Protokół nr XVII/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Protokół nr XVII/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  8 grudnia 2020 r. w godz. od 15.30 do 16.35 w sali            Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XVII Sesję Rady Gminy Osie otworzyła i przewodniczyła jej obradom Wiceprzewodnicząca Rady Irena Kozłowska.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Antoszewska Mariola, Siewert Daniel, Waśkowski Roman.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
   b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
   c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
   d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie,
   e) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
   f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty,
   g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji                                                                                          

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.10.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (118kB) pdf


Ad. 4.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater - prosił o ustalenie miejsca i sposobu zbierania zużytych igieł od strzykawek i igieł od genów insulinowych dla osób, które nie wiedzą gdzie je utylizować. Prosi także o podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. W sprawie zgłoszonych interpelacji podczas ostatniej sesji, Pan Wójt poinformował, że zostały one już wykonane, skierowane zostały do organów odpowiednich do danej sprawy lub są w trakcie realizacji.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu

Ad. 6.
W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała Nr XVII/125/20 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska poinformowała obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Osie. Następnie odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.  pobierz>>> (119kB) pdf

b) Uchwała Nr XVII/126/20 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (119kB) pdf

c) Uchwała nr XVII/127/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (118kB) pdf

d) Uchwała Nr XVII/128/20  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie 
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady. Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.  pobierz>>> (119kB) pdf

e) Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                

Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (120kB) pdf

f) Uchwała Nr XVII/130/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (119kB) pdf

g) Uchwała Nr XVII/131/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (120kB) pdf

h) Uchwała Nr XVII/132/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy Radni i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (119kB) pdf

Ad. 7.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 8.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Wiceprzewodnicząca obrad Irena Kozłowska zakończyła                  XVII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XVII  sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

(-)  Irena Kozłowska  

Protokołowała  
 
(-) Agnieszka Nowak 

Do pobrania:
Protokół nr XVII/20 (1154kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (22 grudnia 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (22 grudnia 2020, 10:29:46)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (22 grudnia 2020, 12:20:47)
Zmieniono: dodanie imiennych głosowań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151