Protokół nr II/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

Protokół nr II/10


z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r. w godz. 15.15 do  15.50 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


II Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Ślubowanie Wójta Gminy
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.  Informacja Wójta Gminy
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji        


Ad. 3.

W tym punkcie posiedzenia zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Michał Grabski przed objęciem obowiązków złożył ślubowanie wobec rady gminy
o następującej treści :
"Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ." Z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."        

Ad. 4.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.11.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 5.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 6.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na sesji  odbytej w dniu 26.10.10r. oraz  złożył informację z działań podejmowanych za okres od 26 października br. do 6 grudnia br.
 Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

W tym punkcie posiedzenia głos zabrał sołtys wsi Stara Rzeka Zbigniew Kwaśnik, który zwrócił się do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Osie w sprawie naprawy drogi Osie - Stara Rzeka. Dodał, że ze względu na zły stan drogi zmotoryzowani mieszkańcy Starej Rzeki często uszkadzają zawieszenia w samochodach. Pan Zbigniew Kwaśnik zdaję sobie sprawę z tego, że jest to droga powiatowa, dlatego też prosi samorząd gminy Osie o interwencję w tej sprawie.
Następnie przewodniczący obrad Roman Waśkowski poinformował obecnych, że tradycyjnie jak co roku planowane jest  spotkanie noworoczne, które  prawdopodobnie odbędzie się  w dniu 30 grudnia br. w GOK- u, na które państwo radni i kierownicy jednostek otrzymają   w terminie późniejszym zaproszenia.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Przewodniczący Rady wręczył radnym legitymacje radnego Rady Gminy Osie, ważne na lata 2010-2014.

Ad. 8.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył II  Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr II/10      pobierz>>> (96kB) pdf                        

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (28 grudnia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (28 grudnia 2010, 09:04:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458