Protokół nr IX/15 z dnia 20 listopada 2015 r.

Protokół nr IX/15

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  20 listopada 2015 r. w godz. od 15.30 do 17.25 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny – Pan Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy złożył wniosek, aby dodać  uchwałę w pkt.7 lit. m) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie”. 
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
5. Informacja Wójta Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznie użytecznych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
   b)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
   c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych                        zobowiązań,
   d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
   e)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego           na rok podatkowy 2016,
   f)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz             zwolnień w tym podatku,
   g)  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
   h)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
   i) zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność           gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis,
   j)  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami            o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na            terenie gminy Osie na 2016 rok,
   k)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   l)  ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Chłop”,
   ł)  ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”,
   m) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie”.
8.   Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
9. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i                   kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Przedstawienie informacji o Kociewiu w związku z odbywającym się w roku bieżącym                        V Kongresem Kociewskim.
12. Zakończenie obrad sesji.                                                                          


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu            z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 23.09.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy        i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Krzysztof Różyński prosił o naprawę oświetlenia postumentu z herbem gminy, który znajduje się w centrum Osia.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Jacka Bocian, który prosił o niewyłączanie oświetlenia na tzw. „Osiedlu Leśnym” w Osiu. Wójt Gminy poinformował, że zlecono firmie, która zakładała oświetlenie, aby przestawiła sterowanie i oświetlenie działało całą noc. 
- Radnego Wojciecha Kater, który zwrócił się z prośbą o  usunięcie  krzewów przy ul. Dolnej przy skrzyżowaniu z ul. Czerską i oczyszczenie skarpy od strony południowej w/w ulicy w Łążku. Pan Wójt stwierdził, że zostanie to zrealizowane w tym roku.
- Radnego Roberta Bocian, który prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg                     w Świeciu o zmianę umiejscowienia znaków: D-43 (Obszar zabudowany) oraz E-17a i e-17b (miejscowość oraz koniec miejscowości) w Brzezinach, na drodze powiatowej nr 1215C (droga Wałkowiska – Jeżewo).  Wójt Gminy poinformował, że przekazano tę sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy zapoznał obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Informacja>>>pobierz (437kB) pdf

Ad. 7. 
W kolejnej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr IX/51/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.  Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały. 

b) Uchwałę nr IX/52/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

c) Uchwałę nr IX/53/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


d) Uchwałę nr IX/54/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski oznajmił, że w projekcie uchwały wystąpił  błąd pisarski, który został zauważony na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Poinformował, że przed dzisiejszym posiedzeniem radni otrzymali prawidłowy projekt uchwały.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

e) Uchwałę nr IX/55/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwałę nr IX/56/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag  i przyjęli ją  jednogłośnie.

g) Uchwałę nr IX/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

h) Uchwałę nr IX/58/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw.

i) Uchwałę nr IX/59/15 w sprawie zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
Przewodniczący Rady Gminy  odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

j) Uchwałę nr IX/60/15 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2016 rok
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią w/w uchwały, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

k) Uchwałę nr IX/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

l) Uchwałę nr IX/62/15 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Chłop”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie

ł) Uchwałę nr IX/63/15 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

m) Uchwałę nr IX/64/15  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie”.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, bazy szkół, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzonych remontów, wyników sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiów socjalnych, programu „Wyprawka szkolna”  oraz przeprowadzonych kontroli.
Wójt Gminy Michał Grabski dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 85/15 Wójta Gminy Osie z dnia 27 października 2015r.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja oświatowa>>>pobierz (1104kB) pdf

Ad. 9. 
W tej części Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30.10.15 r. powinny przedstawić Radzie Gminy informację o nieprawidłowościach tj. o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie;  o osobach, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz o działaniach podjętych             w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Z pisma tego wynika, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;  w niektórych wystąpiły uchybienia,  lecz zostały one uzupełnione. Pan Roman Waśkowski odczytał także pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie analizy oświadczeń przewodniczącego Rady Gminy Osie i Wójta Gminy Osie.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 10.
Radna Pani Katarzyna Górecka – przypomina o złożonej interpelacji na czerwcowej sesji dotyczącej ustawienia znaku zakazu postoju na ul. Kościelnej w Osiu od strony budynku kościoła. Prosiła o ponowne zgłoszenie tej sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
Radny Pan Mariusz Deinowski – prosił o odpowiedź na interpelacje złożoną na marcowej sesji dot. wycięcia lip położonych przy budynku na ul. ks. Semraua 13.
Głos zabrał Pan Marek Lejk – kierownik referatu ROŚBiGK:
- sprawę ustawienia znaku zakazu postoju przy kościele przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg      w Świeciu,
-  kwestia wycięcia lip na ul. ks. Semraua w Osiu została także przekazana do Powiatowego Zarządy Dróg w Świeciu. Pan Marek Lejk stwierdził, że cały proces wycięcia drzew jest dosyć długi, z informacji od Zarządu wynika, że sprawa zostanie ujęta do planu wycinek.
-odniósł się do interpelacji Pana Krzysztofa Różyńskiego –zlecono elektrykowi naprawę oświetlenia i w dniu wczorajszym zostało naprawione.

Ad. 11.
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski  podziękował  "Bractwu Czarnej Wody” za współpracę  z samorządem i poprosił prezesa stowarzyszenia o przedstawienie informacji o Kociewiu w związku z odbywającym się w roku bieżącym V Kongresem Kociewskim.
Następnie poinformował, że podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości stowarzyszenie pn.„Bractwo Czarnej Wody” otrzymało  statuetkę „Srebrne Koła”  za całokształt  jego 15-letniej działalności. Prezes stowarzyszenia Pan Józef Malinowski odebrał także imienny grawerton za osobisty wkład pracy na rzecz naszego społeczeństwa.
Głos zabrał Pan Józef Malinowski, który na wstępie podziękował za wyróżnienie, po czym przystąpił do prezentacji dotyczącej działań .„Bractwa Czarnej Wody” w ramach odbywającego się kongresu.
Podczas prezentacji Pani Gabriela Chabowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach przybliżyła kwestię dot. gwary kociewskiej a  Pan Marek Miesała  przedstawił kulturę ludową Kociewia.

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył               IX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
 (-) Michalina Wiśniewska    

Do pobrania:
Protokół nr IX/15 (2192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (8 grudnia 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 grudnia 2015, 13:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455