Protokół nr XXVIII/14 z dnia 20 maja 2014 r.

Protokół nr XXVIII/14

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 20 maja 2014 r. w godz. od 15.15 do 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Wójta Gminy Osie  zgłosił wniosek, aby wycofać podpunkt h w punkcie 6 oraz rozszerzyć informację Wójta Gminy Osie o wystąpienie mjr Leszka Brzezińskiego i  Pań z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Stowarzyszenia rozwoju regionalnego „Partner”.

W związku z tym, że nie było uwag  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższe zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Osie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
d) zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
f) nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
g) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2014 – 2020,
7.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie.
8.Wolne wnioski i dyskusja.
9.Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.03.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Wojciech Kater –  zgłosił dwie interpelacje :
1) Prosił o ponowienie wniosku o zaasfaltowanie odcinka drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie pokrytej płytami betonowymi. Uzasadniając jak w poprzednim wniosku.
2) Prosił o ustawienie znaku kierującego do wjazdu na autostradę przy drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie w miejscowości Płochockim i dalej przy skrzyżowaniu dróg 238 i 214. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Pan Wójt nawiązał do uchwał podjętych na ostatniej sesji w sprawach:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie, w których biuro Radców Prawnych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dostrzegło luki prawne dotyczące słowniczka pojęć. Wojewoda w trybie nadzorczym opublikowała rozstrzygnięcie nadzorcze.  Wójt Gminy dodał, że uchwały dalej obowiązują, ale wydając wypis lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć w/w rozstrzygnięcia nadzorcze. 

Pan Wójt Michał Grabski nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez Radnego Romana Waśkowskiego w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych i ustawienie znaków D-6 i P-10 na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Tucholskiej (przy działce nr 159/6) w Tleniu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
Wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg. Dyrektor PZD obiecał, że przy najbliższym malowaniu  poziomego oznakowania dróg  to przejście zostanie wyznaczone. 

Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Następnie obecny podczas obrad mjr Leszek Brzeziński – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Grudziądzu, przekazał akt mianowania Ministra Obrony Narodowej na stopień porucznika dla ppor. nie podl. ob.sł. wojsk.  Jana Kazimierza  Narloch - mieszkańca wsi Kwiatki k/Jaszcza. 

Gratulacje i kwiaty  w imieniu samorządu gminy Osie także złożyli Wójt Gminy Michał Grabski i Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. 

Głos zabrał Pan Narloch ciesząc się,  że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pamięta o osobach, które walczyły o wolność. Dodał, że wydaje mu się, że w Gminie Osie jest ostatnim kombatantem.


W tym samym punkcie Pani Mariola Karczewska opowiedziała o Mobilnym Centrum, które będzie mieściło się w Świetlicy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tleniu.
 Projekty, które będą realizowane skierowane są  do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu.  Zachęcała, aby osoby bezrobotne  zgłaszały się do PUP. Wyjaśniła na czym będzie polegać aktywizacja osób bezrobotnych oraz przedstawiła opiekuna grupy docelowej – Panią  Michalinę Radkowską.

Pani Mirosława Felczykowska  zapytała czy wskazane miejsce zacznie funkcjonować z chwilą, kiedy zbierze się grupa i zaczniecie działania, czy Pani już jest dostępna w świetlicy w Tleniu?
Pani Karczewska wyjaśniła, że najlepiej od razu kontaktować się z PUP. Warunkiem jest, aby osoba była zarejestrowana w PUP w Świeciu.  Aktywizacja osób biorących udział w projekcie będzie odbywała się w świetlicy w Tleniu, natomiast szkolenia w ramach projektu, w zależności od formy aktywizacji. Rekrutacja osób  kończy się na początku czerwca. 
Radny Łukasz Sowiński zapytał czy terminarz i godziny zostaną podane dopiero po zebraniu grupy oraz jaka jest przewidywana ilość osób, które wezmą udział w projekcie?
Pani Mariola Karczewska wyjaśniła, że dokładne terminy i godziny będą podane po zakończeniu rekrutacji. Z terenu naszej gminy min. 10 osób ma wziąć udział w projekcie.  
Pan Sowiński zapytał czy np. GOPS będzie mógł zgłosi takie osoby?
Pani Karczewska potwierdziła, dodając, że każdy może taką osobę zgłosić. 
Pani Felczykowska zapytała czy wystarczy samo zarejestrowanie czy osoba musi być długotrwale bezrobotna?
Pani Karczewska wyjaśniła, że 50% osób biorących udział w projekcie to będą osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy  i 50 % osób to będą osoby zarejestrowane poniżej 12 m-cy. 


Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XXVIII/205/14 w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było,  1 radny się wstrzymał.

b) Uchwały nr XXVIII/206/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było,  1 radny się wstrzymał.

c) Uchwały nr XXVIII/207/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XXVIII/208/14 w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
 Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e)  Uchwały nr XXVIII/209/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

f)  Uchwała nr XXVIII/210/14 w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. 

g)  Uchwała nr XXVIII/211/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2014 – 2020
Wójt Gminy Osie Michał Grabski omówił główne cele strategii  i kierunki działania. Dodał, że jest to dokument, który można modyfikować i uaktualniać w zależności od potrzeb. Wójt Gminy dodał, że dokument  w sposób szczegółowy został omówiony na Komisjach Rady Gminy.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań, w/w uchwałę poddał pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. 

Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Kierownik GOPS-u Mirosława Felczykowska, która przedstawiła radnym zasoby pomocy społecznej gminy Osie, określone w załączniku do niniejszego protokołu. Obejmują one w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej , infrastrukturę niektórych podmiotów realizujących zadania polityki społecznej. Ocena zawiera także informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,  rodzaje  udzielonej  pomocy i świadczeń. Przedstawia również zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  oraz kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2011 – 2013 oraz prognozę potrzeb na 2014 i 2015 rok. 
Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy oraz niezbędne do realizacji kwestie ukazane w  wnioskach końcowych oceny.
Radni po zapoznaniu się z powyższą oceną, nie wnieśli żadnych uwag  do przedstawionego materiału.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie (668kB) pdf
 
Radny Powiatowy Belt Józef zapytał czy zmieniły się przepisy dotyczące opieki na osobami starszymi? Czy małżonek może opiekować się niepełnosprawnym małżonkiem ?
Pani Felczykowska odpowiedziała, że w tej kwestii zmieniła się ustawa. Według nowych przepisów małżonek może opiekować się małżonkiem pod warunkiem, że sam nie należy do grupy osób potrzebujących opieki. Natomiast jeżeli dwie osoby starsze potrzebują opieki, opiekę taka może świadczyć nad  nimi  ktoś z rodziny. Osoba opiekująca się starszym członkiem rodziny w myśl obowiązujących przepisów  musi zwolnić się z pracy. W przypadku rolników muszą oni zaprzestać działalności rolniczej na rzecz opieki nad osobą starszą ( członkiem rodziny).


Ad. 8.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrał Radny Dawid Warzyński. Zapytał czy kombatanci z terenu naszej gminy są zapraszani np. na święto niepodległości, a jeżeli są zapraszani a nie dojeżdżają zaproponował, aby zorganizować im dojazd twierdząc, że ich obecność podniosłaby rangę takich uroczystości. 
Pan Roman wyjaśnił, że kombatanci przez szereg lat byli zapraszani na uroczystości gminne i uczestniczyli w spotkaniach organizowanych dla nich przez samorząd gminny. W chwili obecnej pozostało na terenie Gminy dwóch lub trzech kombatantów z okresu II Wojny Światowej, którym stan zdrowia nie pozwala uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach.
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zaproponował aby  radni, którzy chcą otrzymywać  droga mailową obszerne materiały na sesję stanowiące załączniki do poszczególnych uchwał, które będą zawierały powyżej 50 stron wpisali swój adres e-mail na przygotowaną  listę. Ułatwiłoby to pracę w zakresie organizacji przygotowywania  materiałów na sesję oraz poprawiłoby ich standard.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


     Protokołowała:                                           Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Magdalena Orłowska                                     (-)  Roman Waśkowski

Protokół nr XXVIII/14 (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (20 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (3 czerwca 2014, 14:44:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (4 czerwca 2014, 08:58:02)
Zmieniono: dodanie formatu pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 940