Protokół nr V z sesji 03.06.2003

 

PROTOKÓŁ Nr V/03
 
z Sesji Rady Gminy  Osie odbytej w dniu 3 czerwca 2003  w godz. od 17:00 do  18:30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
V Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecna radna: Mirosława Gzella
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Zgłaszanie interpelacji
4.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 rok
b)    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpieczenia jej spłaty
c)     przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
d)    powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
5.     Wolne wnioski i dyskusja
6.     Zakończenie obrad sesji
Ad.3 W tym punkcie obrad radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Pan Roman Waśkowski:
      1/W sprawie wycięcia zwisających gałęzi drzew przy ul.Tucholskiej w  
       Tleniu, które przeszkadzają podczas mijania się samochodów.
 
Ad.4.
Radni podczas Sesji podjęli  uchwały w następujących sprawach:    
a/ zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003r.- radni powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie,
b/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpieczenia jej spłaty – radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowali powyższą uchwałę.
c/ przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy –
d/ powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5.
W punkcie tym radny Wojciech Kater zwrócił się z następującymi pyta-     niami:
1.Czy można ograniczyć skup złomu, którego sprzedaży dokonują dzieci i młodzież do 18 lat?
2. Jak będzie egzekwowana uchwała odnośnie skupu złomu metali kolorowych?
3. Jak są realizowane zalecenia wynikające z kontroli odnośnie przygotowania do sezonu letniego?
Odpowiedzi na te pytania udzielił wójt gminy Pan Michał Grabski.
Szczegółowej odpowiedzi udzielił na pytanie trzecie. Na kąpielisko w
Grzybku nawieziono piasek i uporządkowano plażę.                      
Jeśli chodzi o kąpielisko w Tleniu, została podpisana umowa dzierżawy.
Natomiast państwo Wojtyła zostali powiadomieni na piśmie o obowiązku
utrzymania posesji w należytym porządku.

Ad.6.
Wobec wyczerpania całości porządku  przewodniczący Rady pan     Roman Waśkowski zakończył obrady sesji. Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 09:28:27)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 07:57:17)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2656