Protokół nr XXVII z sesji 27.02.2006

Protokół  Nr XXVII/06
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 27 lutego  2006 r.  w godz. od   1515 do 1730  w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXVII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Krzysztof Otlewski.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.  Uchwalenie Budżetu Gminy na 2006 rok:
      a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej
      b)  odczytanie opinii  Komisji Finansów, w tym komisji stałych
      c)   głosowanie nad projektem uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     nabycia na własność gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Osie,
b)    nieodpłatnego nabycia na własność gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Tleń, Łążek, Osie, Wałkowska, Brzeziny, Jaszcz,
c)     nadania nazwy ulicy w Osiu,
     8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 r.
     9.  Złożenie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy    
          za 2005 r.
    10. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
    11. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Osiu
    12. Wolne wnioski i dyskusja
    13. Zakończenie obrad sesji
 
 
 
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji (na ostatniej sesji radni nie zgłosili żadnych interpelacji)
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Poinformował także , że w sprawie koncepcji finansowania inwestycji budowa kanalizacji Osie RSP, Osie Stary Tartak, Wałkowska Brzeziny  zmieniły się warunki otrzymania pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – kosz na śmieci z napisem UG są w bardzo złym stanie, prosił o dokonanie ich przeglądu i wymiany na nowe.
Radny Michał Dombrowski – ma uwagi od zawodowych kierowców , aby przy Przedszkolu w Osiu zlikwidować znak postoju pojazdów, ponieważ postój pojazdów w tym miejscu grozi wypadkiem.
Poruszył także sprawę przydziału materiałów biurowych dla sołtysów, czy otrzymują np. papier ksero, długopisy, spinacze itp.
 
Ad. 6
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2006 r.
a)     Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, dodał, że na posiedzeniach wszystkich komisji zostały przedstawione i przeanalizowane autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu na 2006 r.  Natomiast Wójt Gminy  omówił główne założenia projektu Budżetu Gminy na 2006 rok, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy .
b)    Następnie wyjaśnił, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały powyższy projekt budżetu i swoje opinie na jego temat przekazały Komisji Budżetu i Finansów.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji  Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy   projekt Budżetu zaopiniował pozytywnie bez uwag (nie wniosły żadnych zmian).
   Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było  uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman                Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXVII/147/06 w sprawie    uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a)    Uchwała Nr XXVII/148/06 w sprawie nabycia na własność gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Osiu
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski 
 
b)    Uchwala Nr XXVII/149/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Tleń, Łążek, Osie, Wałkowska, Brzeziny, Jaszcz
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
c)     Uchwala Nr XXVII/150/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w    Osiu
Projekt wymienionej wyżej uchwały obecnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski , do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8 
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2006 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z działalności swoich Komisji   w 2005 roku.
Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Porzadku Publicznego Czesław Różyński
Nastepnie sprawozdanie zaprezentowali kolejno:
a)     Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska,
b)    Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysław Siekierkowski,
c)     Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Bocian Jacek.
Odstani sprawozdanie przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jędryczka Henryk. Sprawozdanie m.in.  zawierało:  liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz wnioski z kontroli.
Radni do przedstawionych sprawozdań nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10
Informację z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu przedstawił Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Kater Wojciech – zwrócił się z pytaniem, czy będą przeprowadzane kontrole u osób, które nie podłączyły swoich posesji do kanalizacji gminnej.
Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski – wyjaśnił, że jako GZK nie mają statutowych kompetencji do przeprowadzenia takich kontroli.
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że już są przeprowadzane kontrole i każdy będzie się musiał rozliczyć co zrobił z pobraną wodą. W marcu i kwietniu będą dalsze kontrole. W Tleniu nie jest źle, ponieważ podłączonych jest ok. 80 % posesji. Gorzej przedstawia się sprawa w Łążku i Wierzchach.
Radny Kater Wojciech – do niego mieszkańcy zwracają się z pytaniem dlaczego tak się dzieje , że z kanalizacji śmierdzi, może występują nielegalne zrzuty z szamb do kanalizacji.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że nie miedza świeże ścieki, tylko tam gdzie są zastoiska. Po prostu jest za mały zrzut ścieków.
Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski – dodał, że mogą być trzy powody, że śmierdzą ścieki: za mały zrzut ścieków, zrzuty z szamb do kanalizacji, zastoiska.
Radny Michał Dombrowski  - zwrócił się z pytaniem , dotyczącym oczyszczalni ścieków, czy nie ma dużych problemów z przyjmowaniem ścieków ciężkich ?
Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski – wyjaśnił, że  naszej oczyszcalni parametry  wyjściowe są bardzo rygorystyczne , ponieważ jesteśmy na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego .
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że odnośnie skupu śmieci to nie jest źle, ponieważ skupiliśmy mniej niż zaplanowaliśmy. Powinniśmy się z tego cieszyć, ponieważ nie będziemy musieli budować nowych kwater. Jednak trzeba dodać, że rekultywacja jest większym kosztem niż budowa nowego wysypiska. 
 
Ad. 11
Następnie informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Osiu złożył Przewodniczący Belt Józef.
Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowanie Zarządowi GSW za poświęcony czas i włożoną pracę na rzecz Spółki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 12
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przypomniał radnym, że do 30.04.06 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe .
Sołtys  Marek Kierkowski – wysłuchał propozycji do Budżetu Gminy na 2006 r.   i stwierdz, że ościenne wioski sobie załatwiły różne inwestycje, Wierzchy są jakby pominięte. Jak został sołtysem to dużo rzeczy było robione w czynie społecznym, a później nawet zostały zabrane płytki  i nie wróciły.
Radny Przemysław Siekierkowski – stwierdził, że w Wałkowskich też nic się nie robi.
Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że Rada nakreśla sobie priorytety, niekiedy wychodzi z planów, że więcej inwestycji przeprowadza się w Osiu, ale z niektórych z nich korzystają mieszkańcy całej gminy np. z sali gimnastycznej.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśni, że gdyby brano pod uwagę proporcjonalnie , to na Wierzchy przeznaczono za dużo środków, ponieważ w ostatnim czacie wybudowano szkołę, wodociąg, kanalizację, remizę. Dobrze, że wcześniej nie pobudowano chodników, ponieważ musieliśmy by  je zburzyć przy budowie wodociągów i kanalizacji. Statystycznie na mieszkańca Wierzchy obrzynały najwięcej środków.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w trakcie spotkania dotyczącego utworzenia uzdrowiska była mowa o zorganizowaniu konkursu pod nazwą „ Pomysł na Tleń”. W związku z tym zaproponował regulamin tego konkursu i skład komisji konkursowej :
1)     Marek Lejk
2)     Krzysztof Otlewski
3)     Halina Malinowska
4)     Stanisław Chabowski
5)     Danuta Noga
6)     Mirosława Gzella
7)     Irena Kozłowska
8)     Przemysław Siekierkowski
Radni w głosowaniu jawnym przedstawiony regulamin i skład komisji konkursowej przyjęli jednogłośnie.
Pan Belt Józef – poruszył sprawę zorganizowanej zabawy przez Ligę Kobiet, była bardzo ładna i po małych kosztach. Czy GOK  może też zorganizować coś podobnego.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, ze liga Kobiet sama pracuje np. sama przygotowuje jedzenie i obsługuje zabawę  i częściowo zabawa jest również sponsorowana i dlatego wychodzą niskie koszty. Natomiast GOK musi za wszystko zapłaci .
Pan Belt Józef zaproponował, aby powróci do tradycji zorganizowania dożynek.
Wójt Gminy stwierdził, że jest za , ale inicjatywa powinna należeć do np. do radnego powiatowego, a my jako samorząd (urząd) udzielimy pomocy przy organizacji.
Radny Michał Dombrowski – nawiązał do wypowiedzi Sołtysa Marka Kierkowskiego , ponieważ jest sołtysem to ma prawo wypowiedzieć na temat budżetu. Proponuje, aby zmobilizował radny z jego terenu, aby pomogli w poruszeniu tych spraw.
Sołtys Marek Kierkowski – stwierdził, że jego radni załatwili tylko inwestycje dla swoich wsi, a dla Wierzchów nic.
Radny Kater Wojciech – wyjaśnił, że jeżeli spojrzymy na finanse , to na wieś Wierzchy przeznaczono najwięcej środków np. na remont dachu na Szkole Podstawowej Wierzchy. Następna Rada może nic nie przeznaczyć na nią, a nawet dążyć do likwidacji tej szkoły.
 
Ad. 8  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała
 
Beata Jagła   
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (30 listopada 1999)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (11 maja 2006, 10:01:05)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:19:30)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2718