Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium...

Osie, dnia 11 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, powiat Świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr  45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804), w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 w związku z art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami: Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015, Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460, poz. 472, poz. 908, 951),  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Osie w granicach administracyjnych gminy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 28 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie przy ul. Dworcowej 6 w Osiu w godzinach od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Wniesienie uwag wymaga formy pisemnej. Mogą być one wnoszone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz dodatkowo ustnie do protokołu podczas ww. dyskusji publicznej.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Osie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2013 r.

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
w dniu 13 grudnia 2012 r.
a zdjęte
w dniu ........ lutego 2013 r.


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (13 grudnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (13 grudnia 2012, 10:55:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6308