Protokół nr XIII z sesji 16.06.2004

 

PROTOKÓŁ Nr XIII/04
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 16 czerwca 2004  w godz. od   18:00 do 20:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu
 
XII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Gella Mirosława, Nikel Wiesław. Otlewski Krzysztof.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych ozn. nr geod. dz. nr 39 o pow. 0,02 ha, dz. Nr 40 o pow. 0,09 ha, dz. nr 41 o pow. 0,01 ha kw nr 29114 położonych w miejscowości Miedzno stanowiących własność Gminy Osie,
b)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty
c)     dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie na 2004 r.
d)    zaciągnięcia krótkoterminowo pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Wierzchy, Łążek, Tleń na terenie Gminy Osie”.
8.       Wolne wnioski i dyskusja
9.       Zakończenie obrad sesji
 
Do zaproponowanego porządku obrad (zawartego w zawiadomieniach o terminie sesji) Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o ujecie w punkcie 7   lit. d -  podjęcia uchwały w sprwie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczni na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Wierzchy, Łążek, Tleń na terenie gminy Osie”  . Powyższą zmianę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.04.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
-         reprezentował Radę Gminy w uroczystości 40-lecia kapłaństwa  Ks. Stefana Kuklińskiego oraz w 75-leciu istnienia Ochotniczej Straży pożarnej w Miedznie,
-         w posiedzeniu Rady Społecznej prz Gminnej Przychodni w Osiu,
Wystąpił o 3 odznaczenia za pracę na rzecz ochrony środowiska.
Dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Ad. 6  
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Kater Wojciech  :
-         Zwrócił się z pytaniem, czy można zmienić nazwę „Dni Osia” na „Dni Gminy Osie” ,
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wcześniej chciano zmienić na „Dni Gminy Osie” jednak Tleń nie chciał. A obecnie jest już tradycją, że są „Dni Osia”.
-         Stwierdził, że przy moście w Łążku jest lustro, a obecnie mieszkańcy drugiej  strony ulicy domagają się też lustra,
-         Poruszył spraw, ponownego oberwania linii telefonicznej w Łążku (bardzo nisko wiszą kable),
-         Prosił o nawiezienie- wyrównanie poboczy  drogi powiatowej na odcinku budynków byłego Nadleśnictwa Szarłata.
 
Radny Guzman Henryk – prosił o wycięcie krzaków przy drodze  od krzyżówki Jaszcz – Miedzno do Brzezin (od p. Mindikowskich).
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
 
a)    Uchwała Nr XIII/75/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych ozn. nr geod. dz. nr 39 o pow. 0,02 ha, dz. Nr 40 o pow. 0,09 ha, dz. nr 41 o pow. 0,01 ha kw nr 29114 położonych w miejscowości Miedzno stanowiących własność Gminy Osie
Do przedstawionego projektu uchwały szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Radni przedstawioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
b)    Uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty
Z treścią projektu powyższej uchwały  obecnych zapoznał Przewodniczacy Rady Gminy Roman Waśkowski. Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie
 
c)     Uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie na 2004 r.
Szczegółowych wyjaśnień czego dotyczą poszczególne zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy udzielił Wójt Gminy.
Poinformował, że do środy należy podpisać umowę na budowę kanalizacji.
Zaproponował, aby dodać środki dla Policji na zakup nowego samochodu.
Radny Krzysztof Otlewski – stwierdził, że należy się poważnie nad tym zastanowić. Policja powinna być sprawna, po zakupie nowego samochodu na kilka lat by był spokój z zakupem samochodu.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że chodzi tu o sprawę prestiżową. Należy zwrócić na bezpieczeństwo mieszkańców. Jest za przekazaniem środków na ten cel.
Radny Tkaczyk Jerzy – stwierdził, żę wieczorem w Osiu nie jst bezpiecznie. Nie czuć poprawy bezpieczeństwa.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że należy wzmóc kontrolę przez Policję.
Radny Henryk Jedryczka  - młodzież szkolna szaleje samochodami, przekracza prędkość, nie ma kontroli Policji.
Wójt Gminy Michał Grabski – zaproponował, aby zaprosić na sesję Komendanta Powiatowej Policji.
Radny Krzysztof Otlewski – stwierdzil, że lepiej zaprosić na posiedzenie Komisji Porządku Publicz. Kierownika Posterunku Policji w Osiu.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę remontu garażu dla policji.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że remont garażu zlecono Firmie p. L. Stosik z Osia.
W związku z tym, że nie był więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o przekazanie 15 tys. zł. dla Policji na zakup paliwa.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało.
Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XIII/77/04 .
Radni w głosowaniu janym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Wierzchy, Łążek, Tleń na terenie Gminy Osie”
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
 
Ad. 8
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę pasów na ulicy na rynku w Osiu , jak są zaparkowane na poboczu pojazdy to trudno się  zmieści dwóm samochom.
Radny Michał Dombroski – dodał, że linia na rynku jest źle wyprofilowana.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem, jakie miejsce nasza gmina zajęła w olimpiadzie „Ateny 2004” Sportowców Wiejskich
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że nie orientuje się czy była nasza reprezentacja na olimpiadzie. Więcej informacji w tej sprawie może udzielić p. Kiełczyński Włodzimierz.
Radny Wojciech Kater – sołtys wsi Łążek wnioskuje, aby wybetonować miejsce pod pojemniki na śmieci.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że obecnie w Tleniu, Wierzchach i Łążku będzie budowana kanalizacja i w związku z tym należy zaczekać do jej zakończenia i dopiero wtedy można będzie  podjąć temat wybetonowania.
Radny Jerzy Tkaczyk – stwierdził, że w przyszłości należy pomyśleć o budowie kanalizacji deszczowej.
Wójt Gminy wyjaśnił, jeśli mamy zakłady mięsne to po uszczelnieniu kanalizacji nie poradzilibyśmy sobie ze ściekami. Należy uszczelnić na ul. Dolnej w Osiu. Tam, gdzie będzie możliwe to będziemy rozdzielać kanalizację. Na dzień dzisiejszy nie stać nas na kompleksową przebudowę.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę konieczności naprawy mostu w Szarłacie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to sprawa bardzo ksztowna ok. 300 tys. zł.
Radny Roman Waśkowski – W Tleniu prz ośrodku „GEOVITA” znajduję się również zniszczony most, który wymaga naprawy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie jest to most gminny.
Kier. Ref. Rolnictwa Julian Krasucki – stwierdził, że z tą sprawą zwrócimy się do Zarządu Melioracji.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że lepiej jest, aby dzieci szły tym ostem, a nie ulicą.
Wójt Gminy stwierdził, że radni chcą, abyśmy działali niezgodnie z prawem, jeśli się coś stanie to po remoncie będziemy my odpowiadać.
Radny Michał Dombrowski – zaproponował, aby na kąpielisku w Grzybku wydzielić basenik dla dzieci.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli zrobimy kąpielisko to będziemy musieli zatrudnić ratownika.
Radny Henryk Jedryczka – stwierdził, że jsteśmy gminą turystyczną to powinniśmy mieć środki na ratownika.
Wójt gminy dodał, że dzieci do 7 lat nie powinny być same bez opieki na kąpielisku.
Radny Dombrowski Michał – zaproponował, aby w planie rozwoju turystycznego umieścić kąpielisko w Grzybku.
 
Ad. 9  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2239