Protokół nr XXIV/13 z dnia 5 listopada 2013 r.

Protokół nr XXIV/13

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 5 listopada 2013 r. w godz. od 15.15 do 16.50   w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 
7.  Informacja w  sprawie realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Osie
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
c) podatku od nieruchomości,
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
f) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania             w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
g) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
h) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowych, stanowiących                 własność Skarbu Państwa,
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez        właścicieli nieruchomości,
j) zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie, 
k) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego         terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w  miejscowości Tleń,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                              zagospodarowania   przestrzennego Radańska , gmina Osie
m) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika                     i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Informacja  Dyrektora GOK  z działalności podległej mu placówki.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu           z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.08.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy       i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął punkt stwierdzając ich brak. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez Janusza Porożyńskiego w sprawie zamontowania dwóch lamp oświetleniowych na odcinku ok. 100 m przy drodze gminnej w miejscowości Brzeziny prowadzącej do centrum wsi do tzw. Brzeziny- Piaski – stwierdził, że interpelacja jest jak najbardziej zasadna, natomiast nie będzie realizowana w pierwszej kolejności, ponieważ zostało jeszcze wiele innych zadań inwestycyjnych, które czekają na realizację, a były dużo wcześniej zaplanowane.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi związanymi m.in. z ilością dzieci i nauczycieli w szkołach, bazą szkół, dowozem uczniów, przeprowadzonymi remontami, wynikami sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiami socjalnymi oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Pan Wójt dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy zapoznał obecnych z informacją o podmiotach , w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwały nr XXIV/170/13  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XXIV/171/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Radny Łukasz Sowiński zapytał o niezgodność treści uzasadnienia z załącznikiem nr 2. 
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w projekcie uchwały wkradł się jeden tzw. „czeski błąd” polegający na przestawieniu poszczególnych cyfr. W uzasadnieniu Rozdział 90002 zamiast „898.144,20 zł ” powinno być zgodnie z załącznikiem  nr 2 - „989.144,20 zł” 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwały nr XXIV/172/13 w sprawie podatku od nieruchomości
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XXIV/173/13 w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e) Uchwały nr XXIV/174/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Przewodniczący Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwały nr XXIV/175/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwały nr XXIV/176/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia . 
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

h) Uchwały nr XXIV/177/13  w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwały nr XXIV/178/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

j) Uchwały nr XXIV/179/13 w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie 
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

k) Uchwały nr XXIV/180/13 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
 Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciw.

l) Uchwały nr XXIV/181/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu     zagospodarowania   przestrzennego Radańska , gmina Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

m) Uchwały nr XXIV/182/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 9.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Osie 4 czerwca br. Oświadczenia majątkowe radni złożyli w ustawowym terminie za wyjątkiem radnego Łukasza Sowińskiego. Stwierdzone przez przewodniczącego drobne uchybienia w analizowanych oświadczeniach zostały przez radnych poprawione lub uzupełnione. 

 Następnie Wójt Gminy Michał Grabski poinformował, iż wszystkie analizowane przez niego oświadczenia majątkowe podległych mu pracowników, którzy są zobligowani do składania powyższych oświadczeń  zostały złożone w terminie .

W dalszej kolejności  Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał: 
1) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie. Z pisma tego wynika, że 14stu radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, radny Łukasz Sowiński nie wywiązał się z tego obowiązku. Naczelnik urzędu Skarbowego wykazał w piśmie kierowanym do Rady Gminy również drobne uchybienia, które zostały zauważone przez pracowników Urzędu Skarbowego. Uchybienia te zostały poprawione przez zainteresowanych radnych na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy.
2) Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w którym Wojewoda stwierdza, że oświadczenie majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zostały złożone w ustawowym termie oraz, że w oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 10.
W tym punkcie obrad głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu – Andrzej Kowalski.
Pan Andrzej Kowalski wykorzystując pokaz slajdów przedstawił informacje z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Wypowiedź Pana Andrzeja Kowalskiego dotyczyła mi. in.: odbywających się imprez, festynów, zabaw, konkursów i przedstawień, spotkania wigilijnego dla osób samotnych, działalności biblioteki, oferty zajęć w poszczególnych sekcjach w roku 2013, kadry ośrodka, ogólnych kosztów prowadzenia ośrodka i biblioteki.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do złożonego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Roman Waśkowski poinformował radnych o wspólnej komisji objazdowej, która odbędzie się 14 listopada br. w celu zapoznania się z bieżącym inwestycjami oraz poprosił o pozostanie na sali sołtysów wsi i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Mirosławę Felczykowską w celu omówienia przygotowań dot. spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy Osie. 

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


   Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Magdalena Orłowska                                                                       (-) Roman Waśkowski


Protokół nr XXIV/13 (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (5 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Orłowska (13 listopada 2013, 08:20:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (13 listopada 2013, 10:53:42)
Zmieniono: dodanie obiektu PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1067