Protokół nr XXXIV/10 z dnia 26 października 2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXXIV/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 26 października 2010 r.    w godz.
od 15 15  do  17 10 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXXIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .                                        
 W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok;
b. wieloletnich planów inwestycyjnych  na lata 2010 – 2013;
c. przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”;
d. zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Osie i jej jednostkom  podległym  oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
e. likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową;
f. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
g. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Brzeziny i Tleń w gminie Osie;
h. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie;
i. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy, gmina Osie;
j. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku;
k.  zatwierdzenia dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Osie” na lata 2010-2018;
l.  zatwierdzenia dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Brzeziny” na lata 2010-2018;
m. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 14.09.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Wojciech Kater:
1)  przedstawił prośbę mieszkańców Łążka -  aby przy ul. Czerskiej ustawić znak  drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie; ponieważ przeprowadzane jest tamtędy bydło na pastwisko a ruch drogowy jest duży.
2) mieszkańcy ul. Tleńskiej w Łążku wnioskują, o przestawienie znaku E-17a: miejscowość – Łążek, w okolicę posesji Pana Jerzego Krupy.
3) mieszkańcy osady Szarłata proszą o ustawienie znaku E 21 – Osada Szarłata.
4) nawiązał do  interpelacji zgłoszonej na sierpniowej sesji, tj. w sprawie naprawy ulicy Czerskiej w Tleniu, przez ten czas chodnik uległ zarwaniu, w jednym miejscu zapadł się na dużą głębokość.
5) przedstawił wniosek mieszkańców miejscowości Wierzchy i Pruskie, aby naprawić przepust drogowy pomiędzy wsiami Wierzchy i Pruskie, ponieważ  zapadł się i stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi.
6) wnioskował, aby zwrócić się do Nadleśnictwa Trzebciny w sprawie wycięcia drzew nachodzących na pas drogi na trasie Łążek-Szarłata, a także przy ulicy Topolowej w Łążku.

Radna Halina Spychalska:
1) wnioskuje o naprawę mostu drogowego we wsi Pruskie, ponieważ jest on znacznie zniszczony, deski zostały powyrywane. Stanowi to niebezpieczeństwo dla młodzieży, która porusza się tam na rowerach.
2) zabrała głos w sprawie topoli, która rośnie w Tleniu przy ul. Czerskiej, dodając, że była już interpelacja w tej sprawie, jednak bez odzewu.

Radny Michał Dombrowski:
1) stwierdził, aby uwzględnić ścieżki rowerowe w projektach przebudowy/modernizacji dróg, a przy tej okazji żeby uwzględnić także aspekt bezpieczeństwa i wstawić barierki.
2) zabrał głos w sprawie zakupu szafek na książki w szkołach, stwierdzając, że sprawa ta jest pilna, jednak ze względu na brak środków finansowych prosił, aby przy planowaniu kolejnych inwestycji uwzględnić działanie wprowadzające szafki do wszystkich szkół z terenu Gminy Osie.

Radny Mariusz Deinowski:
1) wnioskował, aby wydzielić fundusz i rozpatrzyć możliwość przyznawania stypendium Wójta dla uczniów wyróżniających  się wybitnymi osiągnięciami w nauce.
2) prosił, aby ustanowić znaki kierunkowe do miejsc postoju pojazdów zorganizowanych przez Nadleśnictwo Osie przy drodze Osie – Tleń.
3) nawiązał do biało-zielonych słupków, które pojawiły się na wjeździe do dróg leśnych przy drodze Osie-Tleń. Zapytał o zasadność ich ustawienia, stwierdzając, że utrudniają poruszanie się samochodów ciężarowych przewożących drewno.

Radna Irena Kozłowska -  wnioskuje o usunięcie drzewa-wierzby rosnącej  przy drodze Jaszcz-Kwiatki. ponieważ  utrudnia ona przejazd.


Ad. 5
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał   i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Osie zabrał głos w sprawie interpelacji z ostatniej sesji dot. wymalowania znaku poziomego – rower na ścieżce rowerowej  przy ul. Ks. Semraua w Osiu, informując że zwrócono się w tej sprawie do Wydziału Komunikacji w Świeciu, a także do Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Odnośnie interpelacji dot. wstawienia barierek wzdłuż drogi powiatowej Osie-Tleń Pan Michał Grabski poinformował , że w tej sprawie uzyskał następującą odpowiedź, iż część barierek jest wstawiona, ale na wstawienie barierek wzdłuż całej drogi brakuje środków. Dodał, że na ścieżkę rowerową jak i na drogę jest 3-letnia gwarancja, więc na bieżąco prowadzone będą naprawy w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości.
Następnie Wójt Gminy Osie Michał Grabski przedstawił informację o podmiotach oraz opinię  Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu, omawiając procedurę dot. organizowania i kontrolowania pracy skazanych, podając podmioty u których skazani będą wykonywać te pracę.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6
W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obowiązek przedstawiania powyższej informacji istnieje od ubiegłego roku.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Rada Gminy Osie podjęła następujące uchwały:

a.  Uchwała Nr XXXIV/209/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski poinformował obecnych , że wszystkie uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji stałych. Następnie przystąpił do odczytania projektu powyższej uchwały.
Radni  w głosowaniu  jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

b.  Uchwała Nr XXXIV/210/10 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych  na lata 2010 – 2013
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt w/w uchwały  i poddał go pod głosowanie.
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXXIV/211/10 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji  Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
 W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący obrad 
Roman Waśkowski.   Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie. 

d. Uchwała Nr XXXIV/212/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Osie i jej jednostkom  podległym  oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Projekt powyższej uchwały  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

e.  Uchwała Nr XXXIV/213/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f.  Uchwała Nr XXXIV/214/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
W/w projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, następnie poinformował, że do  projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły propozycję obniżki do kwoty 30,00 zł za q.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z tą propozycją.   Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

g.  Uchwała Nr XXXIV/215/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Brzeziny i Tleń w gminie Osie
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h.  Uchwała Nr XXXIV/216//10 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie
W/w projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Rada Gminy Osie powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

i.  Uchwała Nr XXXIV/217/10 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy, gmina Osie
W/w projekt uchwały poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.   Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

j.  Uchwała Nr XXXIV/218/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski poinformował, że w okresie ostatnich 2 lat stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie. Dodał, że komisje na posiedzeniu przychyliły się do zaproponowanych przez Pana Wójta Michała Grabskiego zmienionych stawek podatku. Następnie Pan Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.

k.  Uchwała Nr XXXIV/219/10 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Osie” na lata 2010-2018
Projekt w/w uchwały  poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

l.  Uchwała Nr XXXIV/220/10 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Brzeziny” na lata 2010-2018
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

m. Uchwała   Nr XXXIV/221/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w/w uchwały  i poddał go pod głosowanie. Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych powinny w terminie do dnia 31.10.10 r. przedstawić Radzie Gminy informację o nieprawidłowościach tj. o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie;  o osobach, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz o działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy  odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie analizy oświadczeń przewodniczącego Rady Gminy Osie i Wójta Gminy Osie. Kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Stwierdził, że istotnych uchybień w analizowanych oświadczeniach nie było a drobne uchybienia zostały uzupełnione.
W nawiązaniu do powyższego Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski poinformował, że w analizowanych oświadczeniach radnych nie stwierdził poważniejszych nieprawidłowości, Dodał, że oświadczenia 13 radnych wpłynęły w ustawowym terminie, a jeden radny nie złożył oświadczenia, o czym poinformowany został Urząd Skarbowy w Świeciu.

Ad. 9

W tym punkcie obrad Radny Jacek Bocian zwrócił się w imieniu Pana Henryka Porożyńskiego – opiekuna koła Caritas, o wsparcie finansowe na odbudowę figurki św. Wincentego a Paullo.
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski odczytał pismo w tej sprawie i oznajmił, że jeżeli  ktoś z obecnych ma taką wolę – niech wspomoże finansowo to działanie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że najprawdopodobniej jest to ostatnia sesja Rady Gminy Osie, kolejnej sesji nie przewiduje. Dodał, że nie odbędzie się uroczyste zakończenie kadencji Rady Gminy Osie, jednak dnia 5 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się jubileusz 20-lecia samorządu gminnego w Osiu, na który zaproszeni zostali radni wszystkich pięciu kadencji oraz wszyscy wójtowie Gminy Osie, którzy pełnili to stanowisko od czerwca 1990 r.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za współpracę w okresie ostatnich 4 lat wszystkim radnym, a w szczególności przewodniczącym poszczególnych komisji stałych rady gminy;  p. sekretarz Beacie Jagła oraz podinsp. Michalinie Krasuckiej. W imieniu radnych oraz swoim Przewodniczący Rady skierował słowa podziękowania do Pana Wójta Michała Grabskiego za konstruktywną współpracę na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Następnie przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski zwrócił się także z podziękowaniami do radnych powiatowych, za uczestnictwo i współpracę, a także podziękował pozostałym gościom, szczególnie kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Osie.
W tym punkcie obrad radny Michał Dombrowski zwrócił się w imieniu 4 radnych, którzy startowali do wyborów 4 lata temu z prywatnych komitetów, dziękując za współpracę. Dodał, że niektóre obrady komisji odbyły się w burzliwej atmosferze, jednak na sesjach rady gminy bywało spokojnie. Podziękował radnym powiatowym oraz zaproszonym gościom.
Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach – Bogusław Wiśniewski stwierdzając, że panuje nieprawidłowy przepływ informacji; według Pana Wiśniewskiego kurendy informujące  o zebraniach wiejskich nie docierają do wszystkich, z tego powodu nie pojawił się na ostatnim zebraniu w Osiu.
Odnośnie współpracy z sołtysami – stwierdził, że nigdy nie uzyskał informacji o zebraniu wiejskim od sołtysa z Brzezin, tylko od Wójta; dodał, aby uczulić sołtysów na tę sprawę. Następnie Pan Bogusław Wiśniewski stwierdził, że  najprawdopodobniej „część z obecnych tu radnych będzie ponownie radnymi” ,  zaapelował więc, czy nie warto  zastanowić się w przyszłej kadencji nad powstaniem w Osiu dyskontu spożywczego typu Biedronka; ponieważ różnica  w cenach produktów w Świeciu i w Osiu  jest znacząca. Następnie poruszył sprawę zbliżających się wyborów, stwierdzając, że składy kandydatów nie są znane, a mieszkańcy chcą wiedzieć kto kandyduje, spytał, skąd biorą się te opóźnienia?
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Beata Jagła- sekretarz gminy.
Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Wiśniewski podziękował wszystkim radnym, Panu Wójtowi Gminy Osie, Pani Sekretarz Gminy za współpracę.
Głos w dyskusji zabrała Pani Zofia Partyka – sołtys wsi Osie – w sprawie kurend, poinformowała, że wysyła 37 kurend, dodatkowo ksiądz ogłasza informację w kościele; jednak nie dociera ona do wszystkich, czego winni są sąsiedzi, którzy nie dostarczają ich dalej, tylko zatrzymują u siebie.

Przewodniczący Rady Roman Waśkowski w podsumowaniu 4-letniej działalności samorządowej stwierdził, że winna być większa aktywność niektórych sołtysów, którzy nie zawsze stanęli na wysokości zadania wypełniając swoje społeczne obowiązki.                                
Wójt Gminy Osie Michał Grabski stwierdził, że  jego zdaniem w sołectwach dzieje się dobrze o ile sołtysi nie przedstawiają żadnych problemów ani nie są częstymi gośćmi na sesjach. Dodał, że frekwencja radnych na sesjach była dobra a frekwencja gości wystarczająca. Na zakończenie Wójt ocenił bardzo dobrze współpracę z radą gminy oraz życzył wszystkim powodzenia w  nadchodzących wyborach samorządowych.

Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXXIV  Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała:                                                                

(-)Michalina Krasucka                                                                 

Do pobrania:

Protokół nr XXXIV/10 pobierz>>> (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (2 grudnia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (2 grudnia 2010, 12:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1457