Protokół nr XVIII/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Protokół nr XVIII/12


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 11 grudnia 2012 r. w godz. od 15.15 do 16.05   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie,
  b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  d) wzoru deklaracji o  wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  f) podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania,
  g) inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
  i) zmieniająca „Plan Odnowy Miejscowości Osie” na lata 2010-2018,
  j) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016, 
  k) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok. 
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20.11.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Radny Mariusz Deinowski zgłosił następującą interpelację:
W związku z wejściem w życie uchwał dotyczących odbierania odpadów komunalnych i opłat z tym związanych wnioskował o  przygotowanie projektu uchwały dotyczącej pomocy socjalnej dla rodzin wielodzietnych, osób bez dochodów lub o najniższych dochodach.
Według radnego Mariusza Deinowskiego celem interpelacji jest uniknięcie lub zmniejszenie do minimum sytuacji prowadzących do występowania przez Urząd Gminy Osie o windykację, nakładania nakazów komorniczych czy prowadzenia postępowania sądowego wobec osób nie posiadających środków na opłaty związane z wywozem śmieci.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Radny Łukasz Sowiński zapytał jak wygląda kwestia ustawienia lustra bezpieczeństwa przez właściciela gruntu p. Malinowskiego? W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, że jest po rozmowie z Panem Malinowskim, który ustawi na własny koszt lustro bezpieczeństwa.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a)Uchwały nr XVIII/117/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.   Poinformował, że projekt powyższej uchwały , jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych. Pan Roman Waśkowski dodał, że w/w  projekt uchwały budził spore wątpliwości radnych, jednak przygotowany projekt przez Wójta Gminy uważa za zasadny, a w miarę czasu mogą zostać wprowadzone ewentualne poprawki do uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych głosowało przeciw.

b)Uchwały nr XVIII/118/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciw.

c) Uchwały nr XVIII/119/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

d) Uchwały nr XVIII/120/12 w sprawie  wzoru deklaracji o  wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Projekt powyższej uchwały przedstawił radnym Przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Następnie poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

e) Uchwały nr XVIII/121/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

f) Uchwały nr XVIII/122/12 w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania 
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania. Następnie dodał, że na podstawie tego wniosku utworzony został powyższy projekt uchwały, który następnie odczytał.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

g) Uchwały nr XVIII/123/12 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

h) Uchwały nr XVIII/124/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

i) Uchwały nr XVIII/125/12 zmieniającej „Plan Odnowy Miejscowości Osie” na lata 2010-2018
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

j) Uchwała nr XVIII/126/12 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał oraz   poddał  pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. 

k) Uchwała nr XVIII/127/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Pan Sebastian Borys – Kierownik Posterunku Policji w Osiu, który przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki.
Wypowiedź Pana Borysa dotyczyła głównie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Osie. Kierownik Posterunku Policji zapoznał obecnych z bieżącymi danymi w porównaniu z 2011 rokiem odnośnie: liczby zdarzeń kryminalnych, wykrywalności, interwencji funkcjonariuszy Policji, ilości nałożonych mandatów, otrzymanych z samorządu środków finansowych, ilości wypadków drogowych, stanu etatowego, który od stycznia z uwagi na reorganizacje posterunków ulegnie zwiększeniu oraz ilości i rodzaju zaistniałych wykroczeń.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 8.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o terminie sesji budżetowej, która odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 1515. Następnie Pan Roman Waśkowski nawiązał do omawianego na wczorajszych posiedzeniach komisji stałych tematu wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Świeciu, przedstawił informacyjnie cennik na 2013 rok.
Radny Łukasz Sowiński – zabrał głos  w sprawie wyłączonego w nocy  oświetlenia na osiedlu leśnym w Osiu, Dotarły do niego zgłoszenia, aby to oświetlenie przywrócić, ponieważ mieszkają tam ochotnicy straży pożarnej  w Osiu – przy nocnych akcjach ratowniczych brak oświetlenia stwarza zagrożenie.
Na zakończenie obrad  Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski w imieniu swoim oraz radnych Rady Gminy Osie złożył wszystkim życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:

pobierz>>> (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (2 stycznia 2013)
Opublikował: Michalina Krasucka (2 stycznia 2013, 07:47:40)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (4 stycznia 2013, 12:15:17)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1585