Protokół nr V/15 z dnia 13 maja 2015 r.

Protokół nr V/15


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 13 maja 2015 r. w godz. od 15.30 do 16.05   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


V Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Porządek  obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
   b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
   d) przystąpienia Gminy Osie oraz wyboru reprezentanta do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,
   e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie.
7.  Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zamknięcie obrad.


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.03.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Robert Bocian - prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dot. ograniczenia prędkości do 70 km/h oraz ustawienia znaku zakazu wyprzedzania w miejscowości Grabowa Buchta na drodze powiatowej Osie-Świecie.  Według Radnego znacznie poprawi to bezpieczeństwo na tym wyjątkowo niebezpiecznym odcinku drogi.

Radny Pan Wojciech Kater- prosił o ponowne zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o pokrycie asfaltem płyt betonowych na odcinku ok. 800 mb. drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski:
 – zwrócił się z wnioskiem o poprawne oznakowanie przystanku PKS na ul. Czerskiej w Tleniu. Pan Roman Waśkowski stwierdził, że istnieją tam – jadąc w kierunku Łążka po lewej stronie jezdni dwa znaki w niedalekiej od siebie odległości co wprowadza w błąd osoby oczekujące na autobus. 
- prosił o wycięcie wystającego pnia, który  pozostał po ściętym drzewie  na parkingu naprzeciw baru p. Głowackiej w Tleniu. Pozostawiony pień ogranicza miejsce parkingowe oraz stwarza niebezpieczeństwo dla parkujących tam kierowców.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Przy okazji omawiania informacji z działalności Pan Wójt poinformował o prowadzonych rozmowach z Panią stomatolog,  która prawdopodobnie będzie świadczyć usługi w Osiu od stycznia przyszłego roku. Pan Michał Grabski stwierdził, że w tym stanie rzeczy należy  przystąpić do działań dot. rozbudowy Przychodni w Osiu,  związanych z utworzeniem nowego gabinetu stomatologicznego. Dodatkowo Pan Wójt chciałby utworzyć pomieszczenie przeznaczone na rehabilitację.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwały nr V/29/15 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

b) Uchwały nr V/30/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

c) Uchwały nr V/31/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwały nr V/32/15 w sprawie przystąpienia Gminy Osie oraz wyboru reprezentanta do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwały nr V/33/15 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie.
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 7.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Witold Guber – Prezes Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przedstawił informację z działalności organizacji. Poinformował, że Wdeckie WOPR działa na plaży w Tleniu od 2009 roku. Następnie Pan Guber zapoznał obecnych z kwestią dotycząca m.in.: 
- otrzymanych dotacji,
- posiadanego sprzętu ratowniczego,
- zorganizowanych imprez w zeszłym roku tj. „Dzień Dziecka”, zawody kajakowe na Wdzie, turniej piłki plażowej o puchar Wójta Gminy Osie,
- patroli na zalewie żurskim i jeziorze Mukrz,
- kursów na młodszych ratowników i ratowników wodnych,
- nauki pływania kajakami na jeziorze,
- spływu kajakowego Stara Rzeka – Tleń,
- dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie, które za darmo przebywały na kąpielisku w Tleniu.
Na zakończenie Pan Witold Guber zaprosił obecnych na imprezę z okazji Dnia dziecka, która odbędzie się 31 maja br. Dodał, że pierwszy raz Urząd Marszałkowski przekazał środki, które pomogą w organizacji tej imprezy.

Ad. 8.
Dyskusji i wolnych wniosków brak.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  V Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:

Protokół nr V/15 (1069kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (19 maja 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (19 maja 2015, 08:08:49)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (2 czerwca 2015, 10:09:14)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 639