Protokół Nr VII/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Protokół nr VII/11
z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w godz. 15.15 do 16.00                    w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


VII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze             2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
   c) zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania,
   d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz           szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   e) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar         Przemocy w Rodzinie” na lata 2011-2015,
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 21.06.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Zgłoszono następującą interpelacje:
Radny Mariusz Deinowski: w sprawie remontu drogi powiatowej Osie – Krąplewice.
1) wnioskował, aby wykonać zjazd z remontowanej drogi do budynku Nadleśnictwa Osie przy ul. Dworcowej 15, ponieważ powstał próg o wys. 15 cm, który uniemożliwia dojazd mieszkańcom do posesji.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt odniósł się do interpelacji zgłoszonej przez Pana Romana Waśkowskiego na ostatniej sesji w sprawie umiejscowienia słupa ogłoszeniowego w Tleniu. Poinformował, że w zamian za słup ogłoszeniowy została postawiona tablica ogłoszeń w Tleniu, ze względu na znacznie niższe koszty.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze  2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższa informacja była przedstawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowana. Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Wójta Gminy Osie o skrótowe omówienie w/w informacji.
Wójt Gminy Osie – Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2011 r. 
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.


Ad. 7.

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a)  Uchwała Nr VII/43/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwała Nr VII/44/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c)  Uchwała Nr VII/45/11 w sprawie  zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała Nr VII/46/11 w  sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
e) Uchwała Nr VII/47/11 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2011-2015
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.Ad.8.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy podziękował osobom, które w okresie letnim zajmowały się organizacją festynów, m.in.: Dyrektorowi GOK Andrzejowi Kowalskiemu, Radzie Sołeckiej oraz sołtysom z Jaszcza, Pruskich, Tlenia, Łążka a także Straży Pożarnej  w Łążku.
Następnie Przewodniczący posiedzenia nawiązał do pojawiających się podczas obrad sesji zdjęć wyświetlanych na scenie. Wyjaśnił, że pochodzą one z nagrodzonych ogródków    w ramach VI edycji konkursu „Mój piękny ogród”. 
Pan Roman Waśkowski poinformował, że z funduszy, którymi dysponuje jako Przewodniczący Rady Gminy Osie przekazał ok. 2,5 tys. zł na nagrody tj. talony pieniężne na zakup krzewów ozdobnych w szkółce we Franku wyróżnionym przez komisję osobom. Dodał, że oprócz Starej Rzeki-wszystkie sołectwa przystąpiły do konkursu. Następnie podziękował członkom Komisji za poświęcenie przez te 2 dni .
Radny Wojciech Kater zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą, aby na posiedzeniu sesji powiatu zgłosili wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej nr 1045 Osie-Warlubie i powiatowej nr 1204C Jeżewo-Lipinki. Według Pana Katera należałoby zmienić podporządkowanie tych dróg, ponieważ droga wyższego rzędu winna mieć pierwszeństwo przejazdu, w stosunku do drogi powiatowej. Dodał, że zjeżdżając  z autostrady w Warlubiu brakuje tablicy kierunkowej z nazwą  miejscowości Osie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zwrócił się także do radnych powiatowych odnośnie poprawy jakości wykonania i zabezpieczenia zbiornika odwadniającego usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Tleniu. Dodał, że jest to prośba osób przebywających w Tleniu oraz mieszkańców Tlenia, aby miejsce to wyglądało bezpiecznie i estetycznie. Na zakończenie Przewodniczący obrad zaprosił wszystkich obecnych na tegoroczne dożynki.


Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy 

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
Protokół Nr VII/11 pobierz>>> (119kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (26 września 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (26 września 2011, 14:24:51)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (7 października 2011, 10:59:45)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388