Obwieszczenie Starosty Świeckiego Nr AB.6740.2.O.1127.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 24 maja 2019 r.

WÓJTA GMINY OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska”,
gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.

     Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działki przed podziałem, w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod budowę drogi):

w obrębie ewidencyjnym Radańska, jednostce ewidencyjnej Osie:
działki bez podziału: 104 (ark. 1),
działki podzielone: 5163/4 (ark. 2)(5163/5, 207, 5163/6), 5193/1 (ark. 2)(208, 5193/2).

     Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działki o nr 83 (ark. 1) w obrębie ewidencyjnym Radańska, jednostce ewidencyjnej Osie, z której korzystanie będzie ograniczone z uwagi na jej czasowe zajęcie w związku robotami drogowymi polegającymi na włączeniu projektowanej drogi do drogi gminnej nr 030110C.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z art. 9, 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym stadium postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219 oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Osie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Osie oraz w prasie lokalnej.

Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Ponadto informuję, że:

  • zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone (art. 41 § 1 i § 2 Kpa),
  • strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
  • w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 41 § 5 Kpa),
  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
  • pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
  • pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).

Zgodnie z art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (11 czerwca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (11 czerwca 2019, 09:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235