Protokół nr XIV z sesji 17.07.2004

 

PROTOKÓŁ Nr XIV/04
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 17 sierpnia 2004  w godz. od   15:15 do 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu
 
XIV Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Guzman Henryk, Halina Malinowska.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 

Otwarcie obrad sesji
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
Informacja Wójta Gminy
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy 6.   Zgłaszanie interpelacji
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półr. 2004r                                

Podjęcie uchwał w sprawach:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty

w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na rok 2004

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Osie” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Osie”
zmieniającą wieloletni program inwestycyjny na terenie gminy Osie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Osie w rejonie ulic Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej (ze stacją paliw) i produkcyjnej we wsi Osie obejmującego działki nr 192/1, 193, 194 i część działki nr 192/2
nadania nazwy ulicy w Tleniu
nabycia na własność gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Tleń gmina Osie
nabycia na własność gminy Osie działek nr 140/27 o pow. 0,0271 ha i nr 140/32 o pow. 0,1474 ha położonych w miejscowości Tleń gmina Osie
wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala im. Dra W.Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności      9.  Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej z                     
           działalności jednostek OSP na terenie gminy Osie.
10. Wolne wnioski i dyskusja

Zakończenie obrad sesji  
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 16.06.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
-         reprezentował Radę Gminy na „Dniach Osia”
-         oraz 100-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu,
-         na spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kolei w zastępstwie reprezentował go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Jędryczka,
Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo dotycz. Wydania opinii w sprawie  wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala im. dra  W. Biergańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności. Sprawa ta będzie rozpatrywana na dzisiejszej sesji.
Następnie podpuł. Ryszard Mruklik –wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy Panu Janowi Ronowskiemu. Stwierdzając, że wykonuje ten rozkaz z wielką przyjemnością, ponieważ uchoronowano człowieka, który rzeczywiście walczył.
Do życzeń przyłączyli się także Wójt Gminy Michał Grabski i Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.

Ad. 6  
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
 
Ad. 7  
W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że powyższe sprawozdanie bardzo szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił obecnym ogólne wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze.
Wyjaśnił, że budżet gminy staramy się realizować ostrożnie i rozsądnie, nie możemy podejmować dużych inwestycji.
W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła je jednogłośnie.

Ad. 8  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
 
a)    Uchwała Nr XIV/79/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczenia jej spłaty
Z treścią projektu powyższej uchwały  obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie
b)    Uchwała Nr XIV/80/04 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie na 2004 r.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i  przyjęli jednogłośnie.
c)     Uchwała Nr XIV/81/04 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Osie” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Osie”
W tym punkcie obrad dr Jerzy Czyż poinformował, że konieczność opracowania takiego programu wynika z ustaw: o ochronie środowiska i  o gospodarce odpadami. Starosta Świecki przyjął propozycję opracowania wspólnego projektu dla gmin powiatu świeckiego przez Firmę „ARKADIS” -  udział finansowy każdej z gmin wynosi ok. 4 tys. zł. Następnie przybliżył projekt programu .
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że Program i Plan zawiera zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne. Bardzo duże znaczenie będzie miał, jak będziemy chcieli skorzystać z środków unijnych. Musi być spójny z programem ochrony środowiska powiatu świeckiego.
Program można modyfikować w miarę potrzeb.
Ponieważ radni nie mieli uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwał. Radni w głosowaniu jawnym przejęli ją  jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XIV/82/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Projekt powyższej uchwały przedstawił przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni nie wnieśli do niego uwag i przyjęli w/w uchwałę jednogłośnie.
e)     Uchwała Nr XIV/83/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Osie w rejonie ulic Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej
Do przedstawionego projektu uchwał radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
f)      Uchwała Nr XIV/84/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej (ze stacją paliw) i produkcyjnej we wsi Osie obejmującego działki nr 192/1, 193, 194 i część działki nr 192/2
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu nie brała udziału radna Mirosława Gzella, ponieważ powyższa uchwał dotyczy jej interesu prawnego.
Za przyjęcie było 14 radnych , głosów przeciw nie był, głosów wstrzymujący także nie było.
g)    Uchwała Nr XIV/85/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w Tleniu
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że w powyższej sprawie zostało wystosowane pismo do Rady Sołeckiej w Tleniu z propozycją nazwy ulicy i do dnia dzisiejszego nie wniesiono sprzeciwu. W związku z tym w/w uchwałę poddano pod głosowanie.
Radni wymienioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
h)    Uchwała Nr XIV/86/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działek gruntu położonych w miejscowości Tleń gm. Osie
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag i w głosowaniu jawnym przyjęto ją jednogłośnie.
i)       Uchwała Nr XIV/ 87/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działek nr 140/27 o pow. 0,02.71 ha i nr 140/32 o pow. 0,14.74 ha położonych w miejscowości Tleń gm./ Osie
Także omówiony projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
j)       Uchwała Nr XIV /88/04 w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala im. dra  W. Biergańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności
 
Przewodniczy Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że w powyższej sprawie wszystkie Komisje Rady Gminy wydały opnie negatywne.
W/w uchwał Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 9.
Informację Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej z    działalności jednostek OSP na terenie gminy Osie przedstawił w zastępstwie Pan Malinowski
Do przedstawionej informacji radni nie mieli pytań ani uwag.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 10
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Wiceprezes Bractwa Czarnej Wody Pan Mariusz Chudecki, który zapoznał obcych z działalnością Bractwa i strukturą organizacyjną. Poruszył sprawę potrzeby powołania Forum organizacji pozarządowych gm. Osie.
Radny Siekierkowski Przemysław – jako wyraziciel opinii Komisji Ochrony Środowiska stwierdził, że należy zwróci uwagę  na zagospodarowanie odpadów już gospodarstwach domowych.. Odbędzie się to tańszym kosztem.
 
Ad. 11  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2710