Protokół Nr XV/08 z dnia 29.08.2008r.

P r o t o k ó ł      Nr  XV/08

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29  sierpnia  2008  w godz. od 15.15  do 17.00 w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny usprawiedliwiony : Nastróżny Kazimierz
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2008 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
b) wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
d) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok,
e) sprzedaży  i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 14.07.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy i oświaty.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Wojciech Kater – poruszył następujące sprawę :
- w drodze powiatowej Tleń – Łąski Piec jest bardzo dużo dziur, prosił, aby zwrócić się o ich załatanie do Powiatowego Zarządu Dróg
- przy ul. Czerskiej w Tleniu drzewa zasłaniają oświetlenie, prosił o wycięcie niektórych gałęzi ,
- prosił o naprawę przepustu w stronę zabudowań w miejscowości Pruskie.
Radna Spychalska Halina
- w miejscowości Osie na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej i Sienkiewicza należy zamontować lustro;
- w Tleniu i Szarłacie gałęzie drzew zachodzą na kable telefoniczne , jak będzie wichura to mogą  je pozrywać (należy je usunąć).

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W tym miejscu  poruszył sprawę planów dotyczących budowy drogi Osie – Trzebciny wspólnie z powiatem.


Ad. 6 

W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zapoznał obecnych z Uchwałą składu Orzekającego Nr 2  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej zaopiniowania w/w sprawozdania.
Poinformował, że powyższe sprawozdanie  szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane. Komisje w powyższej sprawie wydały opinie pozytywne.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Spychalska – dodała, że na podstawie analizy sprawozdania należy stwierdzić, że budżet gminy nie jst zagrożony i realizowany jest zgodnie z planem.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił ogólne informacje dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 r. . Wyjaśnił, że budowa kanalizacji i oświetlenia rozpoczęła się w I półroczu, a faktury realizowane są w II półroczu co wiąże się z mniejszym wykonaniem w I półroczu.. Planujemy spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji Tleń , Wierzchy i hydroforni w Jaszczu. Jeśli je spłacimy to będzie można wystąpić o umorzenie pozostałych pożyczek.
W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego sprawozdania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła je  jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła  następujące  uchwały :

a. Uchwała Nr XV/88/08 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że przedstawione  zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zawierają konieczne uregulowania spowodowane dodaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XV/89/08 w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Osie

Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając , że podjęcie niniejszej uchwały  uwarunkowane  jest zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich, na podstawie którego wynagrodzenie Wójta Gminy Osie ustalone uchwałą  z 2007 r. jest niezgodne z przepisami w/w rozporządzenia, ponieważ  kwota wynagrodzenia zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego znajduje się poniżej dolnej granicy. W związku z powyższym wynagrodzenie Wójta należało dostosować do obwiązującego prawa. Składniki wynagrodzenia zostały rozpisane zgodnie z ustaleniami Komisji Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwał przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XV/90/08 w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, wyjaśniając, że należy dokonać aktualizacji realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku ze zamianą dochodów i  wydatków w budżecie gminy. Ponieważ nie było pytań przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.  Radni powyższą uchwałę przejęli  jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XV/91/08 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok,

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i  przyjęli ją jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XV/92/08 w sprawie  sprzedaży  i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wyjaśnił,  że wymieniony w projekcie  uchwały  grunt jest niezbędny ze względu na występujące obciążenia istniejącej sieci oraz dla zabezpieczenia możliwości podłączania i rozwoju dla różnych grup odbiorców, natomiast nie ma możliwości pozyskania innych gruntów od osób prywatnych.

Za przyjęciem omówionej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,  1 radny się wstrzymał.

Ad. 8

Radny Henryk  Jędryczka – poruszył sprawę udostępnienia dla ruchu turystycznego drogi od mostu „żelaznego” w Tleniu w stronę drogi Osie Grzybek oraz na tz. „Paradis”.
Radny Mariusz Deinowski – wyjaśnił, że jest to jedyna droga pożarowa do punktu czerpania wody, jeżeli nawet Nadleśnictwo się zgodzi to raczej straż pożarna nie wyrazi zgody. Co się tyczy „Paradisu” to Nadleśnictwo Osie nie wyrazi zgody na parking w tym miejscu.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  złożył podziękowanie Pani Irenie Kozłowskiej Sołtys wsi Jaszcz za zorganizowanie festynu  z swoim sołectwie oraz Sołtysowi sołectwa Tleń Panu Stanisławowi Chabowskiemu za pomoc w imprezie zorganizowanej w Tleniu.
Przedstawił także informację z podsumowania konkursu zorganizowanego w poszczególnych sołectwach pod nazwą „ Estetyczna zagroda , ładna posesja”.
Mieszkaniec wsi Brzeziny Pan Szczepiński Eugeniusz poruszył sprawę doprowadzenia Internetu  bezprzewodowego przez Gminę Osie.
Wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Michał Grabski – dotyczy to inwestycji pod nazwą „Wrota Pomorza i Kujaw” jednak jest to inwestycja droga. Zaprosił Pana Szczepińskiego do Urzędu Gminy, gdzie będzie mógł udzielić bliższych informacji na ten temat.
Pan Szczepiński Eugeniusz – stwierdził, że Internet radiowy dobrze odbiera, a obecnie na niego ma monopol w naszej gminie jeden sprzedawca.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że jeżeli Gminna wejdzie w program internetowy to i tak zostanie to przekazane przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność gospodarczą w tym zakresie. Na ten cel Gminy Osielsko i Cekcyn starają się o środki z UE. Nasza gmina musi się zastanowić do jakiej grupy ma przystąpić.
Pan Szczepiński – dodał, że w gminie Drzycim Internet radiowy jest tańszy niż w gminie Osie.
Wójt Gminy – darmowy Internet w gminach nie jest w porządku w stosunku do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i sprzedają Internet radiowy.


 
Ad. 9
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:                                                            

Beata Jagła                                                                

Przewodniczący Rady Gminy:

Roman Waśkowski

Do pobrania:

Protokół Nr XV/08 pobierz>>> (126kB) pdf

 


 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (8 września 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (8 września 2008, 14:54:19)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (8 września 2008, 15:05:39)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1842