Protokół nr XVI/12 z dnia 24 października 2012 r.

Protokół nr XVI/12

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 24 października 2012 r. w godz. od 15.15 do 18.00   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek rozszerzający porządek o dodatkowy punkt „Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika   i kierowników jednostek organizacyjnych gminy”.  Ponadto Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wnioskował o przesunięcie kolejności punktów porządku obrad, tak aby w pkt. 7 była „Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy         w Świeciu na temat bezrobocia w Gminie Osie  i współpracy z gminą w tym zakresie”, 
a w pkt. 8 „Podjęcie uchwał w sprawach…”. 
W związku z tym, że nie było uwag  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższe zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
    2011/2012                    
7.  Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na temat bezrobocia  w Gminie Osie i współpracy z gminą w tym zakresie 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
  c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych   
   zobowiązań,
  d)  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
   Gminna Przychodnia w  Osiu,
  e) podziału gminy Osie na okręgi wyborcze,
  f) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu,
  g)  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonego                           w  miejscowości  Osie, gmina Osie,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego               terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
  i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego               Radańska I, gmina Osie,
  j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania                          przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2,          210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224,          225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej)  w obrębie Osie, gmina Osie,
  k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania                        przestrzennego terenów – działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie              Wałkowiska, w gminie Osie.
9. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika 
   i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu z działalności podległej mu                jednostki
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.08.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Janusz Porożyński – wnioskował o dobudowanie sanitariatów do budynku remizy OSP    w Brzezinach. Według radnego powyższy obiekt nie posiada żadnych sanitariatów, a służy nie tylko strażakom OSP, ale również miejscowej społeczności do organizowania różnego typu uroczystości i festynów. 

Radny Wojciech Kater wnioskował o:
1) usunięcie krzewów przy ulicy Czerskiej w Tleniu, co poprawi estetykę miejscowości.
2) usunięcie krzewów przy skrzyżowaniu ul. Czerskiej i ul. Bydgoskiej w Tleniu po obu stronach mostu na rzece Prusinie. 
3) usunięcie krzewów przy skrzyżowaniu dróg – wyjazd od strony miejscowości Wierzchy na drogę Tleń-Lniano. W uzasadnieniu radny Wojciech Kater stwierdził, że poprawi to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Nawiązując do zgłoszonych interpelacji dotyczących ustawienia znaku  E-4 w Łążku, zamontowania lustra bezpieczeństwa w miejscowości Grabowa Buchta, zmiany oznakowania poziomego linii ciągłej na przerywaną na ulicy Dworcowej w Osiu;  Pan Wójt poinformował,  że zostały one przekazane do wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. 
Następnie Wójt Gminy Osie zapoznał obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag . 

Ad. 6. 
W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi związanymi m.in. z ilością dzieci i nauczycieli w szkołach, obniżoną kwotą subwencji oświatowej, bazą szkół, dowozem uczniów, przeprowadzonymi remontami, wynikami sprawdzianu na koniec VI klasy oraz egzaminu gimnazjalnego, stypendiami socjalnymi, realizowanymi w szkołach programami unijnymi, średnimi wynagrodzeniami nauczycieli w roku 2011.
Radny Łukasz Sowiński zabrał głos w sprawie Szkoły Filialnej w Łążku, według niego radni powinni zastanowić się nad zasadnością istnienia tej placówki ze względów ekonomicznych.
Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli większość radnych tak uważa, to należałoby się zastanowić nad tym tematem.

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu Pan Adam Ruciński  przedstawił informację na temat bezrobocia  w Gminie Osie i współpracy z gminą w tym zakresie, wykorzystując pokaz slajdów.
Zaprezentował zgromadzonym prezentację zawierającą dane na temat:
1. liczby osób bezrobotnych w powiecie świeckim oraz w Gminie Osie w przedziale 2005-2012 r.,
2. stopy bezrobocia w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego na koniec czerwca 2012 r.,
3. zmiany stopy bezrobocia - porównanie roku 2012 w stosunku do 2011 r.,
4. osób bezrobotnych bez prawa oraz z prawem do zasiłku w poszczególnych gminach powiatu świeckiego, 
5. podziału osób bezrobotnych w powiecie świeckim i gminie Osie w latach 2011-2012 według płci, w poszczególnych przedziałach wiekowych, według wykształcenia, według czasu pozostawania bez pracy, według stażu pracy
6.  osób bezrobotnych pow. 50 roku życia oraz poniżej 25 roku życia,
7. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych
8. napływu (rejestracja bezrobotnych) i odpływu (wyrejestrowanie) do ewidencji –w latach 2010-2012
9. liczby wydanych decyzji i zaświadczeń, dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, wizyt  w pośrednictwie pracy w latach 2011-2012,
10.  realizacji staży, których jest więcej w roku 2012 niż w 2011 r.,
11. doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, prac społecznie użytecznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Radny Łukasz Sowiński - nawiązał do osób bezrobotnych według wykształcenia średniego zawodowego. Czy  Urząd Pracy prowadzi jakiś dialog z placówkami oświatowymi o ukierunkowaniu uczniów na wybór profilu, po ukończeniu którego łatwiej jest zdobyć pracę?
Pan Adam Ruciński stwierdził, że nie ma bezpośrednich rozmów w tej kwestii, posiada tylko pewne opinie, które  nie są  wiążące. Pan Dyrektor przyznał, że jest to dość poważny problem, są trudności   w szkołach,  ponieważ np. nie ma nauczycieli potrzebnych do kształcenia w danej dziedzinie albo nie ma zainteresowania ze strony uczniów daną dziedziną. Jeżeli chodzi o podnoszenie kwalifikacji to jest to monitorowane.
Radny Jacek Bocian stwierdził, że uczniowie  po ukończeniu szkoły średniej kształcą się dalej na studiach i z tego mogą wynikać  dane odnośnie osób bezrobotnych według wykształcenia średniego zawodowego.
Dyrektor Ruciński dodał, że występuje trudność z przełożeniem szkolnictwa zawodowego na tryb pozyskiwania pracy. Szkoły stosują w tym zakresie działania pośrednie.
Radny Janusz Porożyński – zwrócił się z pytaniem – czy Urząd Pracy prowadzi średnią statystyczną o ilości osób bezrobotnych, które dzięki pośrednictwu pracy otrzymało zatrudnienie?
Pan Adam Ruciński stwierdził, że Urząd Pracy bada efektywność, która z roku na rok rośnie. Zaproponował, że może przesłać radnemu Porożyńskiemu te dane.

Ad. 8.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XVI/98/12 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XVI/99/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
W związku z tym, że pojawiły się zmiany w projekcie powyższej uchwały, Przewodniczący Rady poprosił o głos wyjaśnienia Skarbnika Gminy Andrzeja Sitkiewicza. Pan Sitkiewicz przedstawił dotacje, które wpłynęły  na konto gminy z Urzędu Wojewódzkiego w poprzednim tygodniu.       W związku z tym kwoty wyjściowe budżetu uległy zwiększeniu. Pan Skarbnik odczytał poszczególne zmiany kwot w budżecie. Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.   Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwały nr XVI/100/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych   zobowiązań
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XVI/101/12 w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Gminna Przychodnia w  Osiu
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, wyjaśniając że minęła kadencja poprzedniej Rady. Z tego powodu konieczne było wyłonienie nowych przedstawicieli. Na posiedzeniach komisji stałych, zostało wyłonionych pięciu radnych na kandydatów do Rady Społecznej, tj.  Katarzyna Górecka, Mariusz Deinowski, Wojciech Kater, Janusz Porożyński i Przemysław Siekierkowski.
Przewodniczący zaproponował, aby wybrać 4 kandydatów poprzez 4-krotne podniesienie ręki za poszczególnym kandydatem. 
Radny Jacek Bocian -  wnioskował, aby wybory były przeprowadzone w sposób tajny.
Radny Przemysław Siekierkowski – w takiej sytuacji jest gotów zrezygnować ze swojej kandydatury.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wybory tajne odbywają się tylko w przypadku wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego do Rady Gminy.
Następnie zapytano każdego chętnego radnego, czy wyrażają zgodę, aby kandydować do Rady Społecznej. Radny Przemysław Siekierkowski  nie wyraził zgody na kandydowanie. W związku z tym Przewodniczący posiedzenia złożył podziękowania Panu Siekierkowskiemu za wieloletnią współpracę, będąc członkiem Rady Społecznej SPOZ Gminna Przychodnia w Osiu.
W związku z tym, że nie było więcej pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały. Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.

e) Uchwały nr XVI/102/12 w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie podziału na okręgi wyborcze zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, po czym przystąpił do odczytania projektu w/w uchwały. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwały nr XVI/103/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy poinformował obecnych, że temat skargi omawiany był najpierw na Komisji Rewizyjnej, a stanowisko Komisji Rewizyjnej, która uznała skargę za bezzasadną przedstawione zostało kolejnym dwóm komisjom.  Komisje po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi  w sprawie uznały skargę również za niezasadną.
Następnie Pan Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. 

g) Uchwały nr XVI/104/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonego  w  miejscowości  Osie, gmina Osie
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

h) Uchwały nr XVI/105/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwały nr XVI/106/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska I, gmina Osie
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciw nie było.

j) Uchwały nr XVI/107/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej)  w obrębie Osie, gmina Osie
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

k) Uchwały nr XVI/108/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 –   w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 9.
W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie. Z pisma tego wynika, że 14stu radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, radny Łukasz Sowiński nie  wywiązał się z tego obowiązku.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 10.
W tym punkcie obrad głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu – Andrzej Kowalski.
Pan Andrzej Kowalski wykorzystując pokaz slajdów przedstawił informacje z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Wypowiedź Pana Andrzeja Kowalskiego dotyczyła mi. in.: odbywających się imprez, festynów, zabaw, konkursów i przedstawień, spotkania wigilijnego dla osób samotnych, działalności biblioteki, oferty zajęć w poszczególnych sekcjach w roku 2012, kadry ośrodka, ogólnych kosztów prowadzenia ośrodka i biblioteki.
Radny Janusz Porożyński – skierował zapytanie, jaką kwotę czynszu płacił ostatni najemca byłej restauracji „Brzoza” na piętrze budynku GOK-u i czy jest pomysł uzupełnienia tej  luki finansowej?
Dyrektor Andrzej Kowalski w odpowiedzi stwierdził, że Gminny Ośrodek Kultury nie jest instytucją dochodową a ośrodkiem kultury. Jeżeli chodzi o kwotę czynszu, wynosiła ona           w granicach 1 tys. zł. 

Ad. 11.
Na początku tego punktu obrad głos zabrał Sołtys wsi Stara Rzeka Zbigniew Kwaśnik. Odniósł się do lipcowej trąby powietrznej, która przeszła przez teren gminy. Zdziwiła go bardzo szybka reakcja służb i osób niosących pomoc w usuwaniu skutków kataklizmu. Pan Kwaśnik  skierował słowa uznania i podziękowania dla osób udzielających pomocy. Zwrócił się do wszystkich obecnych na sali, aby raz jeszcze podziękować  poprzez bicie braw dla osób niosących pomoc.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy wraz z  Wójtem Gminy w imieniu samorządu i Rady Gminy złożyli podziękowania Panu Markowi Miesała za 28 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły w Osiu. Pan Roman  Waśkowski stwierdził, że przez ten okres następowało dużo niekiedy bardzo niekorzystnych zmian w prawie oświatowym, które wymagały od Dyrektora podejmowania różnorodnych decyzji i przedsięwzięć. Swoim zaangażowaniem i ofiarnością Pan Marek Miesała sprostał tym wyzwaniom, utrzymując wysoki poziom edukacji jak również dbając o powierzoną mu bazę lokalową szkoły. 
Podziękowania za wieloletnią współpracę z Panem Markiem Miesała złożyli także Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu Pani Mirosława Felczykowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Bogusław Wiśniewski. 
Następnie głos zabrał Pan Marek Miesała, przeprosił za to, że mógł ewentualnie kogoś urazić swoimi wypowiedziami. Stwierdził, że przez ten czas pracy udało się dużo wspólnie zrobić. Podziękował za współpracę na przestrzeni 35 lat „wszystkim wójtom, sekretarzom, radnym”, szczególnie swoim współpracownikom. 
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski nawiązał  do Rady Społecznej SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu, podziękował byłym członkom tej rady. Dodał, że dużo zostało zrobione, lecz także dużo wyzwań jest przed nowym składem Rady Społecznej.
Radny Łukasz Sowiński poczuł się zobowiązany, aby wyjaśnić sytuację związaną z jego oświadczeniem majątkowym. Poinformował, że sprawa ta została wyjaśniona i poprawne oświadczenie majątkowe trafiło do Urzędu Skarbowego w Świeciu.
Radny Kazimierz Nastróżny prosił o ustawienie na ul. Szkolnej w Osiu znaku kierunkowego do miejscowości Radańska i Stara Rzeka.
Radny Janusz Porożyński nawiązał do przedstawianej informacji Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.Stwierdził, że z danych na temat osiągnięć uczniów wynika, że nauczyciele zasługują na pochwałę.
Radna Irena Kozłowska poinformowała obecnych, że 22 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja kontrolowała GOPS w Osiu  pod względem zasadności wydatkowania środków finansowych  i rzeczowych dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która miała miejsce dnia 14.07.2012 r. Członkowie Komisji zaproponowali, że pomocą finansową należałoby objąć dwie rodziny z Osia, których rodzinne posiadłości w Starej Rzece uległy zniszczeniu w wyniku trąby powietrznej. Do tej pory nie otrzymali żadnej pomocy finansowej.

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (20 listopada 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (20 listopada 2012, 08:53:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1015