Protokół Nr VI/07 z dn. 15.06.2007 r.


Protokół Nr VI/07 z 15.06.2007 r.
z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 15 czerwca 2007 w godz. od 15 15 do 17 30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

V Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 11 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Deinowski Mariusz, Guzman Henryk, Malinowska Halina, Nikel Wiesław
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2007 r.
7. Informacja Wójta Gminy Osie na temat przygotowywanych projektów dotyczących inwestycji na terenie gminy
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26.04.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Zgłoszono następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater :
- podjąć działania w celu przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 48/12 w miejscowości Pruskie na cele sołectwa,
- w miejscowości Tleń od strony sklepu R-HSP do mostu ustawić znak zakaz postoju .
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu od sierpnia ubr. Opracowuje w tej sprawie dokumentację.
- zaproponował , aby przy przystanku PKS w Tleniu ustawić znak „P’ oraz przy nowym skwerze (gdzie znajduje się tz. „kopiec”).
- zgłosił awarię kilku lamp w Łążku (jest to wynik wyładowań ostatniej burzy),
- należy dokonać wycinki zadrzewienia przy szosie Łążek – Tleń , ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie.


Ad. 5

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujące uchwały :

a. Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2007 r.,
Szczegółowego omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Wójt Gminy Michał Grabski.
W związku z w/w projektem uchwały radni przed obradami obecnej sesji dokonali wizji lokalnej gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Osiu, aby szczegółowo zapoznać się z jego stanem.

Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Radni w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7
W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację na temat przygotowywanych projektów dotyczących inwestycji na terenie gminy.
Ad. 8
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytanie, czy otrzymano już odpowiedź na jego interpelacje dotyczącą ograniczenia prędkości w m. Wierzchy.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg Odpowiedział, że jest to niezasadne.
Ad. 9
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (5 sierpnia 2007)
Opublikował: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 08:25:38)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 08:48:36)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2002