Protokół nr XXVIII/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Protokół nr XXVIII/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  5 kwietnia 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
   b) podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania,
   c) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie,
   d) zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.  Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 6 marca 2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Jacek Bocian wnioskował o naprawienie drogi asfaltowej przy ul. Targowej w Osiu oraz zwrócenie uwagi na stan pozostałych ulic w miejscowości Osie.
Radny Pan Mariusz Deinowski na wniosek mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Gwarnej w Osiu prosił o wyrównanie wjazdu na posesję ze względu na zagłębienie i zbierająca się po opadach deszczu wodę, która uniemożliwia wjazd (być może konieczne będzie odprowadzenie wody z rynny na rogu budynku ok 8 m w kierunku kratki ściegowej).
Radna Pani Irena Kozłowska wnioskowała o wystosowanie pisma do Marszałka Województwa z prośbą o zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w zakresie obowiązujących zakazów celem dostosowania przepisów do aktualnej podstawy prawnej wynikającej z ustawy o ochronie przyrody. Uzasadnienie: obecnie obowiązujące Rozporządzenie Wojewody nie pozwala na rozbudowę i budowę nowych obiektów przy zbiornikach pochodzenia antropologicznego oraz w zakresie określenia stref wyłączenia zakazów przy istniejącej zwrotnej zabudowie.
Radny Pan Robert Bocian w imieniu mieszkańców sołectwa Brzeziny wnioskował o:
1. Pilne utwardzenie drogi gminnej w kierunku Brzeziny „Rajbruchy” (m. in. Do posesji nr 50, 52, 54). Stan drogi szczególnie po intensywnym deszczu  zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz turystów utrudniając dojazd służb ratunkowych.
2. Obniżenie progu przy chodniku wzdłuż SP Brzeziny (od strony parkingu). Obecnie wysoki próg utrudnia korzystanie z chodnika np. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


Ad. 5
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez Pana Wojciecha Kater, który wnioskował o zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o zmianę ograniczenia prędkości z 60 km/h na 70 km/h na drodze powiatowej Osie – Warlubie na odcinku Rybno – Płochocin. Wniosek został przekazany do Powiatowego Zarządy Dróg w Świeciu.  Na wniosek ten przyszła negatywna odpowiedź. Zarząd Dróg opisuje, iż droga ta wymaga remontu stąd też obowiązuje tam ograniczenie prędkości. Na chwilę obecną nie jest planowany remont tego odcinka drogi. Ponownie do tego tematu będzie można wrócić po wykonaniu remontu drogi.


Ad. 6.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXVIII/211/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXVIII/212/18 w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania

Przed odczytaniem projektu uchwały Przewodniczący poinformował, iż na komisjach Rady, które odbyły się dzień przed sesją, szczegółowo omówiony został wniosek Wójta gminy do Rady gminy w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania. Wniosek ten stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXVIII/213/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie,
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 Radnych, 1 Radny był przeciwny, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

d) Uchwała nr XXVIII/214/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 Radnych, 1 Radny był przeciwny.


Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Józef Malinowski – prezes Bractwa Czarnej Wody, który przedstawił informację z działalności stowarzyszenia dotyczącą m.in. celów Bractwa, wydawanych publikacji, liczby członków, sukcesów Azymutu,  realizacji zadań, organizacji zawodów, ukończonych kursów, realizowanych projektów i osiągnięć.
Powyższą informację Pan Malinowski przedstawił na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy.
W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia majątkowego, stwierdzając, że na dzień odbycia sesji oświadczenia złożyła połowa Radnych.
Wolnych wniosków i dyskusji nie było.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  XXVIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXVIII sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała  
                                                                       
(-) Agnieszka  Nowak

Do pobrania:
Protokół Nr XXVIII/18 pobierz >>> (1185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (11 kwietnia 2018, 09:46:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (11 kwietnia 2018, 12:40:15)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 422