Protokół nr X/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Protokół nr X/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 grudnia 2019 r. w godz. od 15.30 do 17.00                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

X Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w piątek odbyły się posiedzenia komisji, gdzie obecny był m.in. Skarbnik Gminy, który poinformował o potrzebie wprowadzenia dodatkowej uchwały.                      Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący posiedzenia złożył wniosek, aby  w pkt. 8 lit. j dodać  uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
Radni w głosowaniu jawnym  przyjęli jednogłośnie zmianę porządku obrad. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2020 rok
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020,
   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 – 2025
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  c)  stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum,
  d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2019/2020,
  e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
  f) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  h) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie                         Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  i) zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
  Gminnej Przychodni w Osiu
  j) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
9. Rozpatrzenie petycji:
  a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska i propozycji    
      rozstrzygnięć
  b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19.11.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (133kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater:
  1) na wniosek kierowców prosił o doświetlenie przejść dla pieszych przy budynku GOK na ul. Sienkiewicza w Osiu oraz na ulicy Dworcowej przy markecie Dino i stacji paliw Eko-Tank w Osiu.
  2) wnioskował o wycięcie drzewek i żywopłotu na rynku w Osiu, które ograniczają widoczność jadącym kierowcom.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. Zabrał głos na temat wzrostu ceny za wywóz odpadów dla gminy od stycznia 2020 r. związany m.in. ze wzrostem kosztów w firmach trudniących się utylizacją odpadów.
Odpowiedział na zgłoszoną przez radnego Włodzimierza Powierżę interpelacje podczas ostatniej sesji, iż została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag,  stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2020 rok.
  a)Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały. Pan Roman
Waśkowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię do budżetu, którą odczytał. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o krótkie scharakteryzowanie budżetu na 2020 r. Pan Wójt przedstawił planowane dochody, wydatki i deficyt porównując z ubiegłorocznymi danymi. Omówione zostały także wszystkie inwestycje planowane     w 2020 roku. 
 b) Przewodniczący obrad poinformował , że na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w dniu 27 grudnia
br. radni analizowali projekt budżetu, który przedstawiany był przez Wójta i Skarbnika Gminy. 
Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Gminy zostali poproszeni o przedstawienie opinii o budżecie.
* Pan Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy Osie na 2020 rok.
* Pan Mariusz Deinowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna projekt budżetu na 2020 rok opiniuje pozytywnie i przyjęła go  jednogłośnie.
* Pan Dawid Warzyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2020 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. {opinia_kom_gosp_budzet}
 c) Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie                        Uchwały Nr X/69/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 7.
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 – 2025.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie w/w uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w powyższej  sprawie Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr X/70/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 – 2025
Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

Ad. 8. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr X/71/19 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Skarbnika i Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

b) Uchwała nr X/72/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

c) Uchwała nr X/73/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

d)Uchwała nr X/74/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2019/2020
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

e) Uchwała nr X/75/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

f) Uchwała nr X/76/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

g) Uchwała nr X/77/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej  opłaty
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach komisji padły propozycję zmiany do powyższego projektu uchwały. Poprosił o głos przewodniczących komisji stałych.
Głos zabrał Radny Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej – członkowie Komisji Społecznej zadecydowali, aby proponowaną przez Wójta stawkę za śmieci niesegregowane zamienić z 40,00 zł        na 60,00 zł.   Radny Dawid Warzyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji poprzedniej Komisji, którą przedstawił Pan Jacek Bocian.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały uwzględniając propozycje komisji stałych i poddał go pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

 h) Uchwała nr X/78/19 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

i) Uchwała nr X/79/19 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Gminnej Przychodni w Osiu
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

j) Uchwała nr X/80/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

Ad. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły dwie petycję od adwokat Pani Renaty Sutor. Zostały one przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i radnym.
a) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Daniel Siewert przedstawił stanowisko i sprawozdanie z prac komisji. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (534kB) pdf
b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia 2 grudnia br.
Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały nr X/81/19 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. {petycja1}
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia 6 grudnia br.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr X/82/19 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu swoim, Pana Wójta i  Pani Mirosławy Felczykowskiej złożył podziękowania sołtysom i radom sołeckim za przygotowanie tegorocznych Wigilii.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył X Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam X  sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski  
                                                                              
 Protokołowała   
  (-) Michalina Wiśniewska  

Do pobrania:
Protokół nr X/19 pobierz>>> (1980kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (22 stycznia 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (22 stycznia 2020, 13:03:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362