Protokół nr XXIII z sesji 31.08.2005

 
Protokół  Nr XXIII/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 31 sierpnia  2005 r.  w godz. od     15 15 do 1600  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2005 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
  b. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  8. Wolne wnioski i dyskusja
  9. Zakończenie obrad sesji
 
 
Ad. 1
XXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
 
Ad. 2
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: M. Gzella, W. Nikel,
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
                                                          
Ad. 3  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.07.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5
W tym punkcie obrad sesji zgłoszono następującą interpelację:
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę już wcześniej przez niego zgłaszaną propozycję budowy fontanny na rynku w Osiu. Obecnie proponuje, aby wybudować amfiteatr (muszlę) w Osiu. Odnośnie miejsca na budowę ma pomysł, ale obecnie go nie poda, ponieważ wymaga to uzgodnienia.
 
Ad. 6
W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że powyższe sprawozdanie bardzo szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił obecnym ogólne wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze.
Wyjaśnił, że budżet gminy staramy się realizować ostrożnie i rozsądnie.
W związku z tym, że nie było  uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła je jednogłośnie.
 
 
Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a) Uchwała Nr XXIII/129/05 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu  Gminy Osie na 2005 r.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

b) Uchwała Nr XXIII/130/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Projekt w/w uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7
W tym punkcie obrad Radny Wojciech Kater – złożył podziękowanie :
Panu Wójtowi Gminy Osie Michałowi Grabskiemu,
Panu Krzysztofowi Otlewskiemu,
Państwu Mirosławie i Mirosławowi Gzella,
Panu Dyrektorowi GOK Osie Andrzejowi Kowalskiemu za pomoc w organizacji  Festiwalu, który się odbył w GOK Osie.
Radny Michał Dombrowski – stwierdził, że  jako radnemu niezależnemu  jest mu przykro, ponieważ czekał do ostatniej chwili, że ktoś wystąpi z odczytem z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.                 W związku z tym  przybliżył obecnym historię zmian jakie zaszły dzięki Związkowi „Solidarność”.
Następnie radni chwilą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli za wolną Polskę działając w opozycji.
 
Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                     Przewodniczący                                     
                                           Rady Gminy
  Beata Jagła                    ( Roman Waskowski)  

 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (4 października 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (4 października 2005, 15:24:19)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:35:57)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2386