Protokół nr I/10 z dnia 30 listopada 2010 r.

Protokół Nr I/10

z sesji Rady Gminy  Osie odbytej w dniu  30 listopada 2010 r. w godz. 15.15 do  16.15     w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Złożenie ślubowania przez radnych
3. Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji
   a) zgłaszanie kandydatów
   b) wybór komisji skrutacyjnej
   c) przeprowadzenie głosowania
4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego
5. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy
   a) zgłaszanie kandydatów
   b) wybór komisji skrutacyjnej
   c) przeprowadzenie głosowania
6. Powołanie stałych komisji rady gminy
Przerwa  w obradach
7. Powołanie składów osobowych komisji
8. Dyskusja i wolne wnioski
9.  Zakończenie obrad sesji

Ad. 1.

Pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom najstarszy wiekiem Radny Roman Waśkowski.
Powitał przybyłych gości  oraz zgromadzonych radnych; wyróżniając przy tym pięciu nowych radnych. Następnie  poinformował o liczbie radnych, którzy biorą udział w kolejnej już   kadencji Rady Gminy Osie.
 W tym punkcie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 23a. 1. Ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli  ślubowanie następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", które odczytał przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, natomiast najmłodszy wiekiem radny Łukasz Sowiński kolejno wywołał radnych (na podstawie listy obecności), którzy wypowiadali słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”  Ślubowanie złożyło 15 radnych obecnych na sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radny Przemysław Siekierkowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Waśkowskiego, powołując się długoletnim stażem i doświadczeniem w roli przewodniczącego, dodając, że zawsze współpraca z Panem Romanem Waśkowskim odbywała się w sposób „idealny”. Radny Roman Waśkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
W świetle powyższego prowadzący obrady zarządził wybory, podając propozycję sposobu głosowania, co przez Radę w głosowaniu jawnym zostało zatwierdzone jednogłośnie.
W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną  w składzie:
1. Katarzyna Górecka    - przewodnicząca
2. Kazimierz Nastróżny – członek
3. Jerzy Spychalski        - członek
Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła techniczny sposób głosowania.
Następnie rozdano opieczętowane karty i przystąpiono do głosowania. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół podając wyniki głosowania. (Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Roman Waśkowski.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i  zaufanie, którego postara się nie zawieźć. Dodał, że wzorem lat ubiegłych liczy na dalszą konstruktywną współpracę  z radnymi oraz Wójtem Gminy Osie.
Następnie prowadzący obrady Roman Waśkowski odczytał Uchwałę Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osie oraz poddał ją pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4.

Po odczytaniu uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Waśkowski dalej poprowadził obrady sesji zgodnie  z przyjętym porządkiem obrad.


Ad.5.

a, b) W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną      ( w składzie jak wyżej) do przeprowadzenia głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zaproponował kandydaturę radnego Lecha Różyńskiego.
Radny Lech Różyński wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
c) Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Podczas przeprowadzenia głosowania zastosowano taką samą procedurę jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Osie.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Lech Różyński. 
(Protokół i kartki do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Różyński podziękował za wybór  i kredyt zaufania; obiecując godnie pełnić powierzoną mu funkcję.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 6.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do powołania komisji stałych Rady Gminy.
Na wstępie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski przedstawił propozycję  utworzenia  3 komisji tj. komisję rewizyjną, komisję gospodarczą i komisję społeczną;  zamiast pięciu, jak to miało miejsce w poprzednich kadencjach.
Następnie zapoznał obecnych z zapisami statutowymi dotyczącymi komisji oraz odczytał propozycję zmian i zakres spraw, którymi będą się zajmować poszczególne komisje.
Radny Dawid Warzyński zapytał, jaki jest maksymalny skład osobowy w komisji.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski odpowiedział, że radny powinien być członkiem  jednej komisji, a nie może być członkiem więcej jak dwóch komisji.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr I/3/10   w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Osie.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
Następnie zgodnie ze Statutem Gminy Osie Rada powołała przewodniczących poszczególnych Komisji.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Nastróżny zgłosił kandydaturę radnej Ireny Kozłowskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Powyższą kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej radny Przemysław Siekierkowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Katera, który ją przyjął. Innych kandydatur nie zgłoszono. Za przyjęciem powyższej kandydatury radni głosowali jednogłośnie.
Natomiast na Przewodniczącego Komisji Społecznej radny Henryk Jędryczka zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bociana, który zgodził się na kandydowanie.
W/w kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Po wyborach Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę, aby Przewodniczący Komisji mieli czas na zaproponowanie kandydatów na członków swoich komisji.

Ad. 7.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały nr I/4/10 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8.

Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski zabrał głos w sprawie godzin, w jakich odbywają się obrady sesji Rady Gminy, informując, że do tej pory odbywały się o godzinie 1515. Zapytał o inne propozycję, jednak nie zgłoszono żadnych zmian. Prosił także przewodniczących komisji stałych, aby do końca grudnia złożyli plan pracy komisji na przyszły rok. Poinformował także radnych o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia ślubowania.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zakończył I Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała:                                                         

(-) Michalina Krasucka                                                     

Do pobrania:

Protokół nr I/10 pobierz>>> (113kB) pdf

 


 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (6 grudnia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (6 grudnia 2010, 13:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534