Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                                                                  INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.1 )  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za I kwartał 2012 wynosiło:
             
             - dochody ogółem                    -   4.829.393.46 zł,    tj. 24,54 %, w tym:                     
   
                  1 - dochody bieżące       -   4.826.356,95 zł,    tj. 28,83 %.
                      
                  2 - wydatki majątkowe               -      3.036,51 zł,  tj. 0,12 %.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za III kwartał 2011 r. wynosiło:
             
            - wydatki ogółem                      -     4.042.863,04 zł,    tj. 19,48  %, w tym:         
           
             1 - wydatki bieżące                   -     3.963.663,04 zł,     tj. 26,29 %,

             2 - wydatki majątkowe               -      61.200,00 zł,  tj. 1,09 %.
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2012 r. – 804.530,42 zł nadwyżki.
          
§ 2.  Na dzień 31 marca 2012 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i   
        kredytów wynoszą 3.221,700,00 zł.

            W I kwartale 2012 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:
                 -  pożyczki z WFOŚ i GW 156.700,00 zł
                 -  spłata kredytu z Banku Spółdzielczego 300.000,00 zł.

§ 3.  W I kw. 2012 r. Gmina Osie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie za
        zrealizowanie w 2011 zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
        Miedzno i Osie” w kwocie 732.032,36 zł (środki UE).
   
§ 4.  Gmina Osie  w I kwartale br. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności       
        budżetowych.

§ 5.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

           
                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz  z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr  201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Ewa Słomska (8 maja 2012, 12:31:55)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (8 maja 2012, 12:39:37)
Zmieniono: poprawienie literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1389