Ogłoszenie kierownika gminnego zakładu komunalnego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie

II. Określenie stanowiska:   - ds. obsługi klienta, pomocy administracyjnej i księgowej


III. Wymagania związane ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
2) znajomość przepisów prawa: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku VAT,  ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub ekonomiczne,
2) doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,
4) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6) posiadanie prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. W zakresie obsługi klienta:
1)      wystawianie faktur za świadczone usługi,
2)      pomoc interesantom w wypełnianiu wniosków dotyczących świadczonych usług,
3)      sporządzanie umów w zakresie świadczonych usług,
4)      wprowadzanie danych do sytemu komputerowego.
2. W zakresie pomocy księgowej:
1)      rejestrowanie i wystawianie faktur oraz sporządzanie przelewów w systemie komputerowym,
2)      egzekwowanie zamieszczania na dowodach księgowych odpowiednich adnotacji i opisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3)      księgowanie zapłat należności na kontach analitycznych  z tytułu świadczonych przez Zakład usług w systemie komputerowym,
4)      pomoc z zakresie ściągania należności cywilno-prawnych,
5)      prowadzanie kart ewidencji środków trwałych oraz wprowadzanie danych dotyczących majątku komunalnego do systemu komputerowego,
6)      sporządzanie zestawień, analiz,
7)      przygotowanie i uczestniczenie w inwentaryzacjach.
3. W zakresie pomocy administracyjnej
1)      prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
2)      zajmowanie się sprawami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz pomoc przy prowadzeniu składnicy akt,
3)      przygotowanie i wysyłka dokumentów,
4)      obsługa urządzeń biurowych.
4. Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości i obsługi klienta.
5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia  w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana   do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem Zakładu,
-  praca wykonywana będzie w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu, ul. Rynek 2.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Komunalnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,
2)  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
- o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282 z późn. zm.).
  
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
   
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego,                   86-150 Osie, ul. Rynek 2 , pok. Nr 2  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “ Nabór  na  stanowisko ds. obsługi klienta pomocy administracyjnej i księgowej” w terminie do 27 lipca  2020 r. godz. 15:00.

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gminnego Zakładu Komunalnego.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu.
 
Pliki do pobrania :

Ogloszenie o naborze.pdf (1007kB) pdf

Kwestionariusz_osobowy (18kB) word

Klauzula RODO.pdf (37kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kuzimski (15 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (15 lipca 2020, 12:16:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642