Protokół Nr XVIII/08 z dnia 9.12.2008r.

P r o t o k ó ł      Nr  XVIII/08

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  9 grudnia  2008r.  w godz. od 15 15  do 16 15 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Wiesław Nikel i Przemysław Siekierkowski
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
b. dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008r.
c. regulaminu wynagradzania nauczycieli
d. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłaconego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
e. zatwierdzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie

7. Informacja pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na 
      terenie Gminy Osie
8. Wolne wnioski i dyskusji
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.10.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Kazimierz Nastróżny – zwrócił się z wnioskiem, aby przesunąć barierkę przy przedszkolu, ponieważ utrudnia ona swobodne przejście chodnikiem.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła  następujące  uchwały :
a. Uchwała Nr XVIII/104/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały. Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XVIII/105/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008rok

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XVIII/106/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
W/w projekt uchwały poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr XVIII/107/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłaconego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Do  projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły propozycję wysokości ekwiwalentu w kwocie 8zł za 1 godz. udziału. W związku z tym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XVIII/108/08 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7

W kolejnym punkcie posiedzenia pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – Pan Tadeusz Arczyński – przedstawił informację z działalności.
Radny Mariusz Deinowski skierował zapytanie, czy nie ma możliwości , aby ponownie działała grupa AA. Pan Arczyński odpowiedział, że lokal jest, jednak ze względu na niezgodność charakterów, grupa AA zaprzestała działania.  Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Radny Wojciech Kater – zwrócił się z apelem do Sołtysów,w sprawie dostępu do Internetu w miejscach gdzie do tej pory go nie było. Poinformował, iż z Osia i Tlenia nie otrzymał jeszcze informacji o zainteresowanych przyłączem internetowym. Prosił, aby sołtysi przyspieszyli swoje działania w tej sprawie, ponieważ w tym roku chce się zwrócić z wnioskiem do Telekomunikacji Polskiej.

Radny Michał Dombrowski –podzielił się z obecnymi refleksją na temat  dzieci,  które muszą dźwigać każdego dnia ciężkie plecaki do szkoły. Poinformował, iż Minister Edukacji Narodowej Pani Hall wystąpiła z wnioskiem, aby wszystkie dzieci w szkołach podstawowych miały swoją szafkę w szkole. Stwierdził, iż to nie jest wina nauczycieli, ale sprawa zaszła za daleko  „by nasze dzieci dźwigały takie ciężary; chory kręgosłup ma także wpływ na pracę mózgu”.


Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Protokółowała:

Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XVIII/08 pobierz>>> (109kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (22 grudnia 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (22 grudnia 2008, 14:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1626