Protokół nr X z sesji 11.12.2003

 

PROTOKÓŁ Nr  X/03
 
z Sesji Rady Gminy  Osiu odbytej w dniu 11 grudnia2003  w godz.
 od 15:15 do  18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
X Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:

Otwarcie obrad sesji
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
Informacja Wójta Gminy
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
Zgłaszanie interpelacji
Podjęcie uchwał w sprawach: a)      zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 r.
b)      przyjęcia darowizny od Spółki Wodno –Ściekowej w Osiu
c)      utworzenia zakładu budżetowego
d)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
e)      zasad usytuowania na terenie Gminy Osie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
f)        ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego, znajdującego się w Osiu przy ul. Sportowej
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Osie (Osie Starnie i w rejonie ulicy Bocznej)
h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Brzeziny (działki nr 90/2, 91, 156/8, oraz części działek nr 158, 159 i 160 – do zalesienia)
i)        przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Tleń (działki nr 20/1, 20/2, 22/2, 29/6 i 29/7),
j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Wierzchy( 4 obszary),
k)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Wałkowiska (działki nr 30/4, 30/7, 30/8 oraz 81/1),
l)        przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Pruskie (działki nr 8/2, 25/2 i 52/4 oraz część działki 20/2 – do zalesienia),

Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu odnośnie działalności podległej mu        placówki
9.   Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza      gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Wolne wnioski i dyskusja
Zakończenie obrad sesji  
Ad. 3 W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30 października 2003 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  ze swoich działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział:
-         zebraniach wiejskich w sołectwach,
-         w turnieju brydża sportowego im. Zygfryda Sondowskiego,
-         w spotkaniu Stowarzyszenia na rzecz Kolei
-         poinformował, że PKS Bydgoszcz na przedłużenie kursu z Tlenia do Łążka odpowiedział negatywnie.
Poinformował, że Grupa Energetyczna ENEA Bydgoszcz wystosowała pismo dotyczące współpracy w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.
Przekazał także podziękowanie Ks. Stefania Kuklińskiego za udział radnych we mszy świętej w dniu 11.11.2003 r.
 
Ad. 6  
Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater -  powrócił do sprawy modernizacji telefonizacji, aby przyspieszyć tą sprawę. Zaproponował, aby ponawiać cyklicznie wnioski do Gdańska poparte przez  zakłady, szkoły itp.
 
 
 
Ad. 7  
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały w sprawach:
a)    Uchwała Nr X/50/03  w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 r.
Do powyższego projektu Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego zgłosiła wniosek, aby przesunąć środki z działu 754 rozdział 75404 „ Komenda Wojewódzka Policji” w kwocie 35.000 zł. na wymianę okien w Zespole Szkół w Osiu . W uzasadnieniu Komisja podała m.in. ubytek ciepła prze obecne okna, budynek szkoły jest bardzo stary.
Za wnioskiem głosowało 3 radnych. 9 radnych było przeciw, 3 radnych się wstrzymało.
W związku z tym, że wniosek nie przeszedł Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
b)    Uchwała Nr X/51/03 w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki Wodno –Ściekowej w Osiu
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
c)     Uchwała Nr X/52/03 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Również powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr X/53/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Przewodniczący Rady Gminy w tym miejscu poinformował, że bieżącym roku nie planuje się podwyżek podatków na 2004 r.
Radni przedstawiony projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.
e)     Uchwała Nr X/54/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  wyjaśnił, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika z tego, że poprzednia uchwała w tej sprawie pochodzi z 1994 roku i stąd wystąpiła potrzeba dostosowania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do obecnych warunków społeczno – lokalnych.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Radni przyjęli ją  jednogłośnie.
f)      Uchwała Nr X/55/03 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego, znajdującego się w Osiu przy ul. Sportowej
Do przedstawionego projektu Komisja Kultury zgłosiła poprawę, aby w § 5 dopisać „ oraz  zajęć wychowania fizycznego i rozgrywek szkolnych placówek oświatowych z gminy Osie”.
Powyższą poprawkę radni przyjęli jednogłośnie.
Następnie radni przyjęli całość uchwały z naniesioną poprawką – jednogłośnie.
g)     Uchwała Nr X/56/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Osie (Osie Starnie i w rejonie ulicy Bocznej)
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie – bez uwag.
h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Brzeziny (działki nr 90/2, 91, 156/8, oraz części działek nr 158, 159 i 160 – do zalesienia)
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
i)       przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Tleń (działki nr 20/1, 20/2, 22/2, 29/6 i 29/7),
Powyższy projekt radni przyjęli bez uwag – jednogłośnie.
j)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Wierzchy( 4 obszary),
Również do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli poprawek i przyjęli ją jednogłośnie.
k)    przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Wałkowiska (działki nr 30/4, 30/7, 30/8 oraz 81/1),
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Przemysław Siekierkowski – zaproponował, aby dokonać poprawki i w § 1 ust. 3 skreślić wyrazy „ z dopuszczeniem na części terenów usług nieuciążliwych”
Powyższy wniosek radni przyjęli jednogłośnie.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie całość uchwały z naniesioną poprawką – jednogłośnie.
l)       przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu  we wsi Pruskie (działki nr 8/2, 25/2 i 52/4 oraz część działki 20/2 – do zalesienia),
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie bez uwag.
 
Ad 8  
Następnie Kierownik Posterunku Policji Wojciech Kośmider przedstawił informację z działalności podległej mu placówki.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Józef Belt – stwierdził, że ma dane ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, że wykrywalność przestępstw przez nasz Posterunek jest najgorsza w powiecie.
Kierownik Posterunku Wiesław Kośmider – wyjaśnił, że wg ich danych wykrywalność wynosi 70 %.
 
Ad. 9  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.
 
Ad. 10  
Głosów w dyskusji i wolnych wniosków nie było.
 
Ad. 11
 
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył X Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2272