Protokół Nr XXV/09 z dnia 7.12.2009 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXV/09
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  7 grudnia 2009 r.  w godz. od 15.15  do 16.25  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny :  Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwał w sprawach zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczenia jego spłaty i zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty; w punkcie 6 lit. l. i m.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
b. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2010 r.,
c. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
d. wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”,
e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie Łążek, w gminie Osie,
f. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie,
g. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie, w gminie Osie,
h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrębie Osie, w gminie Osie,
i. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów -  działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,
j. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów -  działki nr 44 i części działki nr 45 oraz działki nr 136/3 – w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie,
k. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok.
l. zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczenia jego spłaty
m. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty
7.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.10.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radny Henryk Jędryczka: - zwrócił uwagę na poruszające się z niebezpieczną prędkością samochody na drodze gminnej w kierunku miejscowości Radańska. Zaproponował, aby zamontować tam progi zwalniające.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji. W tym miejscu Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnego Michała Dombrowskiego zgłaszane na ostatniej sesji;
-  w sprawie chodnika na ul. Nowy Świat – stwierdził, że nie ma funduszy na tę inwestycje,
- w sprawie mostu w Grzybku – Pan Wójt zdaje sobie sprawę ze złego stanu mostu, poinformował, że co roku odbywają się kontrole; stwierdził, że po wykonaniu bieżących inwestycji nastąpi naprawa mostu.
-  w sprawie placu zabaw w Tleniu – poinformował o planowaniu budowy placu na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych, rozmawiał z zarządem PKP w sprawie wykupu ziemi i  uzyskał zgodę, jednak do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozwiązana.
- w sprawie niebezpiecznego zakrętu na ul .Szkolnej – Wójt wyjaśnił, że przy okazji budowy drogi Osie-Tleń zostanie tam wyrysowana linia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Złożył także informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad. 6
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała  Nr XXV/151/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Do  projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły propozycję obniżki do kwoty 28,00 zł za q. W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z tą propozycją.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski a następnie poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXV/152/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2010r.                                                                                                                               Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXV/153/09 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman    Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XXV/154/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”.                                                                          W/w projekt uchwały, jak wszystkie pozostałe był omawiany na Komisjach Rady Gminy. Wszystkie Komisje w powyższej sprawie wydały opinie pozytywne.
Następnie głos zabrał Radny Henryk Jędryczka, pytając o możliwość kąpieli w jeziorze. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że nie ma takiego zapisu zakazującego kąpieli, wyjaśnił że w uzasadnieniu do planu jest jedynie podany zakaz działalności usługowo-handlowej jak wypożyczalnia sprzętu wodnego. Przewodniczący posiedzenia podziękował Panu Wójtowi za złożenie wyjaśnienia, następnie odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym powyższą uchwałę. Radni w/w uchwałę przyjęli  jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XXV/155/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie Łążek, w gminie Osie.

Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, informując obecnych, że wszystkie uchwały były szczegółowo wyjaśniane na posiedzeniach Komisjach Rady Gminy przez  Wójta Gminy Michała Grabskiego.
Za przyjęciem wymienionej uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

f. Uchwała Nr XXV/156/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie.                                                                     Przewodniczący obrad Roman Waśkowski  poddał  pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było,1 radny  wstrzymał się od głosu.    

g. Uchwała Nr XXV/157/09 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie, w gminie Osie .

Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było,1  radny  wstrzymał się od głosu.  

h. Uchwała nr XXV/158/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrębie Osie, w gminie Osie

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Radni do projektu nie wnieśli uwag i przystąpili do głosowania: za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

i. Uchwała nr XXV/159/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów -  działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,
Projekt powyższej uchwały przedstawił radnym Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

j. Uchwała Nr XXV/160/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów -  działki nr 44 i części działki nr 45 oraz działki nr 136/3 – w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie,

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw  nie było.

k. Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

l. Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczenia jego spłaty

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił radnym, że w przedstawianym na posiedzeniach Komisji projekcie uległ zmianie § 3,  następnie odczytał prawidłową treść projektu uchwały i poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła go jednogłośnie.

m. Uchwała Nr XXV/163/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty

Głos w sprawie zabrał Skarbnik gminy – Andrzej Sitkiewicz wyjaśniając obecnym powód zmiany dotychczasowej uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski przedstawił projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag i w/w projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski nawiązał do poprzedniej analizy oświadczeń majątkowych na ostatniej sesji. Poinformował, że otrzymał już pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i radnych i zapoznał obecnych z jego treścią.  
Następnie przedstawił pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Romana Waśkowskiego, z którego wynikało, że zostały one złożone w terminie i nie wykryto w nich nieprawidłowości.

Ad. 8
Na koniec obrad Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Osie - Julian Krasucki,  przekazał na ręce Romana Waśkowskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Osie, sztandar cechu stolarzy z 1926 r. - dar Andrzeja Łukasiaka,  jednego z mieszkańców Bydgoszczy.

Ad. 9
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

   (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr XXV/09 pobierz>>> (127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (15 grudnia 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (15 grudnia 2009, 15:06:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1488