Protokół nr II/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół nr II/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  20 grudnia 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

II Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2019 rok
  a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b)    przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019,
  c)   głosowanie nad projektem uchwały.
7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 – 2023.
8.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   c)  udzielenia dotacji dla jednostki OSP Osie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
   d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
   e)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
   f) powołania komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie,
   g) powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osie,
   h) powołania stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych,
   i)  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
   j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
   k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 21.11.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (226kB) pdf

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Rady Gminy Pan Wojciech Kater:
1)    zwrócił się z prośbą o naprawę poszycia dachowego na wiacie przystankowej przy ul. Czerskiej w Tleniu.
2)     w imieniu mieszkańców Łążka prosi o ustawienie wiaty na przystanku autobusowym na rynku w Osiu (w kierunku Tleń - Łążek)
3)     Prosi o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o wymalowanie linii krawędziowej na drodze powiatowej Szarłata – Łążek (od strony chodnika) lub krawężnika bądź zainstalowanie na krawężnikach światełek odblaskowych – poprawi to znacznie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych na chodniku.

Radny Rady Gminy Pan Mariusz Deinowski w imieniu mieszkańców ul. Ks. Semraua w Osiu i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej do Tlenia prosi o umieszczenie lustra na wysokości domu przy ul. Ks. Semraua 12 skierowanego w stronę wyjazdu z posesji położonych przy ul. Ks. Semraua 13, 15 i 15 A. Lustro poprawi bezpieczeństwo rowerzystów (szczególnie nadjeżdżających od strony Tlenia) na skrzyżowaniu ścieżki z wyjazdem z ww. posesji. Podczas włączania się do ruchu samochodów rowerzyści jadący od strony Tlenia są praktycznie niewidoczni.

Radny Rady Gminy Pan Krzysztof Różyński
zwrócił się z prośbą o zainstalowanie lampy ulicznej na końcu ulicy Dolnej w Osiu przy posesji Państwa Radtke. Oświetlenie tego odcinka drogi sprawi, iż okoliczni mieszkańcy poczują się bezpieczniej.


Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o krótkie omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Pan Wójt omówił planowane dochody, wydatki i deficyt. Wyjaśnił, iż wydatki majątkowe wynosić będą ok 6 mln zł, z czego 3 mln zł pokryte zostaną z budżetu gminy. Następnie szczegółowo omówione zostały wszystkie inwestycje planowane w 2019 roku.

    a) Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że projekt budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniu radnych; po czym zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
    
    b) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy pani Irena Kozłowska w imieniu wszystkich radnych przedstawiła opinię na temat budżetu Gminy Osie na 2019 rok. Na posiedzeniu Rady w dniu 13 grudnia radni zaopiniowali projekt budżetu pozytywnie, bez uwag i bez zastrzeżeń.

    c) Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr II/3/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (224kB) pdf


Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu Uchwały nr II/4/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 – 2023.
Nikt nie wniósł zastrzeżeń co do projektu, w związku z tym Radni przystąpili do głosowania.
Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (227kB) pdf

Ad. 8.
W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kater, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (225kB) pdf
W świetle powyższego prowadzący obrady zarządził wybory, jednocześnie omówił sposób głosowania. Po czym poddał pod głosowanie przyjęcie procedury głosowania. Radni przyjęli ją jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (225kB) pdf
W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
 1.  Dawid Warzyński  - przewodniczący
 2.  Hanna Rink  - członek
 3.  Krzysztof Różyński - członek
W/w kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.
Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 14 radnych. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (223kB) pdf
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił techniczny sposób głosowania.
Następnie rozdano opieczętowane karty i przystąpiono do głosowania tajnego. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, podając wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Na podstawie wyników głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Wojciech Kater.
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim obecnym za wybór i  zaufanie, którego postara się nie zawieść.
Ponieważ uchwała dotycząca wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ma charakter stwierdzający wybór (na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej) Przewodniczący Rady Roman Waśkowski odczytał Uchwałę Nr II/5/18  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie


Ad. 9.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a)    Uchwała nr II/6/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (224kB) pdf

b) Uchwała nr II/7/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata
2018-2023
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (229kB) pdf

c) Uchwała nr II/8/18 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Osie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (233kB) pdf

d) Uchwała nr II/9/18 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (234kB) pdf

e) Uchwała nr II/10/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (231kB) pdf

f) Uchwała nr II/11/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (226kB) pdf

g) Uchwała nr II/12/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osie
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (228kB) pdf

h) Uchwała nr II/13/18 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (231kB) pdf

i) Uchwała nr II/14/18 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (226kB) pdf

j) Uchwała nr II/15/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (234kB) pdf

k) Uchwała nr II/16/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (274kB) pdf


Ad. 10.
W tej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski, informując że wszyscy Radni Radni złożyli oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2018-2023 w terminie. Korzystając z okazji złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył II Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam II sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Agnieszka Nowak

Do pobrania:
Protokół Nr II/18 pobierz>>> (2015kB) pdf


           

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (28 grudnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (8 stycznia 2019, 13:46:38)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (14 lutego 2019, 13:34:36)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316