Protokół nr IX z sesji 30.10.2003


PROTOKÓŁ Nr IX/03
 
z Sesji Rady Gminy  Osiu odbytej w dniu 30 października 2003  w godz.
 od 15:15 do  18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
IX Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
Otwarcie obrad sesji
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
Informacja Wójta Gminy
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
Zgłaszanie interpelacji
7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004 - 2007
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej  we  wsi Osie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej we wsi Osie
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletnie programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
 9. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odnośnie
          działalności podległej mu placówki
10.Informacja nt. działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie
Gminy Osie
11.Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza      gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Wolne wnioski i dyskusja
Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3 W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28 sierpnia i
9 września 2003 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  ze swoich działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział:
-         w posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją,
-         uroczystości obchodów 40-lecia Ligi Kobiet,
-         w zebraniu wiejskim w Osiu, w którym było obecnych 108 mieszkańców,
-         posiedzeniu Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu,
 
Ad. 6 Radni nie zgłosili żadnych interpelacji .
W tym punkcie obrad Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Soska odpowiadał na pytania dotyczące dróg.
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił się z pytaniem, kiedy jest planowana naprawa mostu i ul. Czerskiej  w Tleniu . Także poruszył sprawę pobocza w Osiu przy ul. Dworcowej, aby nawieźć tłucznia przed zimą.
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę konieczności naprawy drogi 0sie – Łążek.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że na terenie naszej gminy jeździ coraz więcej TIR-ów. Natomiast pobocza od Osia do Laskowic są w bardzo złym stanie. Czy planowana jest rozbudowa tych dróg.
Radny Roman Waskowski –handlowcy z Tlenia zgłaszali sugestie, aby po obu stronach ul. Bydgoskiej od przejazdu kolejowego do mostu w czasie sezonu ustawić znak zatrzymywania się.
 
 
Dyrektor Marek Soska wyjaśnił:
-         sprawa naprawy mostu w Tleniu, dokonana ekspertyza wykazała, że należy wykonać remont kapitalny, który został ujęty w planach Zarządu Dróg i koszt jego wyniesie ok. 1 mln. zł.
-         odnośnie zakazu zatrzymywania się na ul. Bydgoskiej w Tleniu jest to sprawa do załatwienia przez Wydział Komunikacji  przy Starostwie.
-         Odnośnie remontów dróg Osie- Łążek i  Osie –Laskowicwe  odpowiedź jest jedna obecnie są przeprowadzane remonty doraźne, chwilowe. Obecnie generalnej przebudowy dróg nie będzie ze względu na brak środków.
-         Jest możliwość otrzymania pomocy ze środków strukturalnych. Prosił, aby radni zdecydowali jaką drogę modernizować i jest możliwe dofinansowanie w 75 %. Głównym atutem otrzymania dofinansowania jest stworzenie miejsc pracy przed przedsiębiorców miejscowych.
 
 
Ad. 7 W tym punkcie Rada Gminy przystąpiła do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004-2007.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – wyjaśnił, że z naszej gminy Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę ławników:
- do Sądu Rejonowego w Świeciu    -       5;
- do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy   2   ( w tym do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych   -  1)
Dodał, że wybór ławników odbywa się w głosowaniu tajnym.  W związku z tym zaproponował, aby przyjąć taką zasadę, że do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego przejdą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Natomiast do  Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ jest tylko jeden kandydat musi otrzymać co najmniej 8 głosów ( 15 radnych obecnych na sesji). Powyższe zasady głosowania tajnego na ławników radni przyjęli jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia Radny Jacek Bocian zapoznał obecnych z opinią Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników. Przedstawił treść protokołu z posiedzenia zespołu. Przewodniczący Rady Roman Waśkowski –  w związku z uwagami do dwóch kandydatów zwrócił się z pytaniem czy Zespół wszystkich kandydatów opiniuje pozytywnie. Radni uwagi przedstawione przez zespół mają rozpatrzyć w swoim sumieniu.
Radny Bocian Jacek – podsumowując stwierdził, że Zespół dla wszystkich kandydatów wydał opinie pozytywne.
W związku z tym, że wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym Rada w tym celu wybrała Komisję Skrutacyjną do jego przeprowadzenia.
W skład Komisji weszli:
Radna Halina Malinowska,
Radna Mirosława Gzella Radny Henryk Jedryczka Za powyższym składem głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych się wstrzymało.
Przed głosowaniem Komisja wyjaśniła technikę głosowania – przy nazwiskach poszczególnych kandydatów w kratce należy wstawić znak „x”.
Następnie przystąpiono do głosowania. Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządziła protokóły, z którymi obecnych zapoznała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Halina Malinowska.
Protokoły i kartki z głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Po ogłoszeniu wyników z głosowania Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał treść Uchwały Nr IX/45/03 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2004 – 2007.
 
 
Ad. 8 W kolejnym punkcie Radni podjęli następujące uchwały:
 
a)    Nr IX/46/03 w sprawie dokonania zmian  dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.,
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie
b)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej  we  wsi Osie,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień o jakie grunty tu chodzi i w jakiej okolicy się znajdują.
Radny Tkaczyk Jerzy – zaproponował, aby powyższym planem objąć działkę rolnika, która graniczy z gruntami ujętymi w uchwale.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że właściciel tych gruntów nie zgłaszał wniosku o zmianę przeznaczenia, jest to dużą działka i w związku z tym koszt zmiany planu także duzy. Do tematu można wrócić w przyszłości.
Radni do powyższego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag i przedstawioną uchwałę przejęli jednogłośnie.
 
c)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej we wsi Osie,
Radni powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie, bez uwag.
d)    zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletnie programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Również do w/w uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
 
Ad. 9  
W tym punkcie obrad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu Andrzej Kowalski złożył informację z działalności podległej mu  jednostki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z prośbą, aby informacje o imprezach organizowanych przez GOK docierały do sołectw.
Dyrektor GOK Andrzej Kowalski – zapewnił, że weźmie to pod uwagę.
Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że plakaty o imprezach otrzymują sołtysi.
Radny Jędryczka Henryk – zwrócił się z pytaniem, czy jest rozważana możliwość utworzenia kawiarenki internetowej.
Dyrektor GOK Andrzej Kowalski – wyjaśnił, że starał się o utworzenie Centrum Europejskiego i wystosowano odpowiedni wniosek w tej sprawie.
Wójt Gminy M. Grabski – dodał, że może będzie III edycja otrzymania grantów  na ten cel, jednak naszą gminę dyskryminuje wysoki wskaźnik dochodu na mieszkańca.
 Ad. 10  
  Informację  nt. działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy    Osie przedstawiła specjalista ODR Małgorzata Recka.
   Informacja stanowi załącznik do protokołu.
   Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
 
  
 
  Ad. 11
 
 W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się większych uchybień. Te, które był zostały poprawione przez zainteresowanych jeszcze przed terminem składania oświadczeń.
  Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
  Oświadczeń nie złożyli następujący radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel i Krzysztof Otlewski.
  Następnie przedstawił informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego. (Pismo z dnia 29 września 2003 r. znak nr BdsOIN.-O713-28-80/03).
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
  Wszyscy zainteresowani oświadczenia złożyli w terminie.
  Jedynie Urząd Skarbowy zwrócił się z pismem, aby niektóre osoby dokonały korekty oświadczenia.
  Korekty zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.
 
  Ad. 12  
  Przewodniczący Rady Roman Waśkowski zaprosił obecnych na uroczystą sesję Rady Gminy z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2003 r. w GOK Osie.
 
Ad. 13  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 

Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:20:15)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:27:58)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2345