Protokół Nr VI/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Protokół nr VI/11

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 21 czerwca 2011 r. w godz. 15.15 do  16.20 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych    w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.  W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
     a)    Zakładu Budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu,
     b)    Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
     c)    Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu,
     d)    Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.
7.    Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2010 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
  1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2010 rok
  2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie
  3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
  4) Dyskusja
  5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2010 rok
  6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata    2011-2016,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
   c) zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,
   d) przeznaczenia do sprzedaży części działek nr 3 i 4 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie.
9.    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego   
i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2010 r.
10.    Wolne wnioski i dyskusja
11.    Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu       z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24.05.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy   i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Zgłoszono następującą interpelacje:
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski
1) wnioskował, aby umieścić słup ogłoszeniowy w Tleniu przy kościele. Stwierdził, że jest wolne miejsce gdzie mógłby zostać postawiony , obok słupa energetycznego. W uzasadnieniu Pan Roman Waśkowski dodał, że na słupie będzie można zamieszczać m.in. kurendy, ponieważ nie wszystkie  docierają do mieszkańców; tak było w przypadku ostatnich kurend  w sprawie konkursu „Mój piękny ogród”.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych  za okres między sesjami.
Przy okazji omawiania informacji ze zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji, Pan Wójt wyjaśnił kwestie pozyskania kominiarza. Stwierdził, że istnieje coraz mniej firm kominiarskich; na naszym terenie działa jeden  zakład kominiarski. Informacja oraz dane teleadresowe dot. tego zakładu kominiarskiego zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Osie.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
  a)    Zakładu Budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/32/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Budżetowego Przedszkole Publiczne  w Osiu za 2010 r.
Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.
  b)    Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
Przewodniczący posiedzenia odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/33/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2010 r.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
  c)    Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2010 r.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
  d)    Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
W/w projekt uchwały odczytał przewodniczący posiedzenia oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/35/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2010 r.
Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

Ad. 7.
Na wstępie przewodniczący obrad Roman Waśkowski wyjaśnił, że jest inna procedura dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium dla Wójta niż w roku ubiegłym. Następnie poprosił Pana Wójta o krótką charakterystykę wykonania budżetu Gminy Osie za 2010 r.
Wójt Gminy Osie Michał Grabski w skrócie przedstawił dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osie za 2010 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych    z niżej wymienionymi dokumentami :
1)    Uchwałą Nr 19/S/2011 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej             w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Osie za 2010 rok a także ocenił sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy        o finansach publicznych.
2)     Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 13 maja 2011 r.  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osie
3)    Uchwałą Nr 5/Kr/2011 Składu Orzekającego Nr 2  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2010 rok. W uchwale tej Skład Orzekający uznał wniosek Komisji Rewizyjnej za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa a także uznał, że przedłożony wniosek oparto na ocenie wykonania budżetu co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium.
4)    Głosów w dyskusji nie było.
5)    W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr VI/36/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2010 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6)    Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/37/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.

Ad.8.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a)    Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2011-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b)    Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c)    Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d)    Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działek nr 3 i 4 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie
Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 9.
W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy             
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2010 r.                  W związku  z tym, że nie było pytań poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad.10.
Nie wniesiono żadnych wniosków ani uwag.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
Protokół Nr VI/11 pobierz>>> (123kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (28 czerwca 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (28 czerwca 2011, 08:22:06)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (28 czerwca 2011, 09:01:27)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545