radnych o decyzji przeniesienia 5-latków do „Jutrzenki”, dzięki czemu wszystkie dzieci będą mogły rozpocząć edukację przedszkolną.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 15/S/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 rok a także ocenił sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 14 maja 2013 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
3) Uchwałą Nr 9/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 2  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2012 rok. W uchwale tej Skład Orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

4) Po zapoznaniu zebranych z w/w opiniami i wnioskiem komisji rewizyjnej Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania. Nad przedstawionymi dokumentami dyskusji nie zanotowano. 
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XXI/147/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXI/148/13 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.


Ad.8

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXI/149/13 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-201
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XXI/150/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwałę nr XXI/151/13  zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XXI/152/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia jej spłaty
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwałę nr XXI/153/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwałę nr XXI/154/13 w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący obrad.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwałę nr XXI/155/13 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h) Uchwałę nr XXI/156/13 w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2013-2015
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie

i) Uchwałę nr XXI/157/13 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 9.
Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania przez gminę oceny zasobów pomocy społecznej. Obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy społecznej  ustawowo nałożony został na gminę, jednak w sposób bezpośredni jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.
W związku z powyższym z upoważnienia Wójta Gminy głos zabrała Kierownik GOPS-u Mirosława Felczykowska, która przedstawiła radnym zasoby pomocy społecznej gminy Osie, określone w załączniku do niniejszego protokołu. Obejmują one w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej , infrastrukturę niektórych podmiotów realizujących zadania polityki społecznej. Ocena zawiera także informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,  rodzajnej udzielonej  pomocy i świadczeń. Przedstawia również zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  oraz kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2010 – 2012 oraz prognozę potrzeb na 2013 i 2014 rok. 
Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy oraz niezbędne do realizacji kwestie ukazane w  wnioskach końcowych oceny.
Przedstawiona ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok.
Radny Łukasz Sowiński zapytał o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że pierwszy dodatek tzw. „becikowe” otrzymują wszyscy, drugi zasiłek otrzymują rodziny, które nie przekraczają miesięcznego dochodu 504 zł na osobę. Natomiast o trzeciej formie pomocy tzn. zasiłku decyduje Rada Gminy, która powinna podjąć odpowiednią uchwałę.
Radni po zapoznaniu się z powyższą oceną, nie wnieśli żadnych uwag  do przedstawionego materiału. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie rekomendacji przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili w/w rekomendacji.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie (523kB) pdf
Ad. 10.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Janusz Porożyński – zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi z Brzeziny-Jaszcz i Brzeziny – Wałkowiska po ostatniej zimie. Asfalt jest uszkodzony i popękany. Stwarza to zagrożenie dla kierujących pojazdami. W związku z tym, że jest to droga powiatowa zwraca się z prośbą do radnych powiatowych o interwencje w tej sprawie.
Radny powiatowy Andrzej Kowalski –omówił stan dróg powiatu po zimie, odniósł się także do omawianej drogi przez radnego Porożyńskiego. Stwierdził, że powiat przeznaczył trzy razy więcej środków niż planowano na zimowe utrzymanie dróg. Dużym osiągnięciem Powiatowego Zarządu Dróg jest to, że nie odwołuje już zaplanowanych remontów. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg widział stan nawierzchni i ustalił harmonogram ich remontu. Radny Andrzej Kowalski nie widzi zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli kierowca będzie przestrzegał (ostrzegawczych i ograniczających prędkość) znaków drogowych. Obiecuje, że do końca lipca stan drogi zostanie poprawiony. 
Radny Janusz Porożyński – wyjaśnia, że chodzi mu o zwrócenie uwagi na tę drogę. Uważa, że stwarza ona zagrożenie nie tylko dla kierowców samochodów, ale także dla motocyklistów i rowerzystów.
Kierownik Referatu Rolnictwa Marek Lejk – poinformował, że rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, który obiecał, że w ciągu następnych trzech tygodni zostanie rozpoczęty remont przełomów na drodze do Jaszcza.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Bogusław Wiśniewski- mówił o stanie nawierzchni drogi sprzed kilku miesięcy. Były tam tylko małe dziury, a obecnie są bardzo duże. Twierdzi, że lepiej byłoby łatać małe dziury od początku. Według Pana Wiśniewskiego naprawy dróg mogłyby kosztować mniej, jeżeli byłyby naprawiane na bieżąco. Zwrócił także uwagę  na brak nadzoru nad pracownikami robót drogowych.

Dyskusję na temat remontu dróg przerwała Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że ocena zasobów GOPS przygotowywana jest na podstawie danych z programu komputerowego. Dodała, że  pracownicy GOPS będą chodzić od domu do domu i przepytywać mieszkańców, aby stworzyć rzeczywisty obraz oceny zasobów. W związku z czym -  informuję radnych, aby w razie pytań mieszkańców wyjaśniali czego dotyczy wizyta pracowników GOPS.
Następnie Pan Andrzej Kowalski wrócił do tematu naprawy dróg i poinformował o zmianie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz tłumaczy, że osoby dokonujące naprawy dróg nie są pracownikami Zarządu Dróg, ale innego przedsiębiorstwa.
Radny Przemysław Siekierkowski –uważa, że tegoroczna zima jest sprawcą złego stanu dróg w całym powiecie i należy uzbroić się w cierpliwość.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował o wpłynięciu skargi na działalność kierownika GOPS. W związku w z tym, że po krótkim czasie została wycofana przez skarżącą – Rada Gminy w tej sprawie nie będzie podejmowała żadnych czynności.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

Michalina Wiśniewska                                                                 Roman Waśkowski


Protokół nr XXI/13 (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (6 czerwca 2013)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 czerwca 2013, 07:48:14)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (2 lipca 2013, 11:10:46)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1151