Protokół Nr XIII/08 z dnia 19.06.2008r.

P r o t o k ó ł  Nr  XIII/08


z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 19 czerwca  2008r. w godz. od 15.15 do 16.50  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Justyna Manikowska i Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008rok
    b. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty
    c. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
7.  Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Osie
8.  Informacja z działalności gminnych jednostek OSP
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.04.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Jacek Bocian :
1) prosił o częstsze opróżnianie pojemnika PCK, znajdującego się przy ul. Dolnej
2)  poruszył także temat placu zabaw dla dzieci- aby na osiedlu przy ul. Dolnej utworzyć plac zabaw.

Radny Wojciech Kater – przedstawił wniosek mieszkańców Łążka, którzy zwracają się z prośbą o wstawienie 2 ławek.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr XIII/82/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski, omawiając radnym projekt uchwały. Następnie z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XIII/83/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty.
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Wójt Gminy. Następnie w/w projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie

c. Uchwała Nr XIII/84/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący posiedzenia kolejno przedstawił obecnym dokumentację związana ze skargą na Wójta Gminy Osie, tj:
-  pismo z dnia 13 sierpnia 2007r. skierowane przez właścicieli działek w Tleniu do Wójta Gminy Osie.
- pismo ze Starostwa Powiatowego w Świeciu do właścicieli działek w Tleniu
- pismo z dnia 30 maja 2008r., w którym właściciele działek zgłosili się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze skargą na działalność Wójta Gminy Osie
- pismo z Posterunku Policji w Osiu
oraz dokonał wyjaśnień związanych ze sprawą.
Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania opinii Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Porządku publicznego dot. badania skargi na czynności Wójta Gminy Osie.
Głos w sprawie zabrała Radna Irena Kozłowska- uważa, że dyskusja dot. skargi jest bezcelowa, ponieważ sprawa jest jasna.
Radny Henryk Jędryczka – na podstawie własnej obserwacji stwierdził iż właściciele działek nie mają racji, ponieważ nie dochodzi tam do zakłócania spokoju mieszkańców.
Radny Michał Dombrowski- poprosił Sołtysa Tlenia o przybliżenie sprawy.
Sołtys Tlenia Stanisław Chabowski- poinformował, że napływały do niego skargi od mieszkańców Tlenia dot. zakłócania spokoju, ciszy nocnej, „mieszkańcy Tlenia przekazywali informację że działy się różne niepokojące rzeczy, czuli się sponiewierani”.
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Roman Waśkowski- iż Policja nie odnotowała żadnych interwencji  przez okres 3lat dotyczących właściciela posesji przy ul. Leśnej w Tleniu.
Radny Wojciech Kater- poprosił, aby nie odbiegać od meritum sprawy.
Następnie Przewodniczący obrad zapoznał radnych z Uchwałą Nr  XIII/85/08 Rady Gminy Osie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osie.
Radna Irena Kozłowska-stwierdziła, że skarga ta jest niezasadna, co poparł Radny Lech Różyński.
Radny Wojciech Kater- popiera opinie obu Komisji. Zaproponował, aby w uzasadnieniu
tej uchwały dodać – że Komenda Powiatowa Policji w Świeciu wspólnie z samorządem gminy Osie  chcąc  zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i gości  Tlenia dodatkowo  deleguje  funkcjonariuszy  policji na czas sezonu letniego, do których również można zgłaszać fakty łamania prawa.
W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad.8

W kolejnym punkcie posiedzenia Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Osie – Mirosław Nagórski przedstawił informację z działalności gminnych jednostek OSP.
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że zmienił się charakter OSP Wierzchy.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9

W tym punkcie  Przewodniczący  obrad poinformował o trzeciej edycji konkursu „Ładna posesja Estetyczna zagroda” - iż 7 sołectw wzięło w nim udział.
Radny Henryk Jędryczka-  zwrócił uwagę na zły stan drogi Osie-Tleń.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy, iż sprawa dotycząca tej drogi została juz podejmowana, „walka o nią trwa od ponad roku”, naprawa jest sprawą priorytetową.
Przewodniczący Roman Waśkowski- poinformował, że następna sesja odbędzie się w ciągu najbliższych 30 dni oraz zaproponował obecnym udział w wycieczce do Wilna.
Radny Michał Dombrowski – zaprosił obecnych na 2 mecze, które odbędą się 28 czerwca 2008r.
Radny Wojciech Kater:
1) poruszył sprawę napraw dróg - że służby drogowe nie przykładają się do zaklejania dziur na drogach
2) odniósł się do wspomnianego w sprawie skargi osiedla w Tleniu- iż należy przeprowadzić tam kompleksowe kontrole.
Dyrektor GOK Andrzej Kowalski – dokonał wyjaśnień w sprawie dróg i inwestycji z nimi związanymi – że powiat zajmuje się tą problematyką, nie jest ona zaniedbywana.
Sołtys Tlenia Stanisław Chabowski- chce uczulić na sprawę, żeby wyegzekwować to co jest uchwalane, potrzebna jest jednostka kontrolna.
Radny Wojciech Kater- nawiązał do informacji Pana Kowalskiego w sprawie dróg, że nikt nie wypomina nic powiatowi.

Ad.10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Protokółowała:

Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XIII/08 pobierz>>> (97kB) pdf

 

 

 

 

                                                       

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (1 lipca 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (1 lipca 2008, 10:14:31)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (1 lipca 2008, 10:29:23)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1981