Protokół nr XXIII/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Protokół nr XXIII/13


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 r. w godz. od 15.15 do 16.15   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XXIII  Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
  c)  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie,
  d) nadania nazw ulicom w miejscowości Osie ,
  e) nadania nazw ulicom w miejscowości Tleń ,
  f)  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonego w miejscowości    
      Osie, gmina Osie.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu           z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 02.07.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy       i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Rada Gminy głosowała  jednogłośnie za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. 


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Janusz Porożyński – prosił o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na odcinku ok. 100m  przy drodze gminnej w miejscowości Brzeziny prowadzącej od centrum wsi  do tzw. Brzeziny-Piaski. Według Radnego zamontowanie lamp wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób i mienia a także ułatwi poruszanie się osobom pieszym w porze wieczorowo-nocnej. Mając na uwadze zmniejszenie problemów technicznych montażu Radny Janusz Porożyński proponuje, aby zamontować lampy zasilane energią słoneczną.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez Radnego Łukasza Sowińskiego w sprawie opłat klimatycznych - stwierdził, że temat ten zostanie poruszony  jesienią, przy okazji podejmowania uchwał okołobudżetowych.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze  2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższa informacja była przedstawiana przez Wójta i Skarbnika Gminy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowana. Komisje zapoznały się także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej powyższej informacji.  Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Wójta Gminy Osie o krótką charakterystykę  wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXIII/164/13 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019 
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XXIII/165/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.   
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwałę nr XXIII/166/13  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XXIII/167/13 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osie 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały dotyczącej nazw ulic w Osiu. Następnie zapytał Przewodniczących Komisji stałych, czy Komisje do odczytanego projektu  wnoszą poprawki.
Głos zabrał Radny Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej – członkowie Komisji Społecznej zadecydowali, aby proponowaną przez Wójta ulicę  Nowy Tartak zamienić na ulicę Kwiatową.
Radny Wojciech Kater Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji poprzedniej Komisji, którą przedstawił Pan Jacek Bocian. 
O zabranie głosu poprosił Pan Andrzej Kowalski, który złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wniosek osób mieszkających przy nowo powstającej ulicy w Osiu, zawierający prośbę, aby ulica ta nazywała się „Nowy Tartak”. Pan Kowalski stwierdził, że jako główna ulica prowadząca do ul. Stary Tartak; powinna nazywać się  ul. Nowy Tartak.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski wyjaśnił, że ustawodawca nie zobowiązał organu stanowiącego  gminy do zasięgania opinii mieszkańców w sprawie nadania nazw ulicom i do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwały w tej sprawie. Następnie dodał, że na posiedzeniach komisji stałych były prowadzona dyskusja w tej sprawie, radni wychodzili z założenia, że nazwa ul. Kwiatowa będzie wiążąca dla poszczególnych kolejnych nazw ulic np. Makowa, Lawendowa, Wrzosowa. 
Przewodniczący posiedzenia  przedstawił propozycję Rady Sołeckiej Osia, aby nazwy ulic  nazwane były od nazwisk osób zasłużonych dla Gminy Osie. Odnośnie tej propozycji na posiedzeniach Komisji radni doszli do wniosku, żeby podczas nazywania nowych ulic kierować się pewnym usystematyzowaniem np. na „osiedlu leśnym” w Osiu są ulice nazwane od drzew, tak samo powinno być w przypadku nazw ulic dot. osób zasłużonych, aby znajdowały się w pobliżu siebie.  
W odpowiedzi na zabrany głos przez Pana Andrzeja Kowalskiego Wójt Gminy Michał Grabski  stwierdził,  że projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nowych nazw ulic był skierowany do konsultacji Rady Sołeckiej Osie, natomiast propozycje Komisji uznaje za właściwe, ponieważ nazwa Nowy Tartak mogłaby się  mylnie kojarzyć z wjazdem  na tartak Pana Malinowskiego.
Radny Łukasz Sowiński wyjaśnił, że chodziło radnym o spójność. Zobrazował ulokowanie tych ulic na mapie, twierdząc że jest to jak najbardziej poprawnie.
W dalszej części Przewodniczący obrad Roman Waśkowski poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały zawierający propozycję obydwu Komisji, aby ulicę Nowy Tartak zamienić na ulicę Kwiatową. Do pozostałych nazw ulic radni nie wnieśli uwag.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

e) Uchwałę nr XXIII/168/13 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tleń
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Wójt Gminy poinformował, że poddał pod opinię Radzie Sołeckiej Tlenia projekt uchwały z propozycjami nazw ulic.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały pozytywnie  zaopiniowanego przez Radę Sołecką Tleń radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwałę nr XXIII/169/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonego w miejscowości   Osie, gmina Osie
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 8.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania dla osób biorących udział w przygotowaniu tegorocznych Dni Osia, dożynek oraz imprez społecznych; dodatkowo podziękował sołtysom oraz Radom sołeckim.  Poinformował także o planowanej organizacji spotkania z sołtysami pod koniec września br. 
Sołtys wsi Wierzchy Zbigniew Umerski zabrał głos w sprawie przebudowy drogi we Wierzchach przy ośrodku „Kometa”. Zwraca się z prośbą, aby rozważyć możliwość przestawienia przez  zakład energetyczny trzech słupów, które są zbyt blisko modernizowanej drogi. 
Wójt Gminy oznajmił, że przekażę tę sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
Przewodniczący posiedzenia korzystając z obecności Kierownika Posterunku Policji w Osiu, stwierdził,  że należałoby zastanowić się w przyszłości nad zasadnością funkcjonowania  dodatkowych patroli Policji w Tleniu podczas sezonu letniego. Przewodniczący Rady Gminy oraz niektórzy mieszkańcy Tlenia uważają, że podczas tegorocznej służby sezonowej aktywność Policji była zbyt mała w stosunku do oczekiwań społeczeństwa. 
Pan Robert Bocian – mieszkaniec Brzezin, zwrócił się z zapytaniem czy nadal musi być utrudniony dostęp do boiska w Brzezinach poprzez zakładanie kłódek.
Wójt Gminy Michał Grabski oznajmił, że wspólnie z Panem Bogusławem Wiśniewskim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzezinach zadecydowali, aby ogrodzić płotem miejsce przy boisku. Jednak osoba, której zlecono wykonanie ogrodzenia zwleka z pracami. Pan Wójt przeprosił, że tak długo to wszystko trwa i postanowił zainterweniować w powyższej sprawie.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pozostanie radnych ze względu na proponowany wyjazd na inwestycje gminne.


Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski zakończył XXIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Protokół nr XXIII/13 (154kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (11 września 2013)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (11 września 2013, 10:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815